KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

05.03.2019 - 20:29
KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X Genel Kurul toplantıları, menfaat sahiplerine açık yapılmakla birlikte, 64’üncü Olağan Genel Kurul toplantısına medyadan bir katılım olmamıştır.
1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X Banka Ana Sözleşmesi Madde 17’de düzenlenmiştir.
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
X
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Banka’nın karşılıklı iştirak içerisinde olduğu şirket bulunmamakta olup 64’üncü Olağan Genel Kurul’da bu nedenle kullanılan oy yoktur.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
X Banka’da azlık hakları bulunmamaktadır.
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
X
1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X Kâr payı dağıtılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Banka’nın menfaati arasında dengeli bir politika izlenir. https://www.vakifbank.com.tr/kar-dagitim-politikasi.aspx?pageID=1029
1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X Banka’nın (A) grubu hisseleri ile (B) grubundan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kontrolündeki mazbut vakıflara ait olanların satışına ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (B) grubundan diğer mülhak vakıflara ait olan paylar ile (C) ve (D) grubunu temsil eden payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm Banka Ana Sözleşmesi’nde bulunmamaktadır. Ancak ortakların talep etmesi kaydıyla mülhak vakıflara ait olan (B) grubu paylar ile gerçek ve tüzel kişilere ait olan (C) grubu paylardan (D) grubuna dönüşüm yapmaya Ana Sözleşme’nin 6’ncı maddesi gereğince VakıfBank Yönetim Kurulu yetkilidir.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
X Yatırımcı İlişkileri bölümü Türkçe ve İngilizce dillerinde aynı olacak şekildedir. Diğer bölümlerde ise içeriğe bağlı olarak farklılaşmalar mevcut olabilmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.
X Banka aleyhine açılan ve Banka’nın mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmaması nedeniyle Banka aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları yıllık faaliyet raporunda yer almamaktadır.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
X Menfaat sahiplerinin bilgiye erişimini hızlandırmak, Banka’nın mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne erişimini kolaylaştırmak için aşağıda belirtilen mail grupları oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. surdurulebilirlik@vakifbank.com.tr sustainability@vakifbank.com.tr yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr investorrelations@vakifbank.com.tr
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Banka’da çalışanların yönetime katılımına ilişkin olarak düzenlenmiş bir sözleşme veya kurum içi yönetmelik bulunmamaktadır. Ancak, Banka, sürdürülebilirlik gibi konularda öncelikli yatırım yapması gereken alanları belirlerken anket veya çeşitli etkileşim mekanizmaları aracılığıyla iç paydaşlarını temsil eden çalışanların görüşlerine de başvurmaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
X Banka, çalışanları dışındaki menfaat sahiplerine de kendilerini ilgilendiren hususlarda ve gerekli görüldüğü durumlarda e-posta, telefon ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirme sağlamaktadır. Banka, sürdürülebilirlik raporlarının çerçevesini oluşturan Banka’nın öncelikli yatırım alanları belirlenirken anket veya yüz yüze etkileşim kanalları ile menfaat sahiplerinin görüşlerini almaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanlar ile işverenin ilişkileri Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) yöneticileri ve temsilcileri aracılığıyla yürütülmektedir. Banka çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, görev ve sorumlulukları konularında dilek ve şikâyetleri sendika görevlileri aracılığıyla Banka’ya iletilmekte ve takip edilmektedir. Ayrıca, sendika üyeleri ile ilgili yasaların, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi’nin, amaçlarına uygun bir şekilde uygulanıp, uygulanmadığını izlemek, bu konularda saptadıkları eksiklik ve aksaklıkları sözlü veya yazılı olarak işyeri yöneticisine bildirmek ile görevli, Banka’nın Birim/Şubelerinde görev yapan personel arasından seçilmiş işyeri sendika temsilcileri bulunmaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
X
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Banka personeli BASS sendikasına üye olup, Toplu iş Sözleşmesi’nde belirlenen haklardan yararlanmaktadır. Çalışanlar, Personel Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda ‘…Personelin kooperatifler, vakıflar, mesleki ve sosyal amaçlı dernekler ile Bankanın veya Banka personelinin veya her ikisinin birlikte kurmuş oldukları veya kuracakları sosyal güvenlik ve yardımlaşma sandıklarında tayin veya seçim yoluyla görev alma hakları saklıdır. Personelin özel veya resmi kuruluşlarda faal görev almalarına Genel Müdürlükçe izin verilebilir.’ hükmü gereğince Genel Müdürlük tarafından uygunluk verilmesi halinde derneklere üye olabilmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X İnsan Kaynakları Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası https://www.vakifbank.com.tr/insan-haklari-ve-calisan-haklari-politikasi.aspx?pageID=1032 https://www.vakifbank.com.tr/is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi.aspx?pageID=1037
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X Müşteri memnuniyeti sağlanması amacı ile Banka bünyesinde Tüketici İlişkileri Koordinasyon Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu birime, Banka ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü istek, eleştiri veya memnuniyetler, Banka internet sitesinden, çağrı merkezi, şubeler ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan müşteriler, 0850 222 0 724 numaralı telefondan VakıfBank 7/24 şubesine bağlanarak tüm bankacılık işlemlerini bir telefonla çözüme ulaştırabilmektedir. 2018 yılı içerisinde hem Banka müşterilerinin hem de sektör banka müşterilerinin memnuniyet skorları ölçülmüş olup, kanal ve ürün bazlı sonuçlar analiz edilerek geliştirme ve iyileştirme alanları belirlenmiştir.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X Banka, çalışanları dışındaki menfaat sahiplerine de kendilerini ilgilendiren hususlarda ve gerekli görüldüğü durumlarda e-posta, telefon ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirme sağlamaktadır.
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X Müşteri memnuniyetinin ve Bankacılık hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla Banka’nın tüm faaliyetleri 2017 yılında, en güncel sürüm olan 9001-2015 Kalite Yönetim Standardı ile belgelendirilmiştir.
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X İç kontrol sisteminin işleyişine dair bilgiler bulunmakla beraber etkinliğine ilişkin bilgilere değinilmemiştir. Önümüzdeki dönemde iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin bilgiler yıllık faaliyet raporuna dâhil edilecektir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları sonucu sebep olacakları zarar sigorta kapsamına alınmış olup Yönetici Mali Mesuliyet Sigortası 2018 yılı sigorta bedeli limiti her bir hasar için ve poliçe süresi içerisinde toplam 75.000.000 ABD Doları’dır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
X Böyle bir politika mevcut değildir. Bununla birlikte, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir kadın üye bulunmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.
X
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
X
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Banka’nın Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmiş olup, Genel Kurul’da bu husus ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisi ve onayına sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X Yönetim Kurulu üyeliklerine bağlı komitelerin üye sayısı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirtilen esaslara göre, Yönetim Kurulu üye sayısından fazla olduğu için üyeler birden fazla komitede görev yapmaktadır. Komiteler en az 2 üyeden oluşmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır, fakat gelecek yıllarda değerlendirilmesi planlanmaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine Banka tarafından kullandırılacak krediler, Bankacılık Kanunu’nun 50’nci Maddesi gereğince sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda Banka herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine borç vermemiştir, kredi kullandırmamıştır. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi şartlarını iyileştirmemiştir, üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi kullandırılmamış ve teminat verilmemiştir.
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Kişi bazında ücret bilgisi paylaşılmamakla birlikte, 2017 Faaliyet Raporu’nun 123’üncü sayfasında yer alan “Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar” başlığı altında verilen ücretlere toplu olarak yer verilmiştir. https://www.vakifbank.com.tr/documents/yiliski/VakifBank_2017_Yili_Faaliyet_Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745281


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,51% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
8,0077 Değişim: 1,53%
Düşük 7,8445 24.11.2020 Yüksek 8,0502
Açılış: 7,8873
9,5120 Değişim: 1,86%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,5623
Açılış: 9,338
465,05 Değişim: -0,13%
Düşük 460,43 24.11.2020 Yüksek 472,61
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.