KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

05.03.2019 - 22:31

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
64 görüşme, 4 tele-konferans
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663667
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmaktadır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
-
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/TSKB_Bagis_ve_Yardim_Politikasi.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425782
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
-
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Denetçiler, çalışanlar
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 41,44
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/TSKB_Kar_Dağıtım_Politikası_2019.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
23/03/2018 0 % 84,84 % 1 % 99 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri 12 216 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663667


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim (Söz konusu komitenin faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi Bölümü
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2018 Yılı Finansal Performansı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/TSKB_Ucretlendirme_Politikasi.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi / Kurumsal Yönetim
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 30 30
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66 % 33 4 4
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 1 1
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 50 % 17 4 4
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi % 75 % 25 1 1


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yapılmamaktadır
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
H. Ersin Özince(Başkan), Mehmet Şencan(Başkan Yrd.), Suat İnce(Genel Müdür ve Üye), Yavuz Canevi(Üye), Mehmet Emin Özcan(Üye), Ebru Özşuca(Üye), Mithat Rende(Üye), Z. Hansu Uçar(Üye), Ahmet Hakan Ünal(Üye), Hüseyin Yalçın (Üye), Can Yücel(Üye)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
24
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi / Denetim Komitesi Raporu
Yönetim kurulu başkanının adı
H. Ersin Özince
İcra başkanı / genel müdürün adı
Suat İnce
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bankamızın yer aldığı grup için poliçe bulunmakla birlikte KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kadin-yonetim-kurulu-uyesi-politikasi
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 - %18
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
H. Ersin Özince İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/05/2017 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mehmet Şencan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 07/06/2017 Denetim Komitesi Başkanı Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Suat İnce İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/04/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Yavuz Canevi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/04/2015 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
M. Emin Özcan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/06/2017 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ebru Özşuca İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/04/2014 Denetim Komitesi Üyesi Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mithat Rende İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/04/2017 2018 Faaliyet Raporu Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Z. Hansu Uçar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/12/2015 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
A. Hakan Ünal İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/04/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hüseyin Yalçın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/04/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Can Yücel İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/06/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.tskb.com.tr/tr/tskb-de-kariyer/performans-odul-ve-ucretlendirme
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Teftiş Kurulu Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
tefkurbas@tskb.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
http://www.tskb.com.tr/tr/tskb-de-kariyer/performans-odul-ve-ucretlendirme
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Banka'da oluşturulan farklı platformlar ve düzenlenen anketler aracılığı ile çalışan geribildirimleri alınmaktadır. Ayrıca, her departmandan bir çalışanın yer aldığı "İK Temsilcisi" uygulaması hayata geçirilmiştir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu desteklemektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://www.tskb.com.tr/tr/tskb-de-kariyer/insan-kaynaklari-ve-kariyer
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://www.tskb.com.tr/tr/tskb-de-kariyer/insan-kaynaklari-ve-kariyer
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler-ve-politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
http://www.tskb.com.tr/tr/surdurulebilir-bankacilik, http://www.tskb.com.tr/tr/surdurulebilir-bankacilik/tskb-de-surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/banka-bilgileri/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi /Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Strateji, Performans, Öngörüler / Dış Faktörler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal Tablolar ve Dipnotlar / Bölüm V
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
yoktur
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
yoktur
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Strateji, Performans, Öngörüler / İnsan Kaynağına Yatırım, Kurumsal Sosyal Sorumluluk


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
13
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
4
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar / Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Sınırlama yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/363707
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Şencan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ebru Özşuca Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ebru Özşuca Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Zeynep Hansu Uçar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özen Çaylı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Ebru Özşuca Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Zeynep Hansu Uçar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mithat Rende Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Can Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Zeynep Hansu Uçar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Çiğdem İçel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hakan Aygen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi H. Yetkin Kesler Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Suat İnce Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Ahmet Hakan Ünal Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Can Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Mehmet Şencan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745312


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.