KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:48
KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
123.679
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
489.758
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-436.556
Kiralama Giderleri
0
Alınan Temettüler
2.716
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.707
Elde Edilen Diğer Kazançlar
124.785
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 8.136
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-20.786
Ödenen Vergiler
16 -46.948
Diğer
-38.133
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-454.581
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
1.479.990
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-3.262
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.069
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.943.206
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.828
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-330.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
9,10 932
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-72
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
860
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
590.150
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-271.774
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
318.376
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.445
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.221
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 17.776
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 7.555


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23 530.465
FAKTORİNG GELİRLERİ
530.465
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
489.758
İskontolu
92.664
Diğer
397.094
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.707
İskontolu
4.883
Diğer
35.824
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
24 -455.243
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-364.783
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
Finansal Kiralama Giderleri
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-71.773
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-18.687
BRÜT KAR (ZARAR)
75.222
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -29.725
Personel Giderleri
-20.786
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-188
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-8.751
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
45.497
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
26 1.287.006
Bankalardan Alınan Faizler
22
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0
Temettü Gelirleri
2.716
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
124.785
Kambiyo İşlemleri Karı
1.140.710
Diğer
18.773
KARŞILIKLAR
-10
Özel Karşılıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları
27 -10
Genel Karşılıklar
0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -1.138.527
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-595
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.137.894
Diğer
-38
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
193.966
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
193.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
29 -46.948
Cari Vergi Karşılığı
16 -38.743
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -8.593
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
147.018
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
147.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
147.018
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
147.018
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-83
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-104
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.201
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.201
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.734


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
24.927 5.439 30.366
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.107 5.448 7.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 21.842 0 21.842
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
4 979 979
Takipteki Finansal Varlıklar
0 0 0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
-1 -9 -10
KREDİLER (Net)
7 2.200.534 524.343 2.724.877
Faktoring Alacakları
2.201.496 528.479 2.729.975
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
315.924 101.991 417.915
Diğer Faktoring Alacakları
1.885.572 426.488 2.312.060
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0
Kiralama İşlemleri
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
0 0 0
Takipteki Alacaklar (Net)
7.189 0 7.189
Takipteki Faktoring Alacakları
31.016 31.016
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-23.827 -23.827
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
7 -8.151 -4.136 -12.287
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 1.373 0 1.373
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 1.228 0 1.228
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 5.608 0 5.608
DİĞER AKTİFLER
12 6.854 348 7.202
ARA TOPLAM
2.240.524 530.130 2.770.654
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
AKTİF TOPLAMI
2.240.524 530.130 2.770.654
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
13 1.699.454 164.542 1.863.996
FAKTORİNG BORÇLARI
7 2.106 1.742 3.848
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 577.835 0 577.835
Bonolar
577.835 0 577.835
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
2.742 0 2.742
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
17 2.742 0 2.742
Genel Karşılıklar
0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
16 20.089 0 20.089
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 299 722 1.021
ARA TOPLAM
2.302.525 167.006 2.469.531
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
301.123 0 301.123
Ödenmiş Sermaye
18 63.500 0 63.500
Sermaye Yedekleri
18 5.277 0 5.277
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
5.277 5.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-79 0 -79
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9.146 0 9.146
Kar Yedekleri
19 107.626 0 107.626
Yasal Yedekler
8.439 0 8.439
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
99.187 0 99.187
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
115.653 0 115.653
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-31.365 0 -31.365
Dönem Net Kâr veya Zararı
147.018 0 147.018
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
PASİF TOPLAMI
2.603.648 167.006 2.770.654


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
63.500 0 0 5.277 0 0 0 4 0 0 0 12.347 58.096 0 49.530 0 188.754
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.365 0 0 -31.365
Yeni Bakiye
63.500 0 0 5.277 0 0 0 4 0 0 0 12.347 58.096 -31.365 49.530 0 157.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18 0 0 0 0 0 0 0 -83 0 0 0 -3.201 0 0 0 0 -3.284
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.018 0 147.018
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.530 0 -49.530 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.530 0 -49.530 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500 0 0 5.277 0 0 0 -79 0 0 0 9.146 107.626 -31.365 147.018 0 301.123


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
58.178 65.715 123.893
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
223.224 47.935 271.159
ALINAN TEMİNATLAR
20 20.716.876 14.063.343 34.780.219
VERİLEN TEMİNATLAR
20 1.081.269 4.397 1.085.666
TAAHHÜTLER
0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
20 428.915 427.443 856.358
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
428.915 427.443 856.358
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
428.915 427.443 856.358
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET KIYMETLER
20 173.995 109.502 283.497
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
22.682.457 14.718.335 37.400.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737404


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,02% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8726 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7709 02.12.2020 Yüksek 7,8821
Açılış: 7,8314
9,5249 Değişim: 0,74%
Düşük 9,4041 02.12.2020 Yüksek 9,5375
Açılış: 9,4552
462,69 Değişim: 1,28%
Düşük 453,13 02.12.2020 Yüksek 463,50
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.