KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:20
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 0 73.588 0 834.447
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670
Yeni Bakiye
16 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 -28.670 73.588 0 805.777
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -2.923 0 0 0 0 -2.918
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 0 -73.588 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 0 -73.588 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.892 0 25.892
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 158 -3.511 0 680.517 -28.670 25.892 0 828.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
129.395
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
İskontolu
0
Diğer
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
İskontolu
0
Diğer
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
129.395
Finansal Kiralama Gelirleri
18 129.395
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -119.423
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-58.478
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-148
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-54.774
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.023
BRÜT KAR (ZARAR)
9.972
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -17.059
Personel Giderleri
-6.612
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-182
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-3.601
Diğer
-6.664
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.087
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 468.270
Bankalardan Alınan Faizler
1.100
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
81.216
Kambiyo İşlemleri Karı
369.145
Diğer
16.809
KARŞILIK GİDERLERİ
22 -17.837
Özel Karşılıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-17.837
Genel Karşılıklar
0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -408.591
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-39.932
Kambiyo İşlemleri Zararı
-368.621
Diğer
-38
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
34.755
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-8.863
Cari Vergi Karşılığı
-15.590
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
25.892
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
25.892
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
25.892
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-40.495
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
127.210
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-108.531
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.980
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
131
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.211
Ödenen Vergiler
-832
Diğer
-50.242
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
353.429
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
383.509
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.136
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.005
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-37.221
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
312.934
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -80
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
9 -106
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.797.132
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.492.929
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
304.203
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
21.851
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
638.802
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
81.066
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 719.868


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.892
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.918
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-3.747
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
823
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.974


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 27.135 693.252 720.387
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 784 784
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 335 0 335
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 1.399.228 3.979.624 5.378.852
Faktoring Alacakları
0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
1.321.602 3.871.787 5.193.389
Finansal Kiralama Alacakları
1.762.642 4.381.907 6.144.549
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-441.040 -510.120 -951.160
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Takipteki Alacaklar
157.962 212.825 370.787
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-80.336 -104.988 -185.324
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 7.065 0 7.065
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 2.899 0 2.899
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24 61.185 0 61.185
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 69.828 0 69.828
DİĞER AKTİFLER
11 118.398 52.334 170.732
ARA TOPLAM
1.686.073 4.725.994 6.412.067
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.686.073 4.725.994 6.412.067
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 1.340.160 2.765.617 4.105.777
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
4.005 0 4.005
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 1.111.473 0 1.111.473
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 234.231 234.231
KARŞILIKLAR
14 8.576 0 8.576
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.390 0 5.390
Genel Karşılıklar
0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.186 0 3.186
CARİ VERGİ BORCU
24 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 27.488 91.766 119.254
ARA TOPLAM
2.491.702 3.091.614 5.583.316
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 828.751 0 828.751
Ödenmiş Sermaye
115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.016 0 -1.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.353 0 -3.353
Kar Yedekleri
680.517 0 680.517
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
653.009 0 653.009
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-2.778 0 -2.778
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-28.670 0 -28.670
Dönem Net Kâr veya Zararı
25.892 0 25.892
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.320.453 3.091.614 6.412.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
17 13.634.876 30.402.598 44.037.474
VERİLEN TEMİNATLAR
17 263.758 607.656 871.414
TAAHHÜTLER
17 58.746 94.262 153.008
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
58.746 94.262 153.008
Kiralama Taahhütleri
58.746 94.262 153.008
Finansal Kiralama Taahhütleri
58.746 94.262 153.008
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6 1.730.827 3.732.999 5.463.826
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.730.827 3.732.999 5.463.826
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.330.827 3.105.705 4.436.532
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
400.000 627.294 1.027.294
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET KIYMETLER
17 31.105 58.788 89.893
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
15.719.312 34.896.303 50.615.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758780


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.