KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

27.03.2020 - 10:13
KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Açıklamalar

                                                                                                                                                                                                                                                                               EK : 3
REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem:   01.01.2019-31.12.2019
Ticaret unvanı                        :   REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ticaret sicili numarası          :   266115
Merkez Adresi                       :   Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 2/3 Sarıyer / İSTANBUL
Şube Adresi                           :   
 
İletişim Bilgileri                    :
Telefon : (212) 800 14 85
Fax         :(850) 582 13 40
E-posta adresi     : destek@kapitalfx.com
İnternet Sitesi Adresi          : www.kapitalfx.com
 
A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a)- Sermayesi                      :5.000.000 TL
b)- Ortaklık Yapısı               :…………………………………..
 
    PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /ADRESİ
    SERMAYE TUTARI (TL)
    PAY ADEDİ

    Sübet Çiçek 
    5.000.000,00
    5.000.000,00 

      Reşitpaşa Mahallesi Eski  Büyükdere Cad. N 2/3 Sarıyer / İSTANBUL
 

    TOPLAM
    5.000.000,00
    5.000.000,00

 
c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
Şirketimiz,  01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere dar yetkili aracı kurum statüsünde faaliyetine devam etmek ve sermayesini 5.000.000 TL'ye düşürmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş, başvurumuz 15.11.2018 tarihinde onaylanmıştır. Anasözleşme tadili hususu 07.12.2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanmış olup, tescil işlemleri tamamlanmıştır. Şirket sermayesi 30.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye düşürülmüştür.
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
 
a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)                      : 0 TL
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yoktur
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
 
a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 19.07.2018 tarih ve 722 sayılı Yönetim kurul kararı ile seçilmişlerdir
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı                          : Sübet ÇİÇEK
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                   : Murat Kutay YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi                               : İbrahim Ethem EREN
b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :
                         Ünvanı                                                  Adı Soyadı                            .
                         Genel Müdür                                        İbrahim Ethem EREN
                        
c)- Personel Sayısı   : 4
 
D- VARSA Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Yoktur.
 
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 89.716 TL
 
 
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur
 
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
 
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları  Yoktur
 
Elde Edilen sonuçlar -
-
 
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
 
a)    Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Yuktur.
b)    Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri SPK Seri V N 66 sayıl tebliğ ve iş akış prosedürleri kapsamında devam etmektedir. 
c)     Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Doğrudan İştirakler                                           Pay Oranı
Borsa İstanbul A.Ş                                                % 0,000377
…………………………………………………         ……………
Dolaylı İştirakler                                               Pay Oranı
Yoktur ………………………………………           ……………
…………………………………………………         ……………
…………………………………………………         ……………
 
d)    Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: 
…0…………. Adet        0……………………………. TL
Açıklama :  Yoktur.
 
e)    Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirketimizin 31.12.2019 mali tabloları bağımsız dış denetimden geçmiştir.
f)      Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Mali durumu etkileyebilecek bir davamız bulunmamaktadır.
g)    Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:  Yoktur.
h)    Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
i)      Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 22.03.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilen bağımsız denetim şirketinin yetkilerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından -iptal edilmesi sebebiyle 29.07.2019 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış ve yeni bağımsız denetim şirketi seçilmiştir.
j)      Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Yoktur.
k)     Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler : Yoktur
 
5-FİNANSAL DURUM
 
a)    Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
 
Şirketimiz 31.12.2019 dönemini 496.342TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 5.857.104 TL olup karşılığında 5.731.867-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
Şirketin 432.750.-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 339,182.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır.
 
b)    Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
 
31.12.2018 Dönemi                           31.12.2019 Dönemi
                Dönem Karı / (Zararı)                          3.855.935 TL                                -496.342 TL
            Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.                                                                           
            Dönem Net Karı / (Zararı)                   3.855.935 TL                                -496,342TL
 
c)     Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketimizin net işletme sermayesi faaliyetlerini sorunsuz olarak yürütmek için yeterlidir.
 
 
d)    Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur.
 
e)    Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: 
Kar dağıtımı yapılmayacaktır.
 
 
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
a)    Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,: Yoktur
 
b)    Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, : Yoktur
 
c)    Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda il
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.110 Değişim: -1,49% Hacim : 21.608 Mio.TL Son veri saati : 17:33
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3658 Değişim: 0,94%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3833
Açılış: 8,2883
9,7730 Değişim: 0,95%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
506,12 Değişim: 1,76%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.