KAP ***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.08.2019 - 19:32
KAP ***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 26.299 0 522.318 160.293 0 1.417.287 0 1.417.287
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358
Yeni Bakiye
500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 -3.185 0 522.318 284.135 0 1.511.645 0 1.511.645
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -741 0 0 20.415 0 0 0 229.695 249.369 0 249.369
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 401
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 -20 0 0 17.230 0 682.612 123.841 229.695 2.111.415 0 2.111.415


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1),(3) 237.903 1.735.125 1.973.028
GARANTİ VE KEFALETLER
14 4.795 4.809
Teminat Mektupları
14 0 14
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
14 0 14
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 4.795 4.795
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 4.795 4.795
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 230.000 1.722.518 1.952.518
Cayılamaz Taahhütler
0 28.724 28.724
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 28.724 28.724
Cayılabilir Taahhütler
230.000 1.693.794 1.923.794
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
230.000 1.693.794 1.923.794
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 7.889 7.812 15.701
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.889 7.812 15.701
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.889 7.812 15.701
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.889 0 7.889
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 7.812 7.812
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.824.219 37.548.514 40.372.733
EMANET KIYMETLER
5.456 416 5.872
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.456 0 5.456
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 416 416
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.816.261 37.528.569 40.344.830
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
20.205 3.667.241 3.687.446
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
2.193.249 23.449.503 25.642.752
Diğer Rehinli Kıymetler
303.764 8.528.663 8.832.427
Rehinli Kıymet Alanlar
299.043 1.883.162 2.182.205
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.502 19.529 22.031
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.062.122 39.283.639 42.345.761


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) 249.670
Alınan Faizler
529.595
Ödenen Faizler
-179.239
Alınan Temettüler
401
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.077
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.628
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.623
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-55.327
Ödenen Vergiler
-58.904
Diğer
(1) -1.184
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
(1) 39.408
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.406
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-259.916
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-30.246
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
282.918
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 50.058
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1) 289.078
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.315.294
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.488
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-455.355
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
118.819
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-998.516
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
22.238
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 1.327.707
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
978.570
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
350.000
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-863
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 34.012
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
335.503
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.623.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.959.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
229.695
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
19.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-741
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-904
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.415
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
24.906
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
249.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 1.747.155 865.255 2.612.410
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.310.796 645.971 1.956.767
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.261 0 1.261
Bankalar
1.314.766 645.971 1.960.737
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.231 0 -5.231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 66.358 66.358
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 66.358 66.358
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
436.305 152.926 589.231
Devlet Borçlanma Senetleri
418.161 128.741 546.902
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.037 0 8.037
Diğer Finansal Varlıklar
10.107 24.185 34.292
Türev Finansal Varlıklar
54 0 54
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
54 0 54
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 342.707 15.694.678 16.037.385
Krediler
484.010 14.709.953 15.193.963
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
67 0 67
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
50.539 984.725 1.035.264
Devlet Borçlanma Senetleri
50.539 984.725 1.035.264
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-191.909 0 -191.909
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 15.359 0 15.359
İştirakler (Net)
15.359 0 15.359
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
15.359 0 15.359
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 90.449 0 90.449
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 1.112 0 1.112
Şerefiye
0 0 0
Diğer
1.112 0 1.112
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(7) 872 0 872
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(9) 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(10) 11.117 32.546 43.663
VARLIKLAR TOPLAMI
2.208.771 16.592.479 18.801.250
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 459 15.099.117 15.099.576
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 590 0 590
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
(5) 17.175 590 17.765
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
17.175 590 17.765
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 16.551 0 16.551
KARŞILIKLAR
(10) 38.191 0 38.191
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
38.183 0 38.183
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
8 0 8
CARİ VERGİ BORCU
(11) 42.144 0 42.144
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(12) 22.237 0 22.237
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(13) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(14) 0 1.350.097 1.350.097
Krediler
0 1.350.097 1.350.097
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(15) 16.005 86.679 102.684
ÖZKAYNAKLAR
(16) 2.111.080 335 2.111.415
Ödenmiş Sermaye
850.000 0 850.000
Sermaye Yedekleri
208.057 0 208.057
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.983 0 1.983
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-20 0 -20
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.895 335 17.230
Kar Yedekleri
682.612 0 682.612
Yasal Yedekler
47.157 0 47.157
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
631.753 0 631.753
Diğer Kar Yedekleri
3.702 0 3.702
Kar veya Zarar
353.536 0 353.536
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
123.841 0 123.841
Dönem Net Kâr veya Zararı
229.695 0 229.695
Azınlık Payları
(17) 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.264.432 16.536.818 18.801.250


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 563.509 298.319
Kredilerden Alınan Faizler
385.683 192.328
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
130.962 73.004
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
15.434 7.530
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
31.245 25.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
18.774 14.873
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
12.471 10.432
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
185 152
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -202.452 -109.516
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-201.767 -108.962
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-150 -19
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-521 -521
Diğer Faiz Giderleri
-14 -14
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
361.057 188.803
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
7.346 3.428
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.077 3.550
Gayri Nakdi Kredilerden
191 51
Diğer
7.886 3.499
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-731 -122
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-731 -122
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 401 272
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 8.793 5.757
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.023 1.023
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
54 54
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.716 4.680
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 3.793 1.492
FAALİYET BRÜT KÂRI
381.390 199.752
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -15.538 -7.259
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-8.528 -2.242
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-44.411 -25.375
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -18.034 -9.706
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
294.879 155.170
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
294.879 155.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -65.184 -41.224
Cari Vergi Karşılığı
(9) -63.134 -39.859
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.050 -1.354
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 -11
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
229.695 113.946
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(10) 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 229.695 113.946
Grubun Karı (Zararı)
229.695 113.946
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00027000 -0,00022000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779962


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7814 Değişim: 0,54%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7871
Açılış: 5,7505
6,3909 Değişim: 0,00%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,62 Değişim: -0,47%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.