***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:12

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 46.732 161 143 0 26.338 -16.548 250.288 0 1.232.863 0 888.155 5.914.400 0 5.914.400
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -399 0 0 11.951 0 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
(XXV) 0 0 0 0 0 0 -399 0 0 11.951 0 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 46.732 161 -256 0 26.338 -4.597 250.288 0 1.641.302 0 888.155 6.334.391 6.334.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.054 15 0 0 -3.527 119.545 0 0 0 268.848 383.827 0 383.827
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 -25.719 0 0 0 31.274 0 0 5.555 0 5.555
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 0 0 625.216 0 -888.155 -168.750 0 -168.750
Dağıtılan Temettü
(II-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 0 0 793.966 0 -888.155 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -893 -241 0 619 -8.124 369.833 0 2.297.792 0 268.848 6.555.023 0 6.555.023


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
54.837.113 62.852.839 117.689.952
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 2.837.528 5.992.215 8.829.743
Teminat Mektupları
2.652.453 3.537.631 6.190.084
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
25.847 0 25.847
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.626.606 3.537.631 6.164.237
Banka Kredileri
0 81.224 81.224
İthalat Kabul Kredileri
0 81.224 81.224
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
587 1.903.773 1.904.360
Belgeli Akreditifler
587 1.903.773 1.904.360
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
184.488 109.418 293.906
Diğer Garantilerimizden
0 247.103 247.103
Diğer Kefaletlerimizden
0 113.066 113.066
TAAHHÜTLER
(III-1) 7.477.907 1.005.330 8.483.237
Cayılamaz Taahhütler
7.477.907 1.005.330 8.483.237
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
640.460 878.611 1.519.071
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.857.947 125.214 1.983.161
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.171.030 0 3.171.030
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.889 0 12.889
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.788.594 0 1.788.594
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.243 0 5.243
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.744 1.505 3.249
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 44.521.678 55.855.294 100.376.972
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
25.728.322 4.614.170 30.342.492
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
25.728.322 4.614.170 30.342.492
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.793.356 51.241.124 70.034.480
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.987.217 11.973.705 13.960.922
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.194.827 5.825.353 7.020.180
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
792.390 6.148.352 6.940.742
Para ve Faiz Swap İşlemleri
15.915.953 36.235.786 52.151.739
Swap Para Alım İşlemleri
5.312.898 16.058.908 21.371.806
Swap Para Satım İşlemleri
9.603.055 11.829.278 21.432.333
Swap Faiz Alım İşlemleri
500.000 4.173.800 4.673.800
Swap Faiz Satım İşlemleri
500.000 4.173.800 4.673.800
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
890.028 3.027.892 3.917.920
Para Alım Opsiyonları
445.014 1.513.946 1.958.960
Para Satım Opsiyonları
445.014 1.513.946 1.958.960
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
158 3.741 3.899
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
230.462.007 34.546.376 265.008.383
EMANET KIYMETLER
1.286.831 1.550.094 2.836.925
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
872.659 0 872.659
Emanete Alınan Menkul Değerler
85.086 220.829 305.915
Tahsile Alınan Çekler
161.627 398.262 559.889
Tahsile Alınan Ticari Senetler
167.458 863.535 1.030.993
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 67.468 67.469
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
37.681.322 7.428.009 45.109.331
Menkul Kıymetler
224.506 6.887 231.393
Teminat Senetleri
7.414.348 1.510.441 8.924.789
Emtia
910 0 910
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
25.611.103 4.984.994 30.596.097
Diğer Rehinli Kıymetler
4.430.455 925.687 5.356.142
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
191.493.854 25.568.273 217.062.127
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
285.299.120 97.399.215 382.698.335


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
268.848
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
120.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.059
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.330
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
121.593
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.410
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
151.431
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
389.382


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 1.508.228
Kredilerden Alınan Faizler
1.343.647
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.325
Bankalardan Alınan Faizler
9.463
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
43.005
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
63.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.482
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.906
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
34.362
Finansal Kiralama Gelirleri
11.955
Diğer Faiz Gelirleri
21.083
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -675.970
Mevduata Verilen Faizler
-534.177
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-129.736
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.827
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.585
Diğer Faiz Giderleri
-5.645
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
832.258
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
111.118
Alınan Ücret ve Komisyonlar
176.614
Gayri Nakdi Kredilerden
30.811
Diğer
(IV-12) 145.803
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-65.496
Gayri Nakdi Kredilere
-159
Diğer
(IV-12) -65.337
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-7) -181.470
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 2
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -142.898
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-16.283
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
204.596
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-331.211
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 439.881
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.058.891
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-6) -443.928
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -258.434
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
356.529
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 356.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -87.681
Cari Vergi Karşılığı
-69.888
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.196
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 268.848
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 268.848
Grubun Karı (Zararı)
268.848
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07710000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.357.120 8.081.396 14.438.516
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.648.103 7.881.230 10.529.333
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 536.446 7.457.789 7.994.235
Bankalar
(I-3) 303.287 423.441 726.728
Para Piyasalarından Alacaklar
1.808.370 0 1.808.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 15.385 5.162 20.547
Devlet Borçlanma Senetleri
15.305 5.162 20.467
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
54 0 54
Diğer Finansal Varlıklar
26 0 26
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 433.820 167 433.987
Devlet Borçlanma Senetleri
425.742 0 425.742
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.078 167 8.245
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.195.334 0 1.195.334
Devlet Borçlanma Senetleri
1.195.334 0 1.195.334
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.109.726 194.837 2.304.563
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 357.769 194.837 552.606
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 1.751.957 0 1.751.957
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -45.248 0 -45.248
KREDİLER (Net)
30.792.742 16.693.009 47.485.751
Krediler
(I-5) 29.717.634 15.507.862 45.225.496
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
29.717.634 15.507.862 45.225.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 64.161 982.327 1.046.488
Finansal Kiralama Alacakları
78.367 1.051.131 1.129.498
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-14.206 -68.804 -83.010
Faktoring Alacakları
812.035 202.820 1.014.855
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
812.035 202.820 1.014.855
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.696.068 0 1.696.068
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.497.156 0 -1.497.156
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-143.005 0 -143.005
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-163.684 0 -163.684
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.190.467 0 -1.190.467
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 552.727 3 552.730
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 35.415 0 35.415
Şerefiye
0 0 0
Diğer
35.415 0 35.415
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 388 0 388
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(II-9) 14.347 0 14.347
DİĞER AKTİFLER
(I-17) 555.457 33.401 588.858
VARLIKLAR TOPLAMI
38.308.856 24.807.809 63.116.665
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 19.422.831 9.738.796 29.161.627
ALINAN KREDİLER
(II-3) 792.506 21.009.642 21.802.148
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.029 0 3.029
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 246.856 0 246.856
Bonolar
246.856 0 246.856
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
287.568 203.956 491.524
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 231.445 199.867 431.312
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 56.123 4.089 60.212
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
25 462 487
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-6) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 225.551 12 225.563
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
45.299 0 45.299
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
180.252 12 180.264
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 147.620 150 147.770
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 316.055 0 316.055
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 202.616 2.988.702 3.191.318
Krediler
202.616 2.988.702 3.191.318
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 798.700 176.565 975.265
ÖZKAYNAKLAR
(II-11) 6.559.115 -4.092 6.555.023
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
139.787 0 139.787
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
366.420 -4.092 362.328
Kar Yedekleri
2.297.792 0 2.297.792
Yasal Yedekler
201.470 0 201.470
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.096.322 0 2.096.322
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
268.848 0 268.848
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
268.848 0 268.848
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
29.002.472 34.114.193 63.116.665


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
260.289
Alınan Faizler
1.504.305
Ödenen Faizler
-715.172
Alınan Temettüler
2
Alınan Ücret ve Komisyonlar
176.614
Elde Edilen Diğer Kazançlar
26.810
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
195.461
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-363.872
Ödenen Vergiler
5.012
Diğer
-568.871
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-25.275
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
21.704
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-48.708
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-817.403
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-646.037
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
153.221
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.416.834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-336.757
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
231.871
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
235.014
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.625
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-84.338
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-38.059
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-130.102
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
97.987
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
142.040
Diğer
-1.153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
96.250
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 265.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -168.750
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
115.816
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
433.455
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.183.052
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.616.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682438


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.862 Değişim: 0,00% Hacim : 9.297 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 104.154 19.03.2019 Yüksek 105.929
Açılış: 104.664
5,4775 Değişim: 0,03%
Düşük 5,4736 20.03.2019 Yüksek 5,4794
Açılış: 5,47605
6,2161 Değişim: -0,02%
Düşük 6,2132 20.03.2019 Yüksek 6,2239
Açılış: 6,21715
229,85 Değişim: -0,08%
Düşük 229,60 20.03.2019 Yüksek 230,22
Açılış: 230,03

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.