KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.03.2020 - 17:48
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 21.02.2020
Genel Kurul Tarihi 18.03.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Şirket Genel Merkezi - Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçimi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TOFAŞ_Genel Kurul Toplantısı Çağrı ilanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 TOFAŞ_Invitation to the General Assembly Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 TOFAŞ_Bilgilendirme Dokümanı 2019 GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 TOFAŞ Information Documentation on OGAM 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.03.2020 tarihi itibariyle toplanmak suretiyle, gündeminde bulunan konuları görüşerek, karara bağlamıştır
Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak, Sn. İsmail Cenk Çimen'in seçilmesi kararlaştırılarak, Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesine istinaden Oy Toplama Memuru olarak Sn. Cengiz Eroldu ve Sn. Fabrizio Renzi Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Doğu Özden atanmışlardır.
Müteakip gündem maddeleri kapsamında, Şirket Faaliyet Raporu kabul edilerek, 2019 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar kabul edilmiştir.
Müteakip, Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edildiler.
Kâr payı dağıtımına ilişkin gündem maddesi gereği, TFRS'e uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 1.481.639.000-TL net dönem karına 6.707.127-TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 1.488.346.127-TL olduğu ve V.U.K kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 1.202.445.125-TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı görülmüş olup, buna göre Ortaklara ödenecek olan 1.200.000.000-TL tutarındaki kâr payının tamamının nakden ödenmesi
VUK'a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 1.200.000.000 TL kâr payının 1.095.404.659 TL'sinin cari yıl kazancından, 104.595.341 TL'sinin yedek akçelerden karşılanmasının 117.500.000 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin 107.040.466 TL tutarındaki kısmının cari yıl kazancından, 10.459.534 TL tutarının yedek akçelerden karşılanması
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan net dönem karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 164.139.000 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması
Böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %240 oranında ve 2,40 TL brüt=net nakit kâr payı diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için %240 oranında ve 2,40 TL brüt %204 oranında ve 2,04 TL net nakit kâr payı ödenmesi, ve kâr payı ödeme tarihinin 25.03.2020 olarak belirlenmesi, karara bağlanmıştır.
Müteakip gündem maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2 (iki) Bağımsız Üye ile birlikte, toplam 10 (on) kişi olarak ve görev sürelerinin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere 1 (bir) yıl müddetle belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu pay sahiplerini temsilen Sn. Mehmet Ömer KOÇ, Sn. Levent ÇAKIROĞLU, Sn. Temel Kamil ATAY, Sn. İsmail Cenk ÇİMEN ve D grubu pay sahiplerini temsilen Sn. Pietro GORLIER, Sn. Davide MELE, Sn. Giorgio FOSSATI, Sn. Cengiz EROLDU ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn. Neslihan TONBUL ve Sn. Sergio DUCA'nın seçilmelerine karar verildi.
Müteakip gündem maddelerinin görüşülmesi doğrultusunda alına kararlara ilaveten, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarihli kararı ile, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul, adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 479920 sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması onaylandı.
Bir diğer gündem maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası kapsamında, 2019 yılında toplam 6.707.127-TL bağışta bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca, Bağış Politikası Genel Kurulun bilgisine sunularak, 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (bindeikisi) olmasına yönelik önerge kabul edildi.
Müteakip, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine Genel Kurulca karar verildi.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.03.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tofaş Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 TOFAŞ - General Assembly Minutes of Meeting.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin Toplantı Tutanağı, 20.03.2020 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831100


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: 0,00% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3142 Değişim: 0,31%
Düşük 8,2713 30.10.2020 Yüksek 8,3321
Açılış: 8,2883
9,7265 Değişim: 0,47%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,94 Değişim: 0,92%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.