KAP ***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.07.2020 - 15:32
KAP ***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.07.2020
Genel Kurul Tarihi 26.08.2020
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Haliç Kongre Merkezi - Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), mülga SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun II-23.1 Tebliği, SPK'nun 23.3 Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
5 - Şirketimizin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,
6 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Devrolma

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Gündem maddeleri:
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), mülga SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz ile Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme İşlemi") ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi,
a) Birleşme İşlemi'nin Şişecam Topluluğu piyasa değerinin ve işlem derinliğinin artması sonucunda daha fazla kurumsal yabancı yatırımcının yatırım kriterlerini sağlayabilir hale gelmesi ve bu durumun hisse performansına ve dolayısıyla Şişecam Topluluğu değerine olumlu etkide bulunması amacıyla gerçekleştirildiği,
b) Birleşme İşlemi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn'un 29. maddesinin 6. fıkrası uyarınca öngörülen nisapların aranacağı,
c) Birleşme İşlemi'nin SPKn'un "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesine göre, Birleşme İşleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısına katılıp birleşme işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ilgili mevzuat kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
d) II-.23.3 sayılı Tebliğ'in Geçici 1. maddesinde (i) 25.02.2020 tarihinden önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarlarının 25.02.2020 dikkate alınarak belirleneceği bu tarih itibarıyla belirleme yapılırken takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirlern dikkate alınacağı ve ayrıca (ii) II-.23.3 sayılı Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, birinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yürürlükten kaldırılan II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümlerine göre sonuçlandırılacağının düzenlendiği bu çerçevede, Birleşme İşlemi'nin kural olarak Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'ne tabi olmaya devam edeceği ancak ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarlarının 25.02.2020 tarihi dikkate alınarak belirleneceği,
e) Birleşme İşlemi'nin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve ilgili Tebliğ düzenlemeleri dahilinde ayrılma hakkı kullanım fiyatının 4,455 TL olduğu, 2019 yılı temettü ödemesi sonrası net ayrılma hakkı kullanım fiyatının 4,322 TL olduğu,
f) SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) iş günü olacağı,
g) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 7. fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma Hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ayrılma hakkı kullanımını gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,
h) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) m. 16 uyarınca, ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyete yönelik SPK'ya başvuruda bulunulmadığı,
i) Birleşme İşlemi'nde birleşme oranının, değişim oranının ve ilgili sair hususların ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul olarak ve hiçbir şekilde tereddütte yer bırakmayacak şekilde tespitinde, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Şirketimiz, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin SPKn'a tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'inin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 27.04.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alındığı,
SPK'nın Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak, Uzman Kuruluş Görüşü'nün hazırlanmasında birleşmeye taraf şirketler'in nitelikleri dikkate alınarak 4 değerleme yöntemi dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, değerleme çalışmasında Gelir Yaklaşımı ("GY"), Piyasa Yaklaşımı ("PY''), Net Varlık Yaklaşımı ("NVY") ve Borsa Değeri ("BD") olmak üzere 4 yöntem kullanıldığı,
Birleşecek Şirketler'in nakit yaratma potansiyellerine ilişkin beklentileri daha iyi yansıtıyor olması, aynı zamanda COVID-19 etkilerini dikkate alması ve ayrıca devreye girecek yeni yatırım projelerini içermesi sebebi ile Gelir Yaklaşımı'na, Uzman Kuruluş tarafından %30 ağırlık verilmiştir. Piyasa yaklaşımında incelenen şirketlerin çarpanları anlamlı bir sektör çarpanı olarak değerlendirilerek Piyasa Yaklaşımı'na da Uzman Kuruluş tarafından Gelir Yaklaşımı'ndaki gibi, %30 ağırlık verilmiştir. Sermaye yatırımlarının getirisinin gelecekte oluşması sebebiyle Net Varlık Yaklaşımı'na Uzman Kuruluş tarafından %20 ağırlık verilmiştir. Geçmiş fiyat performanslarının güncel gelişmeleri içermemesinden dolayı Borsa Değeri'ne, Uzman Kuruluş tarafından %20 ağırlık verildiği,
Uzman Kuruluş Raporu'na göre
Birleşme Oranı: % 73,42795
Değişim Oranları:
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için 1,00000
- Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi için 0,88239
- Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi için 0,33089
- Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi için 0,53423
- Soda Sanayii Anonim Şirketi için 1,15997
- Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi için 0,67615
olarak tespit edildiği,
j) Birleşme işleminin Genel Kurul Toplantısında red edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
4. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun II-23.1 Tebliği, SPK'nun 23.3 Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz ile Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin genel kurulun onayına sunulması,
5. Şirketimizin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,
6. Dilekler ve Kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861621


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.