KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

09.08.2019 - 15:05
KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -134 312.850 32.242 444.958
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.408 3.408
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
3.408 3.408
Yeni Bakiye
100.000 -134 316.258 32.242 448.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7 17.107 17.100
Kar Dağıtımı
32.242 -32.242
Diğer
32.242 -32.242
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -141 348.500 17.107 465.466
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -199 348.500 42.484 490.785
Yeni Bakiye
100.000 -199 348.500 42.484 490.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40 51.584 51.624
Kar Dağıtımı
42.484 -42.484
Diğer
42.484 -42.484
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -159 390.984 51.584 542.409


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
556.979 553.806 1.110.785 160 160
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
2 556.979 476.092 1.033.071 160 160
Cayılamaz Taahhütler
556.979 476.092 1.033.071 160 160
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
556.979 476.092 1.033.071 160 160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 77.714 77.714
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 77.714 77.714
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 77.714 77.714
Swap Para Alım İşlemleri
38.845 38.845
Swap Para Satım İşlemleri
38.869 38.869
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 2.688 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
2.688 2.688 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
559.667 553.806 1.113.473 2.848 2.848


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
51.919 17.993
Alınan Faizler
79.638 37.184
Ödenen Faizler
-5.037 -10.434
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.211 19.107
Elde Edilen Diğer Kazançlar
7.591 577
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-29.589 -12.612
Ödenen Vergiler
-19.654 -3.548
Diğer
-1.241 -12.281
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-10.407 -110.786
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-127.822 -1.255.699
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
94.095 2.174
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
7.446 -2.993
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.598 1.157.619
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14.685
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.409 -11.887
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
41.512 -92.793
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.383 -707
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.423 -1.243
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
536
Diğer
40
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-91.472 1.440
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-52.343 -92.060
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
469.042 343.041
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
416.699 250.981


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.584 17.107
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
62 -11 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
62 -11 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51 -9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 -2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.646 17.096 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
480.748 107.635 588.383 460.755 51.132 511.887
Nakit ve Nakit Benzerleri
310.584 107.316 417.900 417.991 51.132 469.123
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1.884 86.771 88.655 663 45.214 45.877
Bankalar
4 308.743 20.561 329.304 417.385 5.926 423.311
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-43 -16 -59 -57 -8 -65
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 170.164 170.164 42.764 42.764
Devlet Borçlanma Senetleri
170.164 170.164 42.764 42.764
Türev Finansal Varlıklar
3 319 319 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
319 319
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14.329 14.329 5.498 5.498
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.910 3.910 3.896 3.896
Diğer
3.910 3.910 3.896 3.896
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 1.340 1.340 2.457 2.457
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 1.855 3.320 5.175 828 4.244 5.072
VARLIKLAR TOPLAMI
502.182 110.955 613.137 473.434 55.376 528.810
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 39.363 39.363 22.080 22.080
ALINAN KREDİLER
0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
Müstakrizlerin Fonları
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 423 423
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
423 423
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 8.482 8.482
KARŞILIKLAR
9 8.198 8.198 12.263 12.263
Çalışan Hakları Karşılığı
7.611 7.611 11.348 11.348
Diğer Karşılıklar
587 587 915 915
CARİ VERGİ BORCU
10 13.972 13.972 3.216 3.216
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 290 290 466 466
ÖZKAYNAKLAR
11 542.409 542.409 490.785 490.785
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-159 -159 -199 -199
Kar veya Zarar
442.568 442.568 390.984 390.984
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
390.984 390.984 348.500 348.500
Dönem Net Kâr veya Zararı
51.584 51.584 42.484 42.484
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
604.232 8.905 613.137 528.810 528.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 79.303 44.542 34.586 22.192
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
152 1.090 74 679
Bankalardan Alınan Faizler
64.880 30.425 29.470 16.222
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
14.271 13.027 5.042 5.291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
14.271 13.027 5.042 5.291
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -5.037 -10.434 -1.252 -5.963
Mevduata Verilen Faizler
-2.095 -10.380 -634 -5.941
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.790 -542
Kiralama Faiz Giderleri
-150 -75
Diğer Faiz Giderleri
-2 -54 -1 -22
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
74.266 34.108 33.334 16.229
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
20.149 19.058 9.105 10.901
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.211 19.107 9.142 10.928
Diğer
10 20.211 19.107 9.142 10.928
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-62 -49 -37 -27
Gayri Nakdi Kredilere
-4 -2 -2 -1
Diğer
-58 -47 -35 -26
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 7.336 2.155 28.489 6.464
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.033 -15.147 27.749 -8.678
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
242 26.268 376 13.459
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.061 -8.966 364 1.683
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 255 577 159 410
FAALİYET BRÜT KÂRI
102.006 55.898 71.087 34.004
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -8 10
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -1.171 -3.843 -299 -1.824
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-14.569 -10.928 -7.801 -5.910
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -17.495 -17.063 -9.924 -9.053
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
68.763 24.064 53.073 17.217
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.763 24.064 53.073 17.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -17.179 -6.957 -11.675 -4.177
Cari Vergi Karşılığı
-16.074 -6.392 -12.372 -4.493
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.105 -1.525 697 -644
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
960 960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
51.584 17.107 41.398 13.040
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9 51.584 17.107 41.398 13.040
Grubun Karı (Zararı)
0 0 0 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
51.584 17.107 41.398 13.040
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781675


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.109 Değişim: -1,57% Hacim : 2.831 Mio.TL Son veri saati : 10:23
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3369 Değişim: 0,59%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3406
Açılış: 8,2883
9,7336 Değişim: 0,54%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,24 Değişim: 0,78%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.