KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2019 - 13:23
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 21.03.2019
Genel Kurul Tarihi 22.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2018 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 438.780.114,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.561.891,30TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan tablolara göre zarar hesaplandığından ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onaylar alınmak kaydıyla, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2019-2023) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
10 - "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
13 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2018 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2019 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 HOLDİNG 2018 GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME NOTU 22042019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Metro Holding KSTS TADİL METNİ 2019.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 metro holding 2018 ilan metni ..pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul tutanağının tamamı ekte pdf olarak verilmiştir.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
22/04/2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 22.04.2019 günü Saat: 10:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 19.04.2019 Tarih ve 43705188 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26/03/2019 tarih ve 9795 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 21.03.2019 günü duyurulduğu görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, toplam 1TL sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin asaleten, 6.050.037TL sermayesine tekabül eden 605.003.700 adet hissenin temsilen ve 128.181.104TL sermayesine tekabül eden 12.818.110.400 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 134.231.142TL sermayesine tekabül eden 13.423.114.200 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Fatih TERLEMEZ genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Elif KOÇBEY ve Oy Toplama Memurluğuna Ezgi Gizem KARADAĞ'ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi yönündeki teklif, Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Fatih TERLEMEZ tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2018 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen yazılı bir önerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerinin görevden alınmaları ve yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25/1-c maddesi uyarınca işbu gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğundan öneri müzakereye açıldı. Verilen işbu tek yazılı önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yağmur ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK ve Fatih ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Derya KAYA ve Mehmet ERDOĞAN'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 51418595176 TC kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, 51253600608 TC kimlik Nolu Yağmur ÖZTÜRK, 51268600198 TC kimlik Nolu Çağla ÖZTÜRK, 40543977100 TC kimlik Nolu Fatih ÖZTÜRK'ün ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise 20470273680 TC kimlik numaralı Derya KAYA ve 33212142312 TC kimlik numaralı Mehmet ERDOĞAN'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar verildi.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yağmur ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK ve Çağla ÖZTÜRK'ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Mehmet ERDOĞAN'ın, Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, Derya KAYA'nın ise Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde olup bu görevlere devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 21.03.2019 tarih ve 2019/5 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 438.780.114,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.561.891,30 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine yönelik yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 2019/6 sayılı Kararı ile 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasında Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.
8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND'un 6.050.038TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 128.181.104TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık Temsilcisi, bu maddenin görüşülmesi için nisapla ilgili TTK'nin ilgili maddesi hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı buna istinaden 6362 sayılı SPK ve 6102 sayılı TTK'nın ilgili hükümleri uyarınca gerekli ve yeterli nisabın bulunduğu cevabın vermekle gündemin görüşülmesine devam olundu. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonu itibariyle dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden sürenin 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay senetleri" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca verilen 14.03.2019 tarih ve E.4047 sayılı ve Ticaret Bakanlığınca verilen 04.04.2019 tarih ve 43227501 sayılı yazısı ile alınan izin yazısına ekli tadil metni genel kurul huzurunda görüşülerek müzakere edildi. Yapılan oylamada SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri ile ana sözleşmenin değiştirilmesine Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND'un 6.050.038TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 128.181.104TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar verildi. Tadil metinleri imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu.
10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Bağış Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun 28 ila 31. Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
.................................

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı Holding 2018 genel kurul KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_holding 22042019KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 BAGIMSIZLIK BEYANLARI HOLDİNG 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Metro Holding KSTS TADİL METNİ 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2019 tarihinde saat 10:00'da, gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurul toplantısına ait belgeler ekte pdf olarak sunulmuştur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757317


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,51% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
8,0057 Değişim: 0,00%
Düşük 8,0020 25.11.2020 Yüksek 8,0068
Açılış: 8,0054
9,5232 Değişim: -0,01%
Düşük 9,5170 25.11.2020 Yüksek 9,5262
Açılış: 9,5244
465,07 Değişim: -0,03%
Düşük 464,86 25.11.2020 Yüksek 465,42
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.