KAP ***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

11.03.2019 - 19:13
KAP ***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2018
Açıklamalar

                       I. GENEL  BİLGİLER

    Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
      01.01.2018-31.12.2018
 

       
Şirketin Ticaret Unvanı
         
PALMET  ENERJİ AŞ.
 

    Ticaret Sicili Numarası
    201308

       
Merkez Adresi
    Bulgurlu  Caddesi N60 Küçükçamlıca 34696 Üsküdar İstanbul

       
İletişim Bilgileri
         
+  90 216 325 73 30 Pbx. + 90 216 339 91 77 Fax
 

       
Internet Sitesi
       
www.palmet.com

          Şirketin  Ortaklık Yapısı ve Ortaklık Oranları bunlara ilişkin hesap dönemi  içerisindeki değişiklikler
 
     
    31.12.2018
    31.12.2017

     
    Sahiplik Oranı  %
    Hisse tutarı
    Sahiplik Oranı  %
    Hisse tutarı

    Bülent  Doğanay Samuray
    86,00
    107.500.000
    88,00
    66.000.000

    Muzaffer  Yücel
    1,00
    1.250.000
    1,00
    750.000

    Cengizhan  Güngör
    1,00
    1.250.000
    1,00
    750.000

    Pal-Tur AŞ.
    3,00
    3.750.000
    3,00
    2.250.000

    Palmet  Mühendislik AŞ.
    9,00
    11.250.000
    7,00
    5.250.000

    Toplam
    100,00
    125.000.000
    100,00
    75.000.000

    Sermaye Taahhütleri (-)
     
    18.750.000
     
    0

    Toplam
     
    106.250.000
     
    75.000.000


       
İmtiyazlı pay durumu
         
Şirkette  imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
 

       
Yönetim organı, üst düzey yöneticileri  ve personel sayısı ile ilgili bilgiler
               
Şirketimiz  ikisi bağımsız üye olmakla birlikte beş kişilik yönetim kurulu tarafından  yönetilmekte olup, üst düzey yöneticiler çoğunlukla grup dahilinde bulunan  şirketlerde çeşitli görevler almaktadır.
 
31.12.2018  itibariyle iştirakler dahil
personel  sayısı: 185
 

    Yönetim organı üyelerinin şirketle  kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki  faaliyetler
      Yönetim  Organı Üyeleri, şirketle kendisi veya başkası adına veya rekabet yasağı  kapsamındaki faaliyetlerde bulunmamaktadır.
 

      II.  YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE
ÜST DÜZEY  YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

         
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim,  ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları
 
       
1.921.598  TL dir.

      Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama  ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri  teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler
 
    Yoktur

       
III.  ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

        Şirket Ar-Ge Departmanına sahip olmayıp ihtiyaç  duyduğu hizmetleri dışarıdan temin etmektedir.
 
 

      IV.  ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE
FAALİYETLERE  İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

     
    31.12.2017
    Girişler
    Çıkışlar
    Transfer
    Değer Artışı
    31.12.2018

    Maliyet
     
     
     
     
     
     

    Arazi ve Arsalar
    2.128.716
    0
    0
    0
    0
    2.128.716

    Doğalgaz dağıtım  ağı
    760.810.045
    145.386.949
    0
    -3.300.491
    143.713.541
    1.046.610.045

    Binalar
    107.604.521
    0
    0
    0
    0
    107.604.521

    Fabrika Binası  Makina Tesisler ve Cihazlar
    227.829.036
    1.141.584
    0
    535.238
    45.573.178
    275.079.036

    Makina Tesisler  ve Cihazlar
    520.284
    939.876
    (9.800)
    5.054.101
    0
    6.504.461

    Taşıtlar
    3.041.990
    850.025
    (444.638)
    0
    0
    3.447.377

    Demirbaşlar
    5.382.450
    852.679
    (18.666)
    182.424
    0
    6.398.887

    Özel maliyetler
    1.790.228
    5.542
    0
    0
    0
    1.795.770

    Yapılmakta olan  yatırımlar
    42.054.608
    428.810
    0
    (2.471.272)
    0
    40.012.146

    Toplam
    1.151.161.878
    149.605.465
    (473.104)
    0
    189.286.719
    1.489.580.959

             
 
 
 
Şirketin iç kontrol sistemi ve iç  denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki  görüşü
           
 
Şirketimiz,  Palmet Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan İç Denetim ve  Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Bu  denetimler sonucu ortaya çıkan tespitler ilgili birimlerle, Şirket Yönetim  Kurulu Üyeleri ve üst yönetimiyle paylaşılmaktadır. Bu tespitlere yönelik  belirlenen eylem planları ve taahhütleri iç denetim birimi tarafından ayrıca  takip edilmektedir.
Şirketimizin  iç kontrol sistemlerinin işleyişi ve etkinliği, prosedürleri,  çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları ilk seviye olarak Yönetim Kurulu,  ikinci seviye olarak üst düzey yöneticilerimiz ve üçüncü seviye olarak İç  Denetim ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından takip edilmekte ve periyodik  olarak yapılan iç denetim çalışmaları çerçevesinde denetlenmektedir.

                                   
    31.12.2018

    Doğrudan Oy
    Dolaylı Oy
    Toplam

    Konsolidasyona  dahil edilen kuruluş
    Hakkı
    Hakkı
    Oy Hakkı


    Palgaz  Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    --
    88,11
    88,11

    Palen Enerji  Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.
    --
    88,11
    88,11

    Palmet-  Manitoba International Mühendislik ve Müteahhitlik Ticaret A.Ş. 
    --
    86,67
    86,67

    Palmet Gaz  Grup A.Ş.
    99,00
    --
    99,00

    Delta Enerji  Üretim ve Ticaret A.Ş.
    99,94
    --
    99,94

    Ales Elektrik  Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.
    0,10
    98,70
    98,80

    Gasline  Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.
    --
    98,88
    98,88

    Eriç Enerji  Üretim ve Ticaret A.Ş.
    99,78
    --
    99,78

    Palport  Elektrik Ticaret A.Ş.
    99,50
    --
    99,50

    Palmet  Elektrik Grup A.Ş.
    99,00
    --
    99,00

    Delta Ales  Palport Elektrik Ticaret İş Ortaklığı
    --
    70,90
    70,90

 
 
    31.12.2017

    Doğrudan Oy
    Dolaylı Oy
    Toplam

    Konsolidasyona  dahil edilen kuruluş
    Hakkı
    Hakkı
    Oy Hakkı


    Palgaz  Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    --
    88,11
    88,11

    Palen Enerji  Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.
    --
    88,11
    88,11

    Palmet-  Manitoba International Mühendislik ve Müteahhitlik Ticaret A.Ş. 
    --
    86,67
    86,67

    Palmet Gaz  Grup A.Ş.
    99,00
    --
    99,00

    Delta Enerji  Üretim ve Ticaret A.Ş.
    99,94
    --
    99,94

    Ales Elektrik  Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.
    0,10
    98,70
    98,80

    Gasline  Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.
    --
    98,88
    98,88

    Eriç Enerji  Üretim ve Ticaret A.Ş.
    99,78
    --
    99,78

    Palport  Elektrik Ticaret A.Ş.
    99,50
    --
    99,50

    Palmet  Elektrik Grup A.Ş.
    99,00
    --
    99,00

    Delta Ales  Palport Elektrik Ticaret İş Ortaklığı
    --
    70,90
    70,90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Şirketin iktisap ettiği kendi  paylarına ilişkin bilgiler
 
            Şirketimiz,  kendi paylarını iktisap etmemiştir.
 
 
 
 

      Hesap dönemi içinde yapılan özel  denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
 
      Şirketimiz  2018 yılı hesap dönemi içerisinde İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.  tarafından denetlenmiş olup Bağımsız Denetim Raporunda, Şirketimizin (TMS)  Türkiye  Muhasebe Standartlarına uygun  faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
 

      Şirket aleyhine açılan ve şirketin  mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası  sonuçları hakkında bilgiler
 
    Şirket  aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek  nitelikte bir dava söz konusu değildir.

    Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar  nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli  yaptırımlara ilişkin açıklamalar
      Şirket  ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
 

    Geçmiş  dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul  kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya  kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve  değerlendirmeler
    Faaliyet  hedefleri Elektrik Üretim faaliyetleri dışında bütçelenen değerlerden önemli  bir sapma göstermemiş olup planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Genel Kurul  kararlarına uygun faaliyet gösterilmiştir.

    Yıl  içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi,  toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak  üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler
            2018  yılı içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
 
 
 
 

      Şirketin  yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri  çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
 
        2018  yılı içerisinde bu konularda bir harcama yapılmamıştır.
 
 

    Şirketler  topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir  şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin  yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya  da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm  diğer önlemler
                        Şirketler  topluluğu içinde çeşitli mal ve hizmet alımları yapılmakta olup, konu  işlemler transfer fiyatlandırması raporu ile Kurumlar vergisi beyannamesi ile  beyan edilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Şirketler  topluluğuna bağlı bir şirketse yukarıda bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı  veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince  bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim  sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi  zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip  denkleştirilmediği
                        Şirketimizin  bu bentte bahsedilen şekilde bir riski bulunmamaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    V. FİNANSAL DURUM

    Finansal  duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve  değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen  stratejik hedefler karşısında şirketin durumu
        Şirketimiz  planlanan iş sonuçlarına Elektrik üretim faaliyetleri haricinde büyük ölçüde  ulaşmış olup, başlangıç aşamasında ve devam eden projelere ilişkin orta  vadeli iç veya dış kaynaklı kredi kullanılması sureti ile planlanan  faaliyetlere ulaşılmaktadır. Belirlenen stratejik hedefler büyük oranda  tutturulmuştur.
 
 

      Geçmiş  yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği,  gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket  faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin  bilgiler ve ileriye dönük beklentiler
 
                  Gaz  dağıtım şirketlerinde düzenlenmiş tarifeler üzerinden elde edilen gelirler  nedeni ile gelecekte abone büyümelerine paralel ve enflasyon oranında gelir  artışları beklenmektedir.
 
 
 
 
 
 
 

          Şirketin  sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına  ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri
 
      Bağımsız
Denetimden
      Bağımsız
Denetimden

     
    Geçmiş
    Geçmiş

      Cari
Dönem
      Önceki
Dönemi

    31.12.2018
    31.12.2017

    ÖZKAYNAKLAR

    Ana  Ortaklığa Ait Özkaynaklar
    540.997.001
    403.911.941

    Ödenmiş  Sermaye
    106.250.000
    75.000.000

         Yeniden Değerleme ve Ölçüm  Kazanç/Kayıpları
    513.693.464
    358.437.647

         Diğer Kazanç/Kayıplar
    (258.289)
    269.777

    Kardan Ayrılan  Kısıtlanmış Yedekler
    23.090.800
    32.467.460

    Geçmiş Yıllar  Karları/Zararları
    (77.886.283)
    (70.684.151)

    Net Dönem  Karı/Zararı
    (23.892.691)
    8.421.208

    Kontrol  Gücü Olmayan Paylar
    77.045.312
    49.786.089

    TOPLAM  ÖZKAYNAKLAR
    618.042.313
    453.698.030

    TOPLAM  KAYNAKLAR
    2.322.998.925
    1.667.668.766


       
Varsa  şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
       
Kısa  vadeli borçların, tahvil ihraç edilmek suretiyle orta ve uzun vadeli hale  getirilmesi ve proje finansmanı çalışmalarımız devam etmektedir.

       
Kâr  payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa  gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri
           
Şirketimiz,  sahip olduğu iştiraklerin halen devam eden yatırımlarına finansman desteği  sağlaması nedeniyle kar dağıtım kararı almamaktadır.
 
 

    VI.  RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

    Varsa  şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına  ilişkin bilgiler
      Grup bünyesinde görevli İç Denetim  ve Risk Yönetimi bölümü ile faaliyetleri etkileyebilecek ya da etkileyen  risklerin tespiti sağlanmakta, YK seviyesinde raporlama yapılarak gerekli  aksiyonların tamamlanması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
 

    Oluşturulmuşsa  riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına  ilişkin bilgiler
      Grup şirketlerin üzerinden  yönetilmektedir, yıllık denetim planı çerçevesinde İç Denetim ve Risk  Yönetimi bölümü denetim konusu ile sınırlı olmak üzere raporlama yapmaktadır.  Ayrıca önceden yazılmış raporlara ilişkin de takip raporları da hazırlanıp  aksiyon alma durumu izlenmektedir.
 

    Satışlar,  verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve  benzeri konularda ileriye dönük riskler
      Belirlenmiş, aksiyon alınmamış  veya makro bir risk mevcut değildir.
 

    VII. DİĞER  HUSUSLAR

    Faaliyet  yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların  ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki  özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar
      Şirketimiz  2018  faaliyet döneminde, bu nitelikte  bir olay yaşamamıştır.
 

    VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU – HÂKİM ŞİRKET FAALİYETLERİ

    Bir  sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini,  onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya  yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payları bu  yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi
        2018  dönemi içerisinde böyle bir durum yaşanmamıştır.
 
 

        Topluluğa  dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler
 
 
         
 
 

    Konsolide  finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç  denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar
         
Konsolide  raporlar, İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmektedir. Ayrıca  iç denetim ve risk komitesi periyodik toplantılar ile çalışmalarını  sürdürmektedir.
 

    Yönetim  organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu maddesinin  dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı
      Yönetim  organı üyelerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.
 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Hükümlerine Uygundur.
 
        Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Doğanay SAMURAY
(T.C. Kimlik No11288508294)
        Yönetim  Kurulu Başkan Vekili
Muzaffer YÜCEL
(T.C. Kimlik No 50518333176)

 
 
         
                Yönetim Kurulu Üyesi                               
               Cemal  Doruk SAMURAY                  
               (T.C.  Kimlik No 11291508120)
 
           
Yönetim Kurulu Üyesi
                                                  H. Esin AKBULUT
(T.C. Kimlik No 13465069734)

                                   
 
 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746963


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: -0,73% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.299 23.11.2020 Yüksek 1.336
Açılış: 1.329
7,8843 Değişim: 3,48%
Düşük 7,6149 23.11.2020 Yüksek 7,9540
Açılış: 7,619
9,3347 Değişim: 3,24%
Düşük 9,0241 23.11.2020 Yüksek 9,4632
Açılış: 9,0417
466,03 Değişim: 1,56%
Düşük 457,94 23.11.2020 Yüksek 477,72
Açılış: 458,85
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.