KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

27.03.2020 - 11:16
KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
31.12.2019
Tarih
26/03/2020
Saati
16.00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi, 3. 2019 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2019 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması, 5. 2019 mali yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması, 6. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2019 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 7. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması, 8. Görev süresi içerisinde üyelikleri sona eren yönetim kurulu üyeleri Elia Samaha, Freddie Baz ve Aristeidis Vourakis?in yerine Türk Ticaret Kanunu?nun 363. maddesi uyarınca atanan Tamer Ghazaleh, Mouayed Makhlouf ve Antoine Najm?in geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması, 9. Şirket?in 2019 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 11. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Odea Bank Anonim Şirketi?nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26.03.2020 tarihinde, saat 16:00'da, Banka'nın merkez adresi olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53496304 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Aydın?ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu?nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nin 2 Mart 2020 tarih ve 10027 sayılı nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 3.288.842.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan 2.513.293.000,00 TL?ye karşılık 2.513.293.000 adet payın Bank Audi S.A.L.?ye 263.394.000,00 TL?ye karşılık 263.394.000 adet payın European Bank for Reconstruction and Development?a 209.251.900,00 TL?ye karşılık 209.251.900 adet payın International Finance Corporation?a 112.674.100,00 TL?ye karşılık 112.674.100 adet payın IFC FIG Investment Company S.a.r.l?ye 131.697.000,00 TL?ye karşılık 131.697.000 adet payın H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan?a ve 58.532.000,00 TL?ye karşılık 58.532.000 adet payın Mohammed Hassan Zeidan?a ait olduğu anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket?in toplam 3.288.842.000,00 TL?lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın 2.776.687.000 adedinin vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın Mert Öncü?nün toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sayın Hünkar Eren Arık da hazır bulunmuştur. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı. 1. Toplantı Başkanlığı?na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Mert Öncü?nün seçilmesi oylamaya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Çağla Kaygısız Tozkoparan?ı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Gökmen Uçar?ı seçmiştir. Toplantı Başkanı Mert Öncü?nün toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. 2. Olağan genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 3. 2019 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Mert Öncü tarafından okundu ve mevzubahis raporların tasdik edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 4. Şirketin 2019 mali yılına ait Denetçi Raporu şirket denetçisi tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. 5. Şirketin 2019 yılına ait finansal tabloları okundu. Okunan 2019 mali yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Buna bağlı olarak IFRS 16 muhasebe uygulamasına geçiş nedeniyle 61.462.496,31 TL?nin geçmiş yıl zararları hesaplarında izlenmesine ve kredi kartları hatalı çalışan muhasebeler nedeniyle 10.046.884,04 TL?nin birikmiş zararlar hesaplarında izlenmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 6. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üye?lerinin her biri 2019 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 7. Banka?nın 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminin hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-4-5-6-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 5890269940 vergi numaralı ve 0589026994000013 MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Banka Genel Müdürlüğü?nün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 8. Görev süresi içerisinde üyelikleri sona eren yönetim kurulu üyeleri Elia Samaha, Freddie Baz ve Aristeidis Vourakis?in yerine Türk Ticaret Kanunu?nun 363. maddesi uyarınca atanan Tamer Ghazaleh, Mouayed Makhlouf ve Antoine Najm?in geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve kalan yönetim kurulu üyeliği süresi boyunca görev yapmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 9. Bankamızın 2019 yılı net dönem kârı olan 71.121.537,38 TL?nin %5?i olan 3.556.076,87 TL?nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 519. maddesi uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 67.565.460,51 TL?nin de kar dağıtımı yapılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Açıklama Tutar (TL) Net Dönem Kârı (A) 71.121.537,38 Geçmiş Dönemler Zararı (B) - Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (C)= A-B 71.121.537,38 Cari Dönemde Ayrılacak I. Tertip Yedek Akçe (D)=(C)*%5 3.556.076,87 Olağanüstü Yedek Akçe (E)=C-D 67.565.460,51 10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka?da yapılan diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Banka?da yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2019 yılı karıyla ilişkili olmayan ve ücret adı altında 23.03.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca, diğer Banka çalışanlarına Banka?da yaptıkları çalışmaları ve görevleri nedeniyle ikramiye ve prim gibi adlar altında 23.03.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı MERT ÖNCÜ Gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı?nca düzenlenerek imzalanmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yer almaktadır

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832582


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.106 Değişim: -1,84% Hacim : 19.530 Mio.TL Son veri saati : 17:08
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3801 Değişim: 1,11%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3816
Açılış: 8,2883
9,7964 Değişim: 1,19%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
507,43 Değişim: 2,02%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.