KAP ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:20

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 -54.199 0 1.403.852 346.670 0 2.749.676 40.870 2.790.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Yeni Bakiye
1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 5.953 0 1.403.852 -157.643 0 2.305.515 35.864 2.341.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.366 69.366 1.343 70.709
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 39 0 0 0 5.323 -10.703 0 -130 0 0 -5.471 -831 -6.302
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.713 -359.713 0 -1.000 0 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.713 -358.713 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.834 0 -165.615 62.153 -13.199 0 15.542 -4.750 0 1.762.435 -517.356 69.366 2.368.410 36.376 2.404.786


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
20.823.992 20.292.093 41.116.085
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.917.450 2.406.218 6.323.668
Teminat Mektupları
3.910.045 1.001.521 4.911.566
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
109.989 5.244 115.233
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.800.056 996.277 4.796.333
Banka Kredileri
0 127.376 127.376
İthalat Kabul Kredileri
0 127.376 127.376
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
1.582 447.455 449.037
Belgeli Akreditifler
1.582 447.455 449.037
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 32.789 32.789
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 32.789 32.789
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
5.823 797.077 802.900
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 4.501.003 1.697.630 6.198.633
Cayılamaz Taahhütler
3.749.161 1.688.577 5.437.738
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.375.788 1.679.980 3.055.768
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
964.261 8.597 972.858
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
747.167 0 747.167
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.910 0 7.910
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
472.247 0 472.247
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
588 0 588
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
181.200 0 181.200
Cayılabilir Taahhütler
(4) 751.842 9.053 760.895
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
749.660 0 749.660
Diğer Cayılabilir Taahhütler
2.182 9.053 11.235
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 12.405.539 16.188.245 28.593.784
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
342.000 0 342.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
342.000 0 342.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.063.539 16.188.245 28.251.784
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.578.173 5.902.181 11.480.354
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.628.475 3.087.217 5.715.692
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.949.698 2.814.964 5.764.662
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.957.351 6.902.838 11.860.189
Swap Para Alım İşlemleri
85.531 5.268.483 5.354.014
Swap Para Satım İşlemleri
4.334.320 466.169 4.800.489
Swap Faiz Alım İşlemleri
268.750 584.093 852.843
Swap Faiz Satım İşlemleri
268.750 584.093 852.843
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.528.015 2.852.286 4.380.301
Para Alım Opsiyonları
708.447 1.305.929 2.014.376
Para Satım Opsiyonları
699.311 1.413.627 2.112.938
Faiz Alım Opsiyonları
0 132.730 132.730
Faiz Satım Opsiyonları
120.257 0 120.257
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 530.940 530.940
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
435.271.918 196.494.531 631.766.449
EMANET KIYMETLER
8.724.741 1.449.556 10.174.297
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
560.182 376.582 936.764
Tahsile Alınan Çekler
2.659.097 168.546 2.827.643
Tahsile Alınan Ticari Senetler
61.208 43.219 104.427
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.170 716.602 718.772
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.442.083 144.607 5.586.690
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
422.041.921 193.966.773 616.008.694
Menkul Kıymetler
22.000 51 22.051
Teminat Senetleri
97.869.754 33.753.770 131.623.524
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
28.387.052 10.646.089 39.033.141
Diğer Rehinli Kıymetler
294.611.565 149.490.449 444.102.014
Rehinli Kıymet Alanlar
1.151.550 76.414 1.227.964
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.505.256 1.078.202 5.583.458
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
456.095.910 216.786.624 672.882.534


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
70.709
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-5.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.380
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.323
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-13.435
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.732
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.329


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.883.719 977.916
Kredilerden Alınan Faizler
1.599.138 834.212
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
18.950 10.120
Bankalardan Alınan Faizler
11.696 5.107
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
43.502 25.820
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
177.154 86.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.522 1.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.905 3.895
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
163.727 81.036
Finansal Kiralama Gelirleri
24.284 11.857
Diğer Faiz Gelirleri
8.995 4.748
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.129.315 -580.099
Mevduata Verilen Faizler
-796.356 -407.809
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-87.953 -47.893
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-77.115 -34.828
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-141.110 -77.169
Diğer Faiz Giderleri
-26.781 -12.400
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
754.404 397.817
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
177.480 84.299
Alınan Ücret ve Komisyonlar
223.624 110.163
Gayri Nakdi Kredilerden
37.286 18.520
Diğer
186.338 91.643
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-46.144 -25.864
Gayri Nakdi Kredilere
-524 -275
Diğer
-45.620 -25.589
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-221.033 -117.264
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.230 1.230
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -81.735 -31.721
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.218 89
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
449.358 404.565
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-534.311 -436.375
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 41.379 22.446
FAALİYET BRÜT KÂRI
671.725 356.807
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -286.448 -151.799
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -305.345 -149.240
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
79.932 55.768
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 79.932 55.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -9.223 -13.984
Cari Vergi Karşılığı
-19.490 -18.472
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-77.634 -50.670
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
87.901 55.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 70.709 41.784
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 70.709 41.784
Grubun Karı (Zararı)
69.366 40.435
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.343 1.349
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06106000 0,03608000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.405.309 4.532.253 8.937.562
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.920.308 3.465.841 5.386.149
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 572.952 2.999.566 3.572.518
Bankalar
(3) 58.395 465.378 523.773
Para Piyasalarından Alacaklar
1.288.961 897 1.289.858
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 87.304 8.743 96.047
Devlet Borçlanma Senetleri
20.144 8.743 28.887
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
67.160 0 67.160
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 235.316 13.266 248.582
Devlet Borçlanma Senetleri
227.739 0 227.739
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.577 13.266 20.843
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 2.041.883 845.084 2.886.967
Devlet Borçlanma Senetleri
2.037.025 253.869 2.290.894
Diğer Finansal Varlıklar
4.858 591.215 596.073
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 128.474 199.337 327.811
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
128.474 199.337 327.811
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.976 -18 -7.994
KREDİLER (Net)
(5) 16.888.671 6.389.611 23.278.282
Krediler
16.605.192 6.072.863 22.678.055
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
16.381.174 6.072.863 22.454.037
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
224.018 0 224.018
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 140.338 317.278 457.616
Finansal Kiralama Alacakları
192.707 363.121 555.828
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-52.369 -45.843 -98.212
Faktoring Alacakları
385.855 0 385.855
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
385.855 0 385.855
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.211.533 7.961 1.219.494
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.454.247 -8.491 -1.462.738
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-111.399 -530 -111.929
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-439.672 0 -439.672
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-903.176 -7.961 -911.137
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 290.767 0 290.767
Satış Amaçlı
290.767 0 290.767
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
611.977 0 611.977
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 607.741 0 607.741
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
607.741 0 607.741
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 396.003 3.022 399.025
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 85.409 0 85.409
Şerefiye
0 0 0
Diğer
85.409 0 85.409
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.640 0 2.640
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 189.174 0 189.174
DİĞER AKTİFLER
(17) 407.777 217.525 625.302
VARLIKLAR TOPLAMI
23.277.727 11.142.411 34.420.138
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 11.793.888 9.731.338 21.525.226
ALINAN KREDİLER
(3) 456.545 3.833.267 4.289.812
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 1.047.226 1.626.241 2.673.467
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.344.768 0 1.344.768
Bonolar
626.055 0 626.055
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
701.662 0 701.662
Tahviller
17.051 0 17.051
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8)
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.201 Değişim: 1,30% Hacim : 5.772 Mio.TL Son veri saati : 16:43
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,8972 Değişim: -0,50%
Düşük 5,8604 15.10.2019 Yüksek 5,9342
Açılış: 5,9269
6,4878 Değişim: -0,79%
Düşük 6,4607 15.10.2019 Yüksek 6,5484
Açılış: 6,5396
282,27 Değişim: -0,80%
Düşük 280,80 15.10.2019 Yüksek 285,04
Açılış: 284,54
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.