KAP ***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.02.2019 - 17:51
KAP ***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
25/02/2019
Saati
10:00
Adresi
Nakkaştepe Azizbey Sok. N1 Kuzguncuk-Üsküdar-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması, 4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2019 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması. 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu ve Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesine uygun olarak 01.01.2019 - 31.12.2023 dönemi için Yönetim Kuruluna "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" yetkisi verilmesinin karara bağlanması. 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 12. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar aşağıdadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                                                                                                                                               KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN
25/02/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI
 
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/02/2019 Pazartesi günü saat 10:00'da, Nakkaştepe Azizbey Sokak N 1 Kuzguncuk-Üsküdar / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün
22/02/2019
tarih ve
41952846
sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın
Feyyaz Bal
 
gözetiminde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 45.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye tekabul eden 45.000.000 adet paydan 44.999.999,- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 44.999.999 adet payın vekaleten, 1- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 1 adet payın da  asaleten  temsil  edildiği, Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı toplantı nisabının sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı ve davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Sayın Fidan Sevilmiş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
       
1)           Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Fidan Sevilmiş oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kerem Kaşıtoğlu'nu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Ekrem Yavrucuk'u atadığını belirtti. Toplantı Başkanı toplantı da Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin hazır bulunduğunu, diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamadığını ayrıca Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın Mertkan Kahveci'nin toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.
Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin 2'inci maddesine geçileceğini bildirdi.
2)           Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve rapor oy birliği ile kabul edildi.
3)       2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ve Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu okundu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.
4)          Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2018 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. TMS/TFRS ve BDDK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 tarihine ait Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
 
5)           
Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları
paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyu ile ayrı ayrı ibra edildi.
 6)           Şirket Yönetim Kurulunun 2018 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki teklifi görüşüldü. Neticede 2018 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan kardan şirkete             terettüp eden her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 65.342.827,24 TL tutarındaki net karın Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre             ödenmiş sermayenin yüzde yirmisi oranında I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldığından tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifi oybirliği ile             kabul edildi.
 
7)       
Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan İsmail Cenk Çimen'in,
Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun, Cengiz Eroldu'nun, Fabrizio Renzi'nin, Andrea Faina'nın Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarının toplantı dosyasında yer aldığını 
   
    
           
belirtti.  Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine xxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın İsmail Cenk Çimen,
    
     
xxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, xxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Cengiz Eroldu, xxxxxxxxxxx vergi kimlik numaralı Sayın
    
                 
Fabrizio Renzi, xxxxxxxxxxx vergi kimlik numaralı Sayın Andrea Faina ve  xxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Fidan Sevilmiş'in 1 yıllık süre için vazife yapmak
    
               
üzere, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
 
8)           
Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında yapılan tüm ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy
birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine her takvim yılında sağlanan toplam menfaatler ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmakta olup,
bu kapsamda icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği sebebi ile 2018 yılında herhangi bir menfaat sağlanmadığı bilgisi verildi.
9)           Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirket'in 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 479920 sicil numarasında kayıtlı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited)'nin, bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
 
10)        
Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu ve Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesine uygun olarak 01.01.2019-31.12.2023 dönemi için "Şirketin Kendi
Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" konusunda yetki verilmesi maddesi görüşüldü. Sonuçta Şirket'in kendi paylarını talep etmesi halinde,
01.01.2019-31.12.2013 yılları arasında beş yıllık dönem için şirket sermayesinde her biri 1 TL itibari değerde 4.500.000 adet payın toplamı olan 4.500.000-TL
tutarında ki Şirket paylarına ilişkin olarak, Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların
üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka
arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin
belirleyeceği fiyatın en az %90'ı ile en fazla %105'i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için gerekli tüm
işlemlerin yapılması bakımından Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi. 
11)        Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve         aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve         396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12)     Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
25/02/2019
 
FEYYAZ BAL                                                                        FİDAN SEVİLMİŞ      
BAKANLIK TEMSİLCİSİ                                                      TOPLANTI BAŞKANI
 
 
KEREM KAŞITOĞLU                                                           EKREM YAVRUCUK
OY TOPLAMA MEMURU                                                    TUTANAK YAZMANI
 
                                                                                                                        
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742007


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.