KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2020 - 19:09
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.047 58.677 298.690 -359.020 170.351 2.381.063 2.546.714 517.962 3.064.676
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13.285 124.514 137.799 -14.166 123.633
Kar Dağıtımı
7.801.793 -7.791.913 9.880 -123.805 -113.925
Dağıtılan Temettü
-130.003 -130.003
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.791.913 -7.791.913 0 9.880 9.880 6.198 16.078
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.234 0 1.103.913 3.476.982 -179.802 1.492.737 1.319.483 -2.283.038 960.616 36.838.961 2.636.142 2.381.063 52.286.291 6.402.986 58.689.277
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.684 2.106 477.037 755.333 32.417 3.097.413 4.361.622 458.024 4.819.646
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
269 -289 30.672 -115 1 153 4.210 -125 106.186 -27.777 113.185 -390.907 -277.722
Kar Dağıtımı
6.996.390 -6.982.882 13.508 -182.360 -168.852
Dağıtılan Temettü
-190.292 -190.292
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.982.882 -6.982.882 0 0
Diğer
13.508 13.508 7.932 21.440
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.519 0 1.087.331 3.494.771 -243.157 1.568.721 1.938.927 1.236.565 1.054.045 43.947.463 1.402.595 3.097.413 63.124.193 6.950.346 70.074.539


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
178.195.192 444.149.567 622.344.759 166.281.278 360.245.368 526.526.646
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 35.706.481 78.630.743 114.337.224 32.395.132 64.198.200 96.593.332
Teminat Mektupları
35.452.651 45.635.433 81.088.084 32.246.614 39.300.725 71.547.339
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
589.177 585.848 1.175.025 576.475 976.230 1.552.705
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.381.439 16.947.326 19.328.765 1.935.615 15.083.874 17.019.489
Diğer Teminat Mektupları
32.482.035 28.102.259 60.584.294 29.734.524 23.240.621 52.975.145
Banka Kredileri
7.000 11.306.828 11.313.828 0 6.040.332 6.040.332
İthalat Kabul Kredileri
0 345.060 345.060 0 302.090 302.090
Diğer Banka Kabulleri
7.000 10.961.768 10.968.768 0 5.738.242 5.738.242
Akreditifler
216.004 18.794.935 19.010.939 107.344 16.209.490 16.316.834
Belgeli Akreditifler
211.036 14.544.620 14.755.656 95.025 12.420.423 12.515.448
Diğer Akreditifler
4.968 4.250.315 4.255.283 12.319 3.789.067 3.801.386
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
2.955 0 2.955 12.703 0 12.703
Diğer Garantilerimizden
27.871 2.893.547 2.921.418 28.471 2.647.653 2.676.124
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
64.238.133 24.742.206 88.980.339 58.369.590 15.860.570 74.230.160
Cayılamaz Taahhütler
62.328.479 15.601.588 77.930.067 57.351.837 8.909.626 66.261.463
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
960.303 7.353.107 8.313.410 930.528 2.059.373 2.989.901
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
689 111.633 112.322 3.588 96.782 100.370
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
19.118.464 807.451 19.925.915 18.930.150 691.607 19.621.757
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.654.568 0 2.654.568 2.673.042 0 2.673.042
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.410 0 27.410 23.261 0 23.261
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
36.550.523 0 36.550.523 31.090.963 0 31.090.963
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
130.839 0 130.839 113.842 0 113.842
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.885.683 7.329.397 10.215.080 3.586.463 6.061.864 9.648.327
Cayılabilir Taahhütler
1.909.654 9.140.618 11.050.272 1.017.753 6.950.944 7.968.697
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.824.654 9.140.618 10.965.272 932.753 6.950.944 7.883.697
Diğer Cayılabilir Taahhütler
85.000 0 85.000 85.000 0 85.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
78.250.578 340.776.618 419.027.196 75.516.556 280.186.598 355.703.154
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 18.289.746 18.289.746 0 16.520.430 16.520.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
78.250.578 322.486.872 400.737.450 75.516.556 263.666.168 339.182.724
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.744.129 30.604.016 37.348.145 8.689.923 21.432.032 30.121.955
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.712.030 14.833.915 18.545.945 4.494.247 10.543.785 15.038.032
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.032.099 15.770.101 18.802.200 4.195.676 10.888.247 15.083.923
Para ve Faiz Swap İşlemleri
68.064.069 266.793.238 334.857.307 61.852.105 225.412.722 287.264.827
Swap Para Alım İşlemleri
7.141.007 86.015.915 93.156.922 11.474.473 70.219.278 81.693.751
Swap Para Satım İşlemleri
59.142.362 40.897.465 100.039.827 49.621.032 30.328.506 79.949.538
Swap Faiz Alım İşlemleri
890.350 69.939.929 70.830.279 378.300 62.432.469 62.810.769
Swap Faiz Satım İşlemleri
890.350 69.939.929 70.830.279 378.300 62.432.469 62.810.769
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.853.671 13.146.503 16.000.174 4.814.654 13.201.733 18.016.387
Para Alım Opsiyonları
1.364.410 2.811.796 4.176.206 2.424.143 3.468.440 5.892.583
Para Satım Opsiyonları
1.324.042 2.763.733 4.087.775 2.329.757 3.351.807 5.681.564
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.770.737 3.770.737 0 3.190.743 3.190.743
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.770.737 3.770.737 0 3.190.743 3.190.743
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
73.226 12.250 85.476 24.499 0 24.499
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
91.993 17.250 109.243 36.255 0 36.255
Futures Para İşlemleri
357.361 330.617 687.978 54.833 64.219 119.052
Futures Para Alım İşlemleri
242.987 162.944 405.931 54.293 7.329 61.622
Futures Para Satım İşlemleri
114.374 167.673 282.047 540 56.890 57.430
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
231.348 11.612.498 11.843.846 105.041 3.555.462 3.660.503
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
688.976.438 825.922.901 1.514.899.339 657.586.215 682.851.813 1.340.438.028
EMANET KIYMETLER
84.205.086 41.868.405 126.073.491 89.812.045 34.047.245 123.859.290
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
68.709.987 5.838.144 74.548.131 73.390.917 4.784.135 78.175.052
Tahsile Alınan Çekler
12.449.369 14.192.890 26.642.259 13.109.079 12.313.077 25.422.156
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.589.229 14.619.713 17.208.942 2.945.032 12.494.982 15.440.014
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
456.501 7.217.658 7.674.159 367.017 4.455.051 4.822.068
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
604.771.352 784.054.496 1.388.825.848 567.774.170 648.804.568 1.216.578.738
Menkul Kıymetler
50.437.232 77.362.764 127.799.996 41.638.400 54.528.282 96.166.682
Teminat Senetleri
10.878.982 26.892.926 37.771.908 10.544.691 28.052.674 38.597.365
Emtia
116.698.569 48.020.938 164.719.507 113.783.813 36.392.061 150.175.874
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
333.257.343 388.184.374 721.441.717 318.041.884 336.610.047 654.651.931
Diğer Rehinli Kıymetler
93.499.226 243.593.494 337.092.720 83.765.382 193.221.504 276.986.886
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
867.171.630 1.270.072.468 2.137.244.098 823.867.493 1.043.097.181 1.866.964.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
16.661.599 3.832.238
Alınan Faizler
19.601.197 22.277.309
Ödenen Faizler
-8.944.391 -13.741.827
Alınan Temettüler
243.959 294.926
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.338.046 3.327.000
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.773.292 2.831.641
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
894.222 504.356
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.239.733 -4.633.145
Ödenen Vergiler
-1.507.226 -1.648.931
Diğer
5.502.233 -5.379.091
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.069.796 9.880.136
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-815.040 -41.895
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.391.395 -284.331
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-29.074.473 -1.524.361
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.773.027 70.906
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-16.311 -258.195
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
23.765.058 11.282.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.941.413 -1.466.691
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.176.805 2.102.230
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.591.803 13.712.374
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.682.271 -5.837.827
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-33.500 -3.162
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-24.025 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-267.483 -148.421
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
101.703 521.359
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-18.867.001 -10.981.187
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.748.528 7.524.951
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.677.101 -6.039.490
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.691.457 3.466.542
Diğer
-354.849 -178.419
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-421.041 -1.773.700
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
20.337.755 17.999.497
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.348.727 -19.390.884
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-190.292 -130.003
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-219.777 -252.310
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
268.779 150.411
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.757.270 6.251.258
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
47.738.608 34.639.188
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
49.495.878 40.890.446


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.545.441 2.870.636
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.274.205 194.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-582 55.630
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.982 -3.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.102 58.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
298 339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.274.787 138.410
Yabancı Para Çevrim Farkları
478.312 296.340
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
985.810 -453.909
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
31.940 169.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-221.275 126.362
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.819.646 3.064.676


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
58.356.172 112.392.420 170.748.592 52.312.184 94.371.995 146.684.179
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.082.320 78.359.601 86.441.921 8.301.164 67.456.533 75.757.697
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 3.712.660 55.392.391 59.105.051 5.263.162 48.812.966 54.076.128
Bankalar
V-I-ç 2.902.641 22.501.182 25.403.823 1.988.674 18.565.357 20.554.031
Para Piyasalarından Alacaklar
1.479.891 498.730 1.978.621 1.058.871 120.577 1.179.448
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-12.872 -32.702 -45.574 -9.543 -42.367 -51.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 3.377.819 2.358.169 5.735.988 2.481.683 2.319.812 4.801.495
Devlet Borçlanma Senetleri
265.288 101.019 366.307 271.813 10.939 282.752
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
804.842 142 804.984 154.554 1.498 156.052
Diğer Finansal Varlıklar
2.307.689 2.257.008 4.564.697 2.055.316 2.307.375 4.362.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 46.854.129 24.693.439 71.547.568 41.263.642 19.750.078 61.013.720
Devlet Borçlanma Senetleri
45.073.666 21.531.799 66.605.465 39.332.002 17.666.968 56.998.970
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
191.181 495.938 687.119 158.784 423.727 582.511
Diğer Finansal Varlıklar
1.589.282 2.665.702 4.254.984 1.772.856 1.659.383 3.432.239
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 41.904 6.981.211 7.023.115 265.695 4.845.572 5.111.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
41.904 6.981.211 7.023.115 265.695 4.845.572 5.111.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
237.350.553 170.874.277 408.224.830 200.552.565 153.100.675 353.653.240
Krediler
V-I-e 212.388.851 165.657.114 378.045.965 179.157.891 149.081.976 328.239.867
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 1.902.311 4.344.594 6.246.905 1.605.008 3.899.070 5.504.078
Faktoring Alacakları
2.886.916 692.306 3.579.222 2.772.806 614.484 3.387.290
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 35.516.995 6.120.682 41.637.677 30.339.422 3.299.879 33.639.301
Devlet Borçlanma Senetleri
35.169.344 4.790.779 39.960.123 30.050.721 2.685.879 32.736.600
Diğer Finansal Varlıklar
347.651 1.329.903 1.677.554 288.701 614.000 902.701
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.344.520 -5.940.419 -21.284.939 -13.322.562 -3.794.734 -17.117.296
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.159.117 16.140 1.175.257 1.178.529 11.691 1.190.220
Satış Amaçlı
1.159.117 16.140 1.175.257 1.178.529 11.691 1.190.220
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
11.553.183 0 11.553.183 11.190.991 0 11.190.991
İştirakler (Net)
V-I-g 256.287 0 256.287 255.838 0 255.838
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
229.000 0 229.000 220.768 0 220.768
Konsolide Edilmeyenler
27.287 0 27.287 35.070 0 35.070
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 11.292.686 0 11.292.686 10.929.898 0 10.929.898
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
11.292.686 0 11.292.686 10.929.898 0 10.929.898
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 4.210 0 4.210 5.255 0 5.255
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.210 0 4.210 5.255 0 5.255
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.928.231 159.103 8.087.334 7.842.385 152.380 7.994.765
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.314.623 100.460 1.415.083 1.104.073 92.651 1.196.724
Şerefiye
35.974 0 35.974 35.974 0 35.974
Diğer
1.278.649 100.460 1.379.109 1.068.099 92.651 1.160.750
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 3.455.111 0 3.455.111 3.444.979 0 3.444.979
CARİ VERGİ VARLIĞI
15.113 7.879 22.992 21.145 2.501 23.646
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 1.697.941 1.433.091 3.131.032 1.141.900 809.097 1.950.997
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 37.422.586 10.046.807 47.469.393 31.560.267 6.161.830 37.722.097
VARLIKLAR TOPLAMI
360.252.630 295.030.177 655.282.807 310.349.018 254.702.820 565.051.838
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 141.504.026 205.130.596 346.634.622 128.979.347 173.811.857 302.791.204
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.570.301 72.646.692 77.216.993 4.742.038 67.564.942 72.306.980
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
12.400.691 5.007.012 17.407.703 1.286.893 1.743.442 3.030.335
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 9.936.781 29.906.052 39.842.833 9.114.208 30.177.570 39.291.778
Bonolar
7.381.804 0 7.381.804 7.506.622 0 7.506.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
315.321 0 315.321 138.244 0 138.244
Tahviller
2.239.656 29.906.052 32.145.708 1.469.342 30.177.570 31.646.912
FONLAR
5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950
Müstakrizlerin Fonları
5.420 42.919 48.339 2.494 56.456 58.950
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 1.334.454 3.954.492 5.288.946 681.191 2.050.633 2.731.824
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.334.454 3.954.492 5.288.946 681.191 2.050.633 2.731.824
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 834.697 160.034 994.731 822.574 134.310 956.884
KARŞILIKLAR
V-II-g 17.166.262 3.098.601 20.264.863 15.281.940 2.578.645 17.860.585
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.512.592 3.147 1.515.739 1.353.611 2.420 1.356.031
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
9.192.819 2.631.081 11.823.900 8.209.952 2.264.775 10.474.727
Diğer Karşılıklar
6.460.851 464.373 6.925.224 5.718.377 311.450 6.029.827
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 2.750.420 10.589 2.761.009 1.549.792 36.760 1.586.552
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 70.397 375 70.772 75.379 913 76.292
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.277.379 20.394.061 22.671.440 2.281.084 13.095.892 15.376.976
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.277.379 20.394.061 22.671.440 2.281.084 13.095.892 15.376.976
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 45.802.101 6.203.916 52.006.017 39.770.069 3.511.942 43.282.011
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 70.884.740 -810.201 70.074.539 65.945.911 -244.444 65.701.467
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.126.850 0 1.126.850 1.126.870 0 1.126.870
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.519 0 39.519 39.250 0 39.250
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.087.331 0 1.087.331 1.087.620 0 1.087.620
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.820.235 100 4.820.335 4.790.255 100 4.790.355
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.184.819 -955.282 4.229.537 3.349.172 -388.660 2.960.512
Kar Yedekleri
43.942.844 4.619 43.947.463 36.840.268 4.619 36.844.887
Yasal Yedekler
5.312.674 1.930 5.314.604 4.896.373 1.930 4.898.303
Statü Yedekleri
172.264 0 172.264 135.606 0 135.606
Olağanüstü Yedekler
38.457.906 2.689 38.460.595 31.808.289 2.689 31.810.978
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
4.340.051 159.957 4.500.008 8.275.984 137.270 8.413.254
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.265.325 137.270 1.402.595 2.372.239 31.210 2.403.449
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.074.726 22.687 3.097.413 5.903.745 106.060 6.009.805
Azınlık Payları
V-II-ı 6.969.941 -19.595 6.950.346 7.063.362 2.227 7.065.589
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
309.537.669 345.745.138 655.282.807 270.532.920 294.518.918 565.051.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 22.669.412 24.733.908 11.319.063 12.613.826
Kredilerden Alınan Faizler
16.668.289 18.166.999 8.321.226 9.291.169
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.125 280.815 10.125 140.443
Bankalardan Alınan Faizler
234.650 363.322 102.310 177.255
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
40.597 233.280 16.999 113.250
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.293.883 5.142.300 2.661.151 2.643.759
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
34.684 40.362 11.827 18.335
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.168.385 3.102.816 1.608.649 1.606.744
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.090.814 1.999.122 1.040.675 1.018.680
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
249.042 243.055 126.600 120.910
Diğer Faiz Gelirleri
172.826 304.137 80.652 127.040
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -9.127.652 -14.172.528 -4.338.080 -6.993.081
Mevduata Verilen Faizler
-4.571.723 -8.929.953 -2.053.560 -4.144.314
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.262.359 -1.529.302 -606.242 -786.163
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-518.641 -1.059.697 -318.112 -705.573
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.395.491 -2.511.402 -1.191.453 -1.280.927
Kiralama Faiz Giderleri
-75.705 -81.070 -37.922 -40.898
Diğer Faiz Giderleri
-303.733 -61.104 -130.791 -35.206
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.541.760 10.561.380 6.980.983 5.620.745
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.214.770 2.176.675 987.446 1.124.104
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.338.046 3.327.000 1.491.159 1.747.307
Gayri Nakdi Kredilerden
547.388 547.553 284.403 278.561
Diğer
2.790.658 2.779.447 1.206.756 1.468.746
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.123.276 -1.150.325 -503.713 -623.203
Gayri Nakdi Kredilere
-2.412 -13.859 -1.254 -6.410
Diğer
-1.120.864 -1.136.466 -502.459 -616.793
TEMETTÜ GELİRLERİ
27.606 22.440 26.691 17.563
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -289.198 -2.278.354 149.673 -1.731.187
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
466.392 233.712 424.860 121.380
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.769.507 -3.994.706 -2.725.353 -6.191.791
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.013.917 1.482.640 2.450.166 4.339.224
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 5.589.863 5.609.263 2.635.834 2.667.759
FAALİYET BRÜT KÂRI
21.084.801 16.091.404 10.780.627 7.698.984
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -5.490.372 -4.805.928 -2.725.853 -2.317.659
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -1.140.150 -266.461 -671.171 13.922
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.417.363 -2.704.883 -1.519.355 -1.417.322
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -6.900.897 -5.714.699 -3.445.889 -2.861.532
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.136.019 2.599.433 2.418.359 1.116.393
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
390.167 687.548 63.249 346.776
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.526.186 3.286.981 2.481.608 1.463.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -980.745 -416.345 -560.473 -68.267
Cari Vergi Karşılığı
-2.387.164 -650.646 -2.165.734 -429.312
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-378.169 -1.042.570 565.498 985.784
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.784.588 1.276.871 1.039.763 -624.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.545.441 2.870.636 1.921.135 1.394.902
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 3.545.441 2.870.636 1.921.135 1.394.902
Grubun Karı (Zararı)
3.097.413 2.381.063 1.619.751 1.123.343
Azınlık Payları Karı (Zararı)
448.028 489.573 301.384 271.559
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,68831400 0,52912511 0,35994467 0,24963178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866875


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.