KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 22:36
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor
12.195.775 36.943 12.232.718
Transferler
-1.033.402 1.033.402
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.704 421.335 434.039 123 434.162
Dönem Karı (Zararı)
421.335 421.335 123 421.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.704 12.704 0 12.704
Dönem Sonu Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -10.546 59.426 -20.516.789 421.335 12.629.814 37.066 12.666.880
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -10.546 59.426 -20.516.789 421.335 12.629.814 37.066 12.666.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
422.034 -421.335 699 -699 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.4.2-19.7 -6.612 476.678 470.066 875 470.941
Dönem Karı (Zararı)
476.678 476.678 875 477.553
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.612 -6.612 0 -6.612
Sermaye Arttırımı
1 -19 4.000.000 21.640 4.021.640 0 4.021.640
Sermaye Azaltımı
1-19 -14.317.786 14.317.786
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.416.259 1.366.195
Dönem Karı (Zararı)
477.553 421.458
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
477.553 421.458
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
211.666 297.787
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 140.156 143.070
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.086 -51.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 11.086 -51.950
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.073 11.109
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 144.074 49.854
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -155.147 -38.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 70.247 195.558
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.250 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.250 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.105.478 646.950
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.101.790 1.190.337
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.300 44.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.106.090 1.145.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 4.386.501 -1.395.928
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
336.723 -208.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.049.778 -1.187.707
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.516.961 487.776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -561.097 592.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-561.097 592.786
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 1.687.869 -228.021
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.313.901 -6.034
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
373.968 -221.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.416.259 1.366.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-158.308 -30.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -158.308 -30.975
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-158.308 -30.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.570.743 -1.323.183
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
4.021.640 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.450.897 -1.323.183
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.417.144 -56.883
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-33.753 -1.266.300
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.824 12.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.824 12.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 162.775 150.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 158.951 162.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 158.951 162.775
Finansal Yatırımlar
8 27.178 23.357
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.178 23.357
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
27.178 23.357
Ticari Alacaklar
7 4.315.899 2.358.183
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 4.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.315.899 2.353.883
Diğer Alacaklar
10 664.831 3.639.236
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 336.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 664.831 3.302.513
Stoklar
11 7.859.554 2.342.593
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.980.127 4.518.947
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.980.127 4.518.947
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.407.069 1.287.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.407.069 1.287.591
ARA TOPLAM
17.413.633 14.332.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.413.633 14.332.682
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 34.788 31.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.788 31.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.070.000 2.070.000
Maddi Duran Varlıklar
14 4.148.807 4.131.905
Arazi ve Arsalar
920.000 920.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
2.854.779 2.961.128
Tesis, Makine ve Cihazlar
275.830 149.630
Taşıtlar
10.596 12.970
Mobilya ve Demirbaşlar
82.673 81.998
Özel Maliyetler
4.929 6.179
Peşin Ödenmiş Giderler
12 50 50
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50 50
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 114.453 74.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.368.098 6.308.323
TOPLAM VARLIKLAR
23.781.731 20.641.005
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 574.219 591.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
574.219 591.256
Banka Kredileri
524.294 507.578
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.925 83.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 936.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 936.909
Banka Kredileri
0 936.909
Ticari Borçlar
7 769.860 1.486.104
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
769.860 1.486.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 118.631 142.600
Diğer Borçlar
10 2.651.886 1.173.659
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.314.001 100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.337.885 1.173.559
Ertelenmiş Gelirler
12 9.365 26.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9.365 26.531
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 83.274 9.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.132.805 1.028.597
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.132.805 1.028.597
ARA TOPLAM
5.340.040 5.395.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.340.040 5.395.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 1.496.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.496.951
Banka Kredileri
0 1.496.951
Diğer Borçlar
10 605.396 470.778
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
605.396 470.778
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 195.075 163.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 112.508 93.157
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 82.567 70.616
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 481.759 447.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.282.230 2.578.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.622.270 7.974.125
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.122.219 12.629.814
Ödenmiş Sermaye
19.1 11.000.000 21.317.786
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 594.413 572.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.921.639 1.928.251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.921.639 1.928.251
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 1.938.797 1.938.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 -17.158 -10.546
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -5.776.969 -20.516.789
Net Dönem Karı veya Zararı
476.678 421.335
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 37.242 37.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.159.461 12.666.880
TOPLAM KAYNAKLAR
23.781.731 20.641.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.1 12.431.239 13.744.584
Satışların Maliyeti
20.2 -10.059.851 -10.811.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.371.388 2.933.536
BRÜT KAR (ZARAR)
2.371.388 2.933.536
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -1.102.510 -1.002.827
Pazarlama Giderleri
21.2 -428.417 -549.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 2.517.479 1.452.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8456 Değişim: -0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,8632
Açılış: 7,8616
9,5230 Değişim: 0,06%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,5305
Açılış: 9,517
461,56 Değişim: -0,12%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 462,83
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.