KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.01.2020 - 12:12
KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 200.945 610.570 50.000 -4.855.345 478.893 2.485.063 2.485.063
Transferler
478.893 -478.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-99 -194.539 -194.638 -194.638
Dönem Karı (Zararı)
-194.539 -194.539 -194.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99 -99 -99
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 -99 610.570 50.000 4.376.452 -194.539 7.290.425 7.290.425
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 200.945 -502 610.570 50.000 4.376.452 1.429.887 8.914.448 8.914.448
Diğer Düzeltmeler
-907.285 2.337.172 2.337.172
Transferler
1.429.887 -1.429.887 -1.429.887 -1.429.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
224 1.622.746 1.622.970 1.622.970
Dönem Karı (Zararı)
1.622.746 1.622.746 1.622.746
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
224 224 224
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 -278 610.570 50.000 -2.039.280 1.622.746 11.444.703 11.444.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.395 1.080.065
Dönem Karı (Zararı)
1.622.746 -194.539
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.622.746 -194.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-587.730 382.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.238 130.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.155 300.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.155 1.832
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
298.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-235.414 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-235.414 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
198.591 -49.123
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-574.300 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.229.038 892.576
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.231.194 -1.533.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1.533.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.231.194 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.329.886 862.936
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
.321 -16.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.194.022 1.080.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9.734
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.137.893 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.179.570 -6.314.264
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
-1.192.932
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.362 -6.314.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.175.187 5.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8.261.826 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-7.086.639 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.778 -234.199
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.436 -234.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.389 400.747
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.953 166.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.953 57.389 0
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
0 62 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 62 0
Diğer Alacaklar
8 9.800.526 8.246.518 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.078.058 8.245.141 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.722.468 1.377 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 39.189 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.189 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 8.193 17.927 0
ARA TOPLAM
9.864.861 8.321.896 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.864.861 8.321.896 0
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.861 15.223
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.861 15.223
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
1.861 15.223
Diğer Alacaklar
8 1.922.705 1.834.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.922.705 1.834.916
Maddi Duran Varlıklar
13 0 57.952
Tesis, Makine ve Cihazlar
0 57.536
Mobilya ve Demirbaşlar
0 416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 59.288 384.432
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.983.854 2.292.523
TOPLAM VARLIKLAR
11.848.715 10.614.419 0
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 1.188 160.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.188 160.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 0 3.692
Diğer Borçlar
8 326.511 1.530.740
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
316.685 1.521.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.826 9.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 50.627 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
50.627 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7-11 5.382 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.382 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 13.321 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.321 0
ARA TOPLAM
397.029 1.695.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
397.029 1.695.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7-11 6.983 4.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.983 4.854
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.983 4.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
404.012 1.699.971
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.444.703 8.914.448
Ödenmiş Sermaye
17 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 200.945 200.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -278 -502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-278 -502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-278 -502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 610.570 610.570
Yasal Yedekler
610.570 610.570
Diğer Yedekler
21 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 -2.039.280 -4.376.452
Net Dönem Karı veya Zararı
32 1.622.746 1.429.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.444.703 8.914.448
TOPLAM KAYNAKLAR
11.848.715 10.614.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -168.752 -269.785
Pazarlama Giderleri
24 0 -3.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 20.144 59.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -45.863 -446.922
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-194.471 -659.918
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.767.232 562.076
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 -144.538
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.572.761 -242.380
Finansman Gelirleri
29 249.649 4.151
Finansman Giderleri
30 -3.892 -998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.818.518 -239.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -195.772 44.688
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-79.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-116.405 44.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.622.746 -194.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.622.746 -194.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.622.746 -194.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 -278 -99
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-356 -124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78 25
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
78 25
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-278 -99
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.622.468 -194.638
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32 1.622.468 -194.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808876


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.