KAP ***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.11.2018 - 18:11

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 46.732 299 143 326 -17.799 250.288 1.158.736 0 843.752 5.768.745 0 5.768.745
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
(XXV) 0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 46.732 299 -256 326 -5.848 250.288 1.565.187 0 843.752 6.186.748 0 6.186.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.468 15 0 -43.916 1.139.795 0 0 916.161 2.010.587 0 2.010.587
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 580.813 0 -843.752 -168.750 0 -168.750
Dağıtılan Temettü
(II-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 749.563 0 -843.752 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.169 -241 326 -49.764 1.390.083 2.146.000 0 916.161 8.028.585 0 8.028.585


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
57.587.992 94.033.436 151.621.428
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 2.580.877 16.774.408 19.355.285
Teminat Mektupları
2.576.738 5.975.114 8.551.852
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
20.806 0 20.806
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.555.932 5.975.114 8.531.046
Banka Kredileri
0 80.759 80.759
İthalat Kabul Kredileri
0 80.759 80.759
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
813 2.174.587 2.175.400
Belgeli Akreditifler
813 2.174.587 2.175.400
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 8.443.424 8.443.424
Diğer Kefaletlerimizden
3.326 100.524 103.850
TAAHHÜTLER
(III-1) 5.365.614 2.672.912 8.038.526
Cayılamaz Taahhütler
5.365.614 2.672.912 8.038.526
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.350.266 2.610.568 3.960.834
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.950.907 60.215 2.011.122
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
416.594 0 416.594
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17.582 0 17.582
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.625.007 0 1.625.007
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.230 0 5.230
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
-369.747 -154.891
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-10.231 -3.296
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-17.721 -6.377
Diğer Faiz Giderleri
-7.990 -875
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.518.639 955.093
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
416.058 145.304
Alınan Ücret ve Komisyonlar
566.272 190.859
Gayri Nakdi Kredilerden
160.315 53.036
Diğer
(IV-12) 405.957 137.823
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-150.214 -45.555
Gayri Nakdi Kredilere
-236 -33
Diğer
(IV-12) -149.978 -45.522
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-7) -458.957 -154.492
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 68.830 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -197.354 22.383
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-37.227 -13.611
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.960.197 3.535.683
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.120.324 -3.499.689
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 584.114 36.539
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.931.330 1.004.827
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-6) -948.801 -299.775
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -799.162 -265.412
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.183.367 439.640
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.183.367 439.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -267.206 -107.324
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-267.206 -107.324
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 916.161 332.316
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 916.161 332.316
Grubun Karı (Zararı)
916.161 332.316
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,26280000 0,09530000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

Fİ 12.275.573 23.361.161
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.213.765 11.725.760 13.939.525
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 709.771 10.100.225 10.809.996
Bankalar
(I-3) 10.032 1.625.535 1.635.567
Para Piyasalarından Alacaklar
1.493.962 0 1.493.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 17.038 29.785 46.823
Devlet Borçlanma Senetleri
16.959 29.785 46.744
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
44 0 44
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 564.700 240 564.940
Devlet Borçlanma Senetleri
558.787 0 558.787
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.913 240 6.153
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.204.958 0 1.204.958
Devlet Borçlanma Senetleri
1.204.958 0 1.204.958
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
7.090.654 519.788 7.610.442
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.309.792 519.788 2.829.580
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 4.780.862 0 4.780.862
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -5.527 0 -5.527
KREDİLER (Net)
32.362.577 11.520.679 43.883.256
Krediler
(I-5) 32.179.786 11.520.679 43.700.465
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
32.179.786 11.520.679 43.700.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.983.898 0 1.983.898
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.801.107 0 -1.801.107
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-116.759 0 -116.759
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-346.151 0 -346.151
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.338.197 0 -1.338.197
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
95.573 334 95.907
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 95.573 334 95.907
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
95.573 334 95.907
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 591.274 0 591.274
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 25.878 0 25.878
Şerefiye
0 0 0
Diğer
25.878 0 25.878
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 73.134 0 73.134
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(I-17) 440.586 10.450 451.036
VARLIKLAR TOPLAMI
44.675.270 23.807.036 68.482.306
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 19.124.138 17.331.433 36.455.571
ALINAN KREDİLER
(II-3) 354.079 15.434.075 15.788.154
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.886 23.433 25.319
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 101.090 0 101.090
Bonolar
101.090 0 101.090
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.036.699 641.145 1.677.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 931.857 636.105 1.567.962
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 104.842 5.040 109.882
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-6) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 212.717 0 212.717
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
45.476 0 45.476
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
167.241 0 167.241
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 86.969 0 86.969
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 831.365 0 831.365
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 211.455 4.385.198 4.596.653
Krediler
211.455 4.385.198 4.596.653
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 578.791 99.248 678.039
ÖZKAYNAKLAR
(II-11) 8.033.586 -5.001 8.028.585
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
139.511 0 139.511
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.345.646 -5.001 1.340.645
Kar Yedekleri
2.146.000 0 2.146.000
Yasal Yedekler
190.604 0 190.604
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.955.396 0 1.955.396
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
916.161 0 916.161
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
916.161 0 916.161
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
30.572.775 37.909.531 68.482.306


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.184.273
Alınan Faizler
4.475.452
Ödenen Faizler
-2.287.007
Alınan Temettüler
68.830
Alınan Ücret ve Komisyonlar
568.605
Elde Edilen Diğer Kazançlar
64.711
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
458.598
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.028.940
Ödenen Vergiler
-110.919
Diğer
2.974.943
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-884.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.804
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-158.742
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.614.704
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.163.328
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.228.231
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
764.376
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.091.433
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.156.056
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.299.925
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-180.533
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-190.929
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
90.151
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-218.609
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
142.041
Diğer
-3.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-64.750
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 265.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) -161.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -168.750
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.202.276
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.256.918
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.885.190
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.142.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717386


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.