İMKB ve Sabah Pazarlama İle İlgili Yazışmalar

02.11.2000 - 00:00


Ulusal Pazar`da işlem görmekte olan Medya Holding A.Ş. (MEDYA.E), Sabah Yayıncılık A.Ş. (SABAH.E) ve Sabah Pazarlama A.Ş. (SAPAZ.E) hisse senetlerinin sıraları, Etibank A.Ş.’nin yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesiyle ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararının Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanmasına ilişkin olarak basında yer alan habere istinaden şirketlerden açıklama istenilmesi nedeni ile Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği’nin 25/a maddesi uyarınca 30.10.2000 tarihli 1.Seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştı.

Borsa Yönetim Kurulu’nun 31.10.2000 tarihli toplantısında ise, Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. ile Etibank A.Ş.’den Borsa Başkanlığı’nca istenilen açıklamalar Borsa’ya ulaşıp, konu açıklığa kavuşuncaya ve belirsizlikler ortadan kalkıncaya kadar Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. hisse senetlerinin işlem sıralarının İMKB Yönetmeliği’nin 25/a maddesi ile İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği’nin 25/a maddesi uyarınca kapalı kalmaya devam etmesine ve istenilen bilgilerin Borsa’ya ulaştırılmasını müteakip konunun Borsa Yönetim Kurulu’nca yeniden değerlendirilmesine karar verilmişti.

Bu çerçevede Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. ile Etibank A.Ş.’ne Borsa Başkanlığı’nca gönderilen yazılar ve sözkonusu şirketlerin cevabi açıklamaları sıralı olarak aşağıda verilmekte olup, sözkonusu şirketlerden ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan istenilen ek açıklamaların Borsa’ya iletilmesi halinde Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. hisse senetlerinin işlem sıralarının kapalılık durumu, Borsa Yönetim Kurulu’nun yapılacak ilk toplantısında yeniden değerlendirilecektir.

A) MEDYA HOLDİNG A.Ş. İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR

1) Borsa Başkanlığı’nca Medya Holding A.Ş.’ne gönderilmiş olan 30 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1546/KDİ/22975 sayılı yazı:

Basında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 27.10.2000 tarih ve 86 sayılı kararı ilegrubunuzun sahibi bulunduğu Etibank Bankacılık A.O.’nın (Etibank) yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildiğine ve grubunuzun Etibank’a olan borçları için bir ödeme planı sunulduğuna ilişkin haberler yer almaktadır.

Sözkonusu haberlerle ilgili olarak;

1. Şirketinizin doğrudan veya dolaylı olarak Etibank’ta sahibi bulunduğu payların nominal tutarı ve Etibank’ın sermayesine oranı ile Etibank’ın doğrudan veya dolaylı olarak Şirketiniz sermayesinde sahibi bulunduğu payların nominal tutarına ve oranına,

2. Şirketinizin Etibank nezdindeki nakdi/gayrinakdi kredileri ile diğer ticari/ticari olmayan borçlarının ve alacaklarının ayrıntılı dökümü (kredi/alacak/borç türü, döviz cinsi, alınış/veriliş tarihi, vadesi, TL tutarı, teminatları v.b.),

3. Şirketinizin veya Şirketinizin içinde bulunduğu grupta yer alan diğer tüm gerçek ve tüzel kişilerin borçları nedeniyle Etibank’a vermiş olduğu her türlü rehin, ipotek, teminat ile her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülüklerinin ayrıntılı dökümüne (tarafları, konusu/türü, süresi, ayrı ayrı olarak tutarları, v.b.),

4. Şirketinizin Etibank lehine üçüncü kişilere vermiş olduğu her türlü rehin, ipotek, teminat ile her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülüklerinin ayrıntılı dökümüne (tarafları, konusu/türü, süresi, ayrı ayrı olarak tutarları, v.b.),

5. Grubunuzun Etibank’a olan borçları için sunduğu ifade edilen ödeme planına ilişkin ayrıntılı bilgiler (borçlu şirket, borç tutarı, ödeme vade ve tutarları, v.b.) ile sözkonusu ödeme planının ilgili taraflar nezdinde kesinleştirilip kesinleştirilmediğine,

6. Yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak Şirketiniz aleyhine haciz/ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icra, rehnin, teminatın veya ipoteğin nakde çevirilmesi gibi hukuki girişimlere başlanılıp başlanılmadığı, başlanmış ise hukuki girişimlerin içeriği ve gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarınız ile birlikte Şirketinizin ortaklık ve iştirak yapılarında meydana gelen doğrudan veya dolaylı değişikliğe ilişkin açıklamalarınızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIIINo:20 Sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 5., 7. ve 8. maddeleri gereğince ivedilikle Borsamız Başkanlığı’nın (0 212) 298 22 00 numaralı telefaksına ulaştırılması; ayrıca konuyla ilgili kesinleşen her aşamada gelişmelerin Borsa Başkanlığı’na bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

2) Medya Holding A.Ş.’nin 30.10.2000 tarihli cevabi yazısı.

“İlgi: 30 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1546/KDİ/22975 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda belirtilen hususlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda sunulmuştur;
1) Etibank A.Ş.’nin 30 trilyon TL olan sermayesinin % 99.62’si Medya – Sabah Holding A.Ş.’ne aittir. Bankacılık lisansıyla Etibank A.Ş.’ni işletmek üzere kurulmuş olan sözkonusu Holding’in 50 trilyon TL’lık sermayesinin % 84.1’ine Şirketimiz iştirak etmiştir.

Etibank A.Ş. Şirketimiz sermayesinde 27 Ekim 2000 tarihi itibariyle, 2.219.113.000 adet hisse ile % 7.16 oranında iştirak payına sahiptir.

2) Şirketimizin Etibank A.Ş. nezdinde, 30 Ekim 2000 tarihi itibariyle nakdi/gayrinakdi kredisi bulunmamaktadır.

Ticari/ticari olmayan borç ve alacak bulunmamaktadır.

3) Şirketimizin grup şirketleri lehine Etibank A.Ş.’ne 30 Ekim 2000 tarihi itibariyle verdiği ipotek tutarı 15 trilyon TL’dır. Sözkonusu işlemlere ilişkin döküm ekde sunulmaktadır. Bunun dışında rehin, diğer yükümlülükler mevcut değildir.

4) Şirketimizin, 30 Ekim 2000 tarihi itibariyle Etibank A.Ş. lehine üçüncü kişilere vermiş olduğu rehin, ipotek, teminat, garanti, kefalet, taahhüt, aval bulunmamaktadır.

5) İMKB’da hisse senetleri işlem görmeyen diğer grup şirketlerinin Etibank’a olan kredi borçları için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na bu sabah itibariyle Borçların Tasfiyesi konusunda ilgili şirketler adına Dinç Bilgin tarafından başvuruda bulunulmuş olup, bu hususun Kurulca değerlendirilip sonuçlandırılacağı açıktır. Konu Medya Holding A.Ş. ile doğrudan ilgili olmamakla birlikte, henüz resmi bir yanıt alınamadığından bu aşamada, ödeme planı, borç tutarları ve vadeli konusunda detaylı bir açıklama yapılması mümkün değildir.

6) Yazınızda belirtilen hususlarla ilgili olarak şu ana kadar, aleyhte haciz/ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icra, rehnin, teminatın veya ipoteğin nakde çevrilmesi gibi hukuki girişimlere dair resmi bir tebligat alınmamıştır. Gelişmeler bilahare bildirilecektir.”

EK:
Medya Holding AŞ.’nin kendi veya içinde bulunduğu grupta yer alan diğertüm gerçek ve tüzel kişilerin borçları nedeniyle Etibank’a verilen her türlü ipotek, rehin, teminat ile her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülükler;

İpotekler,

İpotek verilen gayrimenkulün türü İpotek verilen gayrimenkulün yeri İpotektarihi Konu İpotek tutarı İpotekten yararlanan taraflar İpotek derecesi
Bina (*) 4979 parsel Medya Plaza, Basın Ekspres yolu Güneşli, İST 20.09.2000 Genel Kredi Sözleşmesi 15.000.000.000.000 ATV Haber Ajansı A.Ş. 1. derece
TOPLAM 15.000.000.000.000

(*) Bu ipotek Sabah Yayıncılık A.Ş.’ne ait 4978 parseldeki Medya Plaza Binası ile müştereken ipotek edilmiştir.

3) Borsa Başkanlığı’nca Medya Holding A.Ş.’ne gönderilmiş olan 31 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1556/SET/23078 sayılı yazı

İlgi: a) 30.10.2000 tarih ve 4/GİD-1546/KDİ/ 22975 sayılı yazımız,
b) 30.10.2000 tarihli cevabi yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızla istenilen ancak İlgi (b)’deki cevabi yazınızda yer almayan; Şirketinizin ve Şirketinizin içinde bulunduğu grupta yer alan diğer tüm gerçek ve tüzel kişiler lehine verilen her türlü rehin, ipotek, teminat ile her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülüklerin ayrıntılı dökümüne (tarafları, konusu/türü, süresi, ayrı ayrı olarak tutarları, v.b.)

ilişkin açıklamanız ile birlikte,

1. Şirketinizin 30.06.2000 mali tablolarına ait dipnotlarda, Şirketinizin, Etibank’ın en büyük hissedarı konumunda olan Medya-Sabah Holding A.Ş.’den 11.490.757 USD(7,11 trilyon TL ) ile 23.595.241,58 CHF ( 8,98 trilyon TL) tutarında alacağı olduğu ve Medya-Sabah Holding A.Ş.’nin Etibank’ta %99,62 hisseye sahip olması nedeniyle, Şirketinizin Medya-Sabah Holding A.Ş.’nin 50 trilyon TL’lik sermayesi içinde 42 trilyon TL (%84 oranında)tutarında iştirak hissesinin sahibi bulunduğu

anlaşılmakta olup, iştirakiniz Medya-Sabah Holding A.Ş’nin %99,62 oranında ortak olduğu Etibank A.Ş’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesi nedeniyle, Şirketinizin iştirak hisselerinin ve alacaklarının durumu ve mali tablolara etkilerine,

2. Şirketiniz ile Şirketinizin içinde bulunduğu grupta yer alan diğer tüm gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ticari/ticari olmayan alacak/borç tutarlarının kişi/şirket bazında detayına,

3. 31.10.2000 tarihinde basında yeralan “Etibank’ın sahibi Dinç Bilgin ile grubuna bağlı tüm şirketlere Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir konulduğu” şeklindeki haberlere,

ilişkin açıklamalarınızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIIINo:20 Sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 5., 7. ve 8. maddeleri gereğince ivedilikle Borsamız Başkanlığı’nın (0 212) 298 22 00 numaralı telefaksına ulaştırılması; ayrıca konuyla ilgili kesinleşen her aşamada gelişmelerin Borsa Başkanlığı’na bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

4) Medya Holding A.Ş.’nin 01.11.2000 tarihli cevabi yazısı:

“İlgi: 31 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1556/SET/23078 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda belirtilen hususlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda sunulmuştur;
1) 30 Ekim 2000 tarihli yazımızda da belirttiğimiz üzere Şirketimiz ve şirketimizin içinde bulunduğu grupta yer alan tüm gerçek ve tüzel kişiler lehine Şirketimiz tarafından Etibank’a verilen rehin, teminat, her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülükler bulunmamaktadır. İpotekle ilgili döküm ise 30 Ekim 2000 tarihli yazımızın ekinde sunulmuştur.
2) Şirketimizin 30.06.2000 tarihli mali tablo dipnotlarında yer alan ve Medya-Sabah Holding A.Ş.’nden olan alacağımız halen mevcuttur.
Etibank A.Ş.’nin TasarrufMevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesi nedeni ile ilgili olarak grubumuzun aldığı resmi bir bildirim sözkonusu değildir. Resmi Gazete’nin 27.10.2000 tarih ve 24213 sayılı 1. Mükerrer baskısına göre “…. Temettü hariç, ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14. Maddesi 3 ve 4 nolu fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verilmiştir.”
Medya-Sabah Holding A.Ş. fiilen ve hukuken mevcuttur ve iştirakimizdir. Malitablolara etkileri, konunun boyutlarının netleşmesinden sonra belli olacaktır.
3) Şirketimiz ile Şirketimizin içinde bulunduğu grupta yer alan gerçek ve tüzel kişilere dair ticari olan/olmayan borç/alacak tutarları 30.06.2000 bilanço tarihi itibariyle ekte sunulmaktadır.
4) 31 Ekim 2000 tarihinde basında yer alan ihtiyati tedbir konusu ile ilgili olarak şu ana kadar henüz tarafımıza ulaşmış resmi bir tebligat yoktur.”

MEDYA HOLDİNG A.Ş.

30.06.2000 GRUP ŞİRKET BORÇ/ALACAK DURUMU
(MİLYON TL)

TİCARİ ALACAKLAR 24.522.618 TİCARİ OLMAYAN ALACAKLAR 43.094.264
Sabah Yayıncılık A.Ş. 11.056.163 Medya Sabah Holding A.Ş. 16.091.209
1 Numara Hearst Yayıncılık A.Ş. 1.352.417 Medya Basın Servisleri ve Tic. A.Ş. 27.003.055
Binyıl Yayıncılık A.Ş. 601.805
Bilgin Yayıncılık A.Ş. 1.968.281
Medya Basın Servisleri ve Tic. A.Ş. 1.103.941
Medya Sabah Holding A.Ş. 422.135
Bilgin Holding A.Ş. 5.511.363
Medya Sigorta A.Ş. -15.073
Arch Foreign Plc 694.256
Medya Holding International 1.153.847
Sabh Verlags GMBH 673.484
Ticari Borçlar 0 Ticari Olmayan Borçlar 7.571.213
Yoktur 0 Sabah Pazarlama A.Ş. 7.571.213

B) SABAH PAZARLAMA A.Ş. İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR

1) Borsa Başkanlığı’nca Sabah Pazarlama A.Ş.’ne gönderilmiş olan 30 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1548/KDİ/22976 sayılı yazı:

Basında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 27.10.2000 tarih ve 86 sayılı kararı ilegrubunuzun sahibi bulunduğu Etibank Bankacılık A.O.’nın (Etibank) yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildiğine ve grubunuzun Etibank’a olan borçları için bir ödeme planı sunulduğuna ilişkin haberler yer almaktadır.

Sözkonusu haberlerle ilgili olarak;

1. Şirketinizin doğrudan veya dolaylı olarak Etibank’ta sahibi bulunduğu payların nominal tutarı ve Etibank’ın sermayesine oranı ile Etibank’ın doğrudan veya dolaylı olarak Şirketiniz sermayesinde sahibi bulunduğu payların nominal tutarına ve oranına,
2. Şirketinizin Etibank nezdindeki nakdi/gayrinakdi kredileri ile diğer ticari/ticari olmayan borçlarının ve alacaklarının ayrıntılı dökümü (kredi/alacak/borç türü, döviz cinsi, alınış/veriliş tarihi, vadesi, TL tutarı, teminatları v.b.),
3. Şirketinizin veya Şirketinizin içinde bulunduğu grupta yer alan diğer tüm gerçek ve tüzel kişilerin borçları nedeniyle Etibank’a vermiş olduğu her türlü rehin, ipotek, teminat ile her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülüklerinin ayrıntılı dökümüne (tarafları, konusu/türü, süresi, ayrı ayrı olarak tutarları, v.b.),
4. Şirketinizin Etibank lehine üçüncü kişilere vermiş olduğu her türlü rehin, ipotek, teminat ile her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülüklerinin ayrıntılı dökümüne (tarafları, konusu/türü, süresi, ayrı ayrı olarak tutarları, v.b.),
5. Grubunuzun Etibank’a olan borçları için sunduğu ifade edilen ödeme planına ilişkin ayrıntılı bilgiler (borçlu şirket, borç tutarı, ödeme vade ve tutarları, v.b.) ile sözkonusu ödeme planının ilgili taraflar nezdinde kesinleştirilip kesinleştirilmediğine,
6. Yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak Şirketiniz aleyhine haciz/ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icra, rehnin, teminatın veya ipoteğin nakde çevirilmesi gibi hukuki girişimlere başlanılıp başlanılmadığı, başlanmış ise hukuki girişimlerin içeriği ve gelinen aşamaya

ilişkin açıklamalarınız ile birlikte Şirketinizin ortaklık ve iştirak yapılarında meydana gelen doğrudan veya dolaylı değişikliğe ilişkin açıklamalarınızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIIINo:20 Sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 5., 7. ve 8. maddeleri gereğince ivedilikle Borsamız Başkanlığı’nın (0 212) 298 22 00 numaralı telefaksına ulaştırılması; ayrıca konuyla ilgili kesinleşen her aşamada gelişmelerin Borsa Başkanlığı’na bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

2) Sabah Pazarlama A.Ş.’nin 30.10.2000 tarihli cevabi yazısı :

“İlgi: 30 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1548/KDİ/22976 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda belirtilen hususlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda sunulmaktadır;

1) Şirketimizin iştirakleri arasında doğrudan veya dolaylı olarak Etibank A.Ş. bulunmamaktadır. Etibank A.Ş.’nin de Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.

2) Şirketimizin Etibank A.Ş. nezdindeki nakdi/gayrinakdi kredileri ile diğer ticari/ticari olmayan borçları ve alacakları yoktur.

3) Şirketimizin veya Şirketimizin içinde bulunduğu grupta yer alan diğer tüm gerçek ve tüzel kişilerin borçları nedeniyle Şirketimiz tarafından Etibank’a verilen her türlü rehin, ipotek teminat ile her türlü garanti, taahhüt, ipotek, teminat, aval yoktur. Kampanyalı satışlarımız dolayısıyla, müşterilerimizin Etibank A.Ş.’nden kullandıkları kredinin ödenmemesi durumunda doğacak kefalet mevcuttur. 30 Ekim 2000 tarihi itibariyle buna ilişkin döküm ekte sunulmaktadır.

4) Şirketimizin, 30 Ekim 2000 tarihi itibariyle Etibank A.Ş. lehine üçüncü kişilere vermiş olduğu rehin, ipotek, teminat, garanti, kefalet, taahhüt, aval bulunmamaktadır.

5) Şirketimizle ilgili olarak Etibank A.Ş.’ne sunulan herhangi bir ödeme planı yoktur.

6) Yazınızda belirtilen hususlarla ilgili olarak şu ana kadar, aleyhte haciz/ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icra,rehnin,teminatın veya ipoteğin nakde çevrilmesi gibi hukuki girişimlere dair resmi bir tebligat alınmamıştır. Gelişmeler bilahare bildirilecektir.”

EK:

ETİBANK KAMPANYALARI KEFALET TABLOSU

Kampanya Adı Toplam Kefalet (TL) Başlangıç, Bitiş Tarihi Toplam Kefalet ($) Başlangıç, Bitiş Tarihi
Macintosh 660.000.000 11.2000/12.2000 - -
Renault - - 2.825.110 11.2000/09.2000
Lada - - 885.870 11.2000/09.2002
Macintosh - - 8.620 11.2000/10.2002
Renault - - 981.915 11.2000/09.2001
Renault - - 144.227 11.2000/10.2002
Suziki - - 160.224 11.2000/10.2002
Macintosh 37.446.000.000 11.2000/06.2001 68.630 11.2000/12.2001
Macintosh 2.520.000.000 11.2000/08.2001 - -
Renault 153.452.000.000 11.2000/12.2002 - -
Renault 24.254.000.000 11.2000/05.2003 - -
Kastino 107.505.760.000 11.2000/08.2002 - -
Toplam 325.837.760.000 5.074.596

3) Borsa Başkanlığı’nca Sabah Pazarlama A.Ş.’ne gönderilmiş olan 31 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1554/KDİ/23077 sayılı yazı:

İlgi: a) 30.10.2000 tarih ve 4/GİD-1548/KDİ/22976 sayılı yazımız,
b) 30.10.2000 tarihli yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızla istenilen ancak İlgi (b)’deki cevabi yazınızda yer almayan;

· Etibank’ın doğrudan veya dolaylı olarak Şirketiniz sermayesinde sahibi bulunduğu payların nominal tutarına ve oranına,
· Şirketinizin ortaklık ve iştirak yapılarında meydana gelen doğrudan veya dolaylı değişikliğe

ilişkin açıklamalarınız ile birlikte:

A) 31.10.2000 tarihinde basında yer alan “Etibank’ın sahibi Dinç Bilgin ile grubuna bağlı tüm şirketlere Ankara Üçüncü Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir konduğu” şeklindeki haberlere,

B) Şirketinizin Vakıf Finans Market A.Ş.’den alarak Medya Holding A.Ş.’ne aynen aktarmış olduğu4.650.000 Euro tutarındaki kredi ile ilgili olarak;

· Kredinin alınış tarihi, vadesi, anapara ve faiz ödemelerinin takvimine,
· Kredi karşılığında Vakıf Finans Market A.Ş.’ne verilen ipotek, kefalet, rehin, v.b. teminatların detayına,

C) Şirketiniz ile Şirketinizin içinde bulunduğu grupta yer alan diğer tüm gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ticari/ticari olmayan alacak/borç tutarlarının kişi/şirket bazında detayına,

ilişkin açıklamalarınızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIIINo:20 Sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 5., 7. ve 8. maddeleri gereğince ivedilikle Borsamız Başkanlığı’nın (0 212) 298 22 00 numaralı telefaksına ulaştırılması; ayrıca konuyla ilgili kesinleşen her aşamada gelişmelerin Borsa Başkanlığı’na bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

4) Sabah Pazarlama A.Ş.’nin 01.11.2000 tarihli cevabi yazısı:

“İlgi: 31 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1554/KDİ/23077 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda belirtilen hususlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda sunulmaktadır;

1) 30 Ekim 2000 tarihli yazımızda da belirttiğimiz üzere Şirketimizin iştirakleri arasında doğrudan veya dolaylı olarak Etibank A.Ş. bulunmamaktadır. Etibank A.Ş.’nin de Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.

2) Şirketimizin ortaklık ve iştirak yapılarında doğrudan veya dolaylı değişiklik yoktur.

3) Basınde yer alan, ihtiyati tedbir’e dair haberin Şirketimizle herhangi bir ilgisi bulunmamakta olup, alınmış resmi bir tebligat mevcut değildir.

4) Vakıf Finans Market A.Ş.’nden alınmış olan kredi karşılığında Yönetim Kurulu Başkanımız Dinç Bilgin nama yazılı hisselerinden 100 milyon adedini T. Vakıflar Bankası T.A.O. lehine rehin olarak vermiştir. Kredi, 1999 yılı Ağustos ayı içinde alınmış olup tarihi, vadesi, anapara ve faiz ödeme takvimine ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır.

5) Şirketimiz ile Şirketimizin içinde bulunduğu grupta yer alan tüm gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ticari/ticari olmayan borç/alacak tutarları 30.09.2000 bilanço tarihi itibariyle şöyledir:

Borçlarımız, Medya Basın Servisleri A.Ş.’ne 321.386.869.907,-TL, Medya Sigorta A.Ş.’ne 23.827.478.647,-TL’dir. Alacaklarımız, Medya Holding’den (4.650.000 EURO kredi) 2.728.917.600.000,-TL ve 6.186.262.987.886,-TL, Sabah Otomobil A.Ş.’den 25.379.610.679,-TL’dir.”

EK: Dış Borçlara ait (2) Numaralı Cetvel Nazari İtfa Tablosu

Düzenleyen Müessese : Sabah Pazarlama A.Ş.
Kredinin Kodu: :
Kredinin Adı : İşletme Kredisi
Para Birimi : EUR

VADE ANAPARA FAİZ TOPLAM
14.02.2000 360.375 360.375
15.08.2000 360.375 360.375
14.02.2001 360.375 360.375
14.08.2001 4.650.000 360.375 5.010.375
4.650.000 1.441.500 6.091.500

A) SABAH YAYINCILIK A.Ş. İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR

1) Borsa Başkanlığı’nca Sabah Yayıncılık A.Ş.’ne gönderilmiş olan 30 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1548/KDİ/22977 sayılı yazı:

Basında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 27.10.2000 tarih ve 86 sayılı kararı ilegrubunuzun sahibi bulunduğu Etibank Bankacılık A.O.’nın (Etibank) yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildiğine ve grubunuzun Etibank’a olan borçları için bir ödeme planı sunulduğuna ilişkin haberler yer almaktadır.

Sözkonusu haberlerle ilgili olarak;

1. Şirketinizin doğrudan veya dolaylı olarak Etibank’ta sahibi bulunduğu payların nominal tutarı ve Etibank’ın sermayesine oranı ile Etibank’ın doğrudan veya dolaylı olarak Şirketiniz sermayesinde sahibi bulunduğu payların nominal tutarına ve oranına,

2. Şirketinizin Etibank nezdindeki nakdi/gayrinakdi kredileri ile diğer ticari/ticari olmayan borçlarının ve alacaklarının ayrıntılı dökümü (kredi/alacak/borç türü, döviz cinsi, alınış/veriliş tarihi, vadesi, TL tutarı, teminatları v.b.),

3. Şirketinizin veya Şirketinizin içinde bulunduğu grupta yer alan diğer tüm gerçek ve tüzel kişilerin borçları nedeniyle Etibank’a vermiş olduğu her türlü rehin, ipotek, teminat ile her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülüklerinin ayrıntılı dökümüne (tarafları, konusu/türü, süresi, ayrı ayrı olarak tutarları, v.b.),

4. Şirketinizin Etibank lehine üçüncü kişilere vermiş olduğu her türlü rehin, ipotek, teminat ile her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülüklerinin ayrıntılı dökümüne (tarafları, konusu/türü, süresi, ayrı ayrı olarak tutarları, v.b.),

5. Grubunuzun Etibank’a olan borçları için sunduğu ifade edilen ödeme planına ilişkin ayrıntılı bilgiler (borçlu şirket, borç tutarı, ödeme vade ve tutarları, v.b.) ile sözkonusu ödeme planının ilgili taraflar nezdinde kesinleştirilip kesinleştirilmediğine,

6. Yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak Şirketiniz aleyhine haciz/ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icra, rehnin, teminatın veya ipoteğin nakde çevirilmesi gibi hukuki girişimlere başlanılıp başlanılmadığı, başlanmış ise hukuki girişimlerin içeriği ve gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarınız ile birlikte Şirketinizin ortaklık ve iştirak yapılarında meydana gelen doğrudan veya dolaylı değişikliğe ilişkin açıklamalarınızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIIINo:20 Sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 5., 7. ve 8. maddeleri gereğince ivedilikle Borsamız Başkanlığı’nın (0 212) 298 22 00 numaralı telefaksına ulaştırılması; ayrıca konuyla ilgili kesinleşen her aşamada gelişmelerin Borsa Başkanlığı’na bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

2) Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin 30.10.2000 tarihli cevabi yazısı:

“İlgi: 30 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1548/KDİ/22977 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda belirtilen hususlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda sunulmuştur;

1) Etibank A.Ş. ve onun sermayesinin % 99.62’sine sahip olan Medya-Sabah Holding A.Ş. sermayesinde Şirketimizin herhangi bir iştirak payı yoktur.
Etibank A.Ş., Şirketimiz sermayesinde 27 Ekim 2000 tarihi itibariyle, 5.230.144.000 adet hisse ile % 15.85 oranında iştirak payına sahiptir.

2) Şirketimizin Etibank A.Ş. nezdinde, 30 Ekim 2000 tarihi itibariyle nakdi/gayrinakdi kredisi bulunmamaktadır.

3) Şirketimizin grup şirketleri lehine Etibank A.Ş.’ne 30 Ekim 2000 tarihi itibariyle verdiği ipotek tutarı 21 Trilyon TL’dır. Sözkonusu işlemlere ilişkin döküm ekde sunulmaktadır. Bunun dışında teminat, rehin, diğer yükümlülükler mevcut değildir.

4) Şirketimizin, 30 Ekim 2000 tarihi itibariyle Etibank A.Ş. lehine üçüncü kişilere vermiş olduğu rehin, ipotek, teminat, garanti, kefalet, taahhüt, aval bulunmamaktadır.

5) Şirketimizle ilgili olarak Etibank A.Ş.’ne sunulan herhangi bir ödeme planı yoktur.

6) Yazınızda belirtilen hususlarla ilgili olarak şu ana kadar, aleyhte haciz/ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icra, rehnin, teminatın veya ipoteğin nakde çevrilmesi gibi hukuki girişimlere dair resmi bir tebligat alınmamıştır. Gelişmeler bilahare bildirilecektir.”

EK:

SABAH YAYINCILIK A.Ş.’nin kendi veya içinde bulunduğu grupta yer alan diğer tüm gerçek ve tüzel kişilerin borçları nedeniyle Etibank’a verilen her türlü ipotek, rehin, teminat ile her türlü, garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülükler;

İpotekler;

İpotek verilen gayrimenkulün türü İpotek verilen gayrimenkulün yeri İpotek tarihi Konu İpotek tutarı İpotekten yararlanan taraflar İpotek derecesi
Bina (*) 4978 parsel Medya Plaza, Basın Ekspres yolu Güneşli, İST 20.09.2000 Genel Kredi Sözleşmesi 15.000.000.000.000 ATV Haber Ajansı A.Ş. 1. derece
Bina 18/102 parsel Trabzon, Organize Sanayi Bölgesi Arsin, Trabzon 09.07.1999 Genel Kredi Sözleşmesi 3.000.000.000.000 Avrupa Elektronik A.Ş. 1. derece
Bina 18/102 parsel Trabzon, Organize Sanayi Bölgesi, Arsin, Trabzon 09.07.1999 Genel Kredi Sözleşmesi 3.000.000.000.000 Filmcilik Sanayi A.Ş. 2. derece
TOPLAM 21.000.000.000.000

(*) Bu ipotek Medya Holding A.Ş.’ne ait 4979 parseldeki ATV 2000 Binası ile müştereken ipotek edilmiştir.

3) Borsa Başkanlığı’nca Sabah Yayıncılık A.Ş.’ne gönderilmiş olan 31 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1555/ÖÖ/23079 sayılı yazı:

İlgi: a) 30.10.2000 tarih ve 4/GİD-1548/KDİ/22977 sayılı yazımız,
İlgi: b) 30.10.2000 tarihli yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızla istenen ancak ilgi (b)’deki cevabi yazınızda yer almayan ve ilave olarak gönderilmesi gereken;

1. Şirketinizin Etibank nezdindeki ticari/ticari olmayan borçları ve alacaklarının ayrıntılı dökümüne (kredi/alacak/borç türü, döviz cinsi, alınış/veriliş tarihi, vadesi, TL tutarı, teminatları v.b.),

2. Şirketinizin ve Şirketinizin içinde bulunduğu grupta yer alan diğer tüm gerçek ve tüzel kişilerin borçları nedeniyle Şirketiniz tarafından Etibank’a verilen her türlü rehin, ipotek, teminat ile her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülüklerinin ayrıntılı dökümüne (tarafları, konusu/türü, süresi, ayrı ayrı olarak tutarları, v.b.),

3. Şirketiniz ile Şirketinizin içinde bulunduğu grupta yer alan diğer tüm gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ticari/ticari olmayan alacak/borç tutarlarının her bir kişi/şirket bazında detayına,

4. 31.10.2000 tarihinde basında yer alan “Etibank’ın sahibi Dinç Bilgin ile grubuna bağlı tüm şirketlere Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir konduğu” şeklindeki haberlere ilişkin açıklamalarınızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIIINo:20 Sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 5., 7. ve 8. maddeleri gereğince ivedilikle Borsamız Başkanlığı’nın (0 212) 298 22 00 numaralı telefaksına ulaştırılması; ayrıca konuyla ilgili kesinleşen her aşamada gelişmelerin Borsa Başkanlığı’na bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

4) Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin 01.11.2000 tarihli cevabi yazısı:

“İlgi: 31 Ekim 2000 tarih ve 4/GİD-1555/ÖÖ/23079 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda belirtilen hususlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda sunulmuştur;

1) Şirketimizin Etibank A.Ş. nezdinde ticari/ticari olmayan borç ve alacakları yoktur.

2) 30 Ekim 2000 tarihli yazımızda da belirttiğimiz üzere Şirketimiz ve şirketimizin içinde bulunduğu grupta yer alan tüm gerçek ve tüzel kişiler lehine Şirketimiz tarafından Etibank A.Ş.’ne verilen rehin, teminat, her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülükler bulunmamaktadır. İpotekle ilgili döküm ise 30 Ekim 2000 tarihli yazımız ekinde sunulmuştur.

3) Şirketimiz ile Şirketimizin içinde bulunduğu grupta yer alan gerçek ve tüzel kişilere dair ticari olan/olmayan borç/alacak tutarları 30.09.2000 bilanço tarihi itibariyle ekte sunulmaktadır.

4) 31 Ekim 2000 tarihinde basında yer alan ihtiyati tedbir konusu ile ilgili olarak henüz tarafımıza ulaşmış resmi bir tebligat yoktur.”

EK:

SABAH YAYINCILIK A.Ş. 30.09.2000 GRUP BAKİYELERİ

TİCARİ OLMAYAN ALACAK (MİLYON TL)
Medya Basın Servisleri A.Ş. 27.289.070
TİCARİ ALACAK
Medya Basın Servisleri A.Ş. 24.223.061
Birleşik Basın Dağ. A.Ş. 1.083.757
Parıltı Elektronik A.Ş. 194.073
Sabah Yay. Werlags GMBH 139.874
25.640.765
TİCARİ BORÇ
Medya Holding A.Ş. 14.202.115
Netpaş A.Ş. 1.980
14.204.095

A) ETİBANK A.Ş. İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR

1) ETİBANK A.Ş.’nin 28.10.2000 tarih, 2063 sayılı yazısı:

02.03.1998 tarihinde özelleştirme idaresinden devralınan Bankamızın % 99.2 ile ana hissedarı Medya-Sabah Holding A.Ş. olmakla birlikte Medya-Sabah Holding A.Ş.’de en çok paya sahip olan ortak ise % 84 ile sermayesinin bir kısmı halka arz edilmiş olan Medya Holding A.Ş.’dir.

Bankamıza dolaylı yoldan iştirak eden Medya Holding A.Ş.’nin halka açık bir şirket olması ve Bankamızında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir edilmesi nedeniyle yönetimimizde oluşan değişikliğin tarafınıza bildirilmesi gereği hasıl olmuştur.

Bu kapsamda 27.10.2000 tarihli mükerrer resmi gazetede yayımlanan karar ile Etibank A.Ş. Tasarruf Mevudatı Sigorta Fonu’na devr edilmiş bulunmaktadır.

2) Borsa Başkanlığı’nca ETİBANK A.Ş.’ne gönderilmiş olan30.10.2000 tarih, 23051 sayılı yazı:

İlgi: 28.10.2000 tarihli yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızla, Bankanız sermayesinin %99.2’sine sahip bulunan Medya-Sabah Holding A.Ş. sermayesinin %84’üne iştirak etmiş bulunan Medya Holding A.Ş. hisse senetlerinin Borsamız’da işlem görmekte olduğundan bahisle, 27.10.2000 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bankanızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildiğine ilişkin Borsamız Başkanlığı’na bilgi verilmiştir.

Bilindiği üzere Medya Holding A.Ş. dışında aynı gruba dahil Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. hisse senetleri de Borsamız’da işlem görmektedir.

Bu çerçevede;

1. Bankanız’ın doğrudan veya dolaylı olarak Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş.’de sahibi bulunduğu payların nominal tutarına ve sermayelerine oranına,

2. Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş.’nin Bankanız sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak sahibi bulunduğu payların nominal tutarına ve sermayenize oranına,

3. Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş.’nin Bankanız nezdindeki nakdi/gayrinakdi kredileri ile diğer ticari/ticari olmayan borçlarının ve alacaklarının ayrıntılı dökümüne (kredi/alacak/borç türü, döviz cinsi, alınış/veriliş tarihi, vadesi, TL tutarı, teminatları v.b.),

4. Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş.’nin veya bu şirketlerin içinde bulunduğu grupta yer alan diğer tüm gerçek ve tüzel kişilerin borçları nedeniyle sözkonusu şirketler tarafından Bankanıza verilen her türlü rehin, ipotek, teminat ile her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülüklerinin ayrıntılı dökümüne (tarafları, konusu/türü, süresi, ayrı ayrı olarak tutarları, v.b.),

5. Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş.’nin Bankanız lehine üçüncü kişilere vermiş olduğu her türlü rehin, ipotek, teminat ile her türlü garanti, taahhüt, kefalet, aval gibi yükümlülüklerinin ayrıntılı dökümüne (tarafları, konusu/türü, süresi, ayrı ayrı olarak tutarları, v.b.),

6. Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş.’nin veya bu şirketlerin içinde bulunduğu grubun Bankanıza olan borçları için sunduğu basında ifade edilen ödeme planına ilişkin ayrıntılı bilgiler (borçlu şirket, borç tutarı, ödeme vade ve tutarları, v.b.) ile sözkonusu ödeme planının ilgili taraflar nezdinde kesinleştirilip kesinleştirilmediğine,

7. Yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak Bankanız tarafından Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. aleyhine haciz/ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icra, rehnin, teminatın veya ipoteğin nakde çevirilmesi gibi hukuki girişimlere başlanılıp başlanılmadığına, başlanmış ise hukuki girişimlerin içeriğine ve gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarınızın ivedilikle Borsamız Başkanlığı’nın (0 212) 298 22 00 numaralı telefaksına ulaştırılması; ayrıca konuyla ilgili kesinleşen her aşamada gelişmelerin Borsa Başkanlığı’na bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

3) ETİBANK A.Ş.’nin 02.11.2000 tarihli cevabi yazısı:

İlgi: 30.10.2000 – 4/GİD-1552/KDİ/ tarih ve sayılı yazınız.

1) Bankamızın Menkul Değerler Cüzdanı içerisinde bulunan borsaya kote edilmiş ve İMKB aracılığı ile satın alınmış hamiline yazılı Medya Holding A.Ş. ve Sabah Yayıncılık A.Ş.’de sahibi bulunduğu hisse senetlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Hisse Senedi Adı Ödenmiş Sermaye Toplam Adet 27.10.2000 Adedi Oran Türü
Medya Holding 31.000.000.000.000 31.000.000.000 2.219.113.000 7.16 Hamiline
Sabah Yayıncılık 33.000.000.000.000 33.000.000.000 5.230.144.000 15.85 Hamiline

Ayrıca Bankamız portföyü içerisinde Medya Holding A.Ş. ve Sabah Yayıncılık A.Ş.’ne ait borsa dışından satın alınmış nama yazılı hisse senedi mevcut değildir.

2) Medya Holding A.Ş. ve Sabah Yayıncılık A.Ş. Bankamız sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak sahibi bulunduğu payların nominal tutarına ve sermayeye oranı aşağıda gösterilmiştir.

Etibank A.Ş. Hisse Adedi Hisse Tutarı Sermaye OrtaklıkOranı
Medya Sabah Holding A.Ş. BC 173.505.000.00049.634.990.000 173.505.000.000.00049.634.990.000.000 50.000.000.000.000 99.7
Medya Holding A.Ş. BC 150.000.00041.923.279.985 150.000.000.00041.923.279.985.000 31.000.000.000.000 0.0030.84

Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş.’nin Bankamızda doğrudan ve dolaylı olarak herhangi bir ortaklığı bulunmamaktadır.

3) Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş.’ne nakit ya da gayrinakit kredi kullandırılmamıştır.
4) Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık ve Sabah Pazarlama A.Ş.’nin maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerine tesis edilen ipotekler aşağıda belirtilmiştir.

* Avrupa Elektronik Yayıncılık A.Ş. ile Filmcilik Sanayi ve Müşavirlik A.Ş. firmalarına kullandırılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin maliki bulunduğu, Trabzon ili, Arsin ilçesi, Madenli köyü, 18 pafta, 102 ada, 1 parselde kayıtlı arsa üzerine 09.07.1999 tarihinde 1. Dereceden 3 trilyon TL ve yine aynı tarihte 2. Dereceden 3 trilyon TL olmak üzere toplam 6 trilyon TL’lık ipotek,

* ATV Haber Ajansı A.Ş., Satel Sabah Televizyon A.Ş., Sport İletişim A.Ş., Stüdyo 1 Televizyon A.Ş., Filmcilik San. ve Müşavirlik A.Ş., Avrupa Elektronik Yayıncılık A.Ş. ve ABC Basın Ajansı A.Ş.’ne kullandırılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Medya Holding A.Ş.’nin maliki bulunduğu, İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, 2. Bölge, Halkalı köyü, Dereboyu mevkii, 4 pafta, 4978 parselde kayıtlı bahçeli betonarme karkas, bina üzerine 20.09.2000 tarihinde 22. Dereceden ve 4 pafta, 4979 parselde kayıtlı bahçeli betonarme karkas bina üzerine yine 20.09.2000 tarihinde 3. Dereceden toplam 15 trilyon TL’lık ipotek

5) 3. Kişi Otorize Kredili Müşterilerimiz lehine Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş.’nin Bahkamıza vermiş olduğu, her türlü rehin, ipotek, teminat ile her türlü garanti taahhüt, kefalet aval gibi herhangi bir yükümlülükleri mevcut değildir.

6) Bahse konu ödeme planına ilişkin olarak Dinç BİLGİN Etibank’ın yeni yönetimine 31.10.2000 tarihinde resmen başvuruda bulunarak;

* Murakıp raporlarında adına yüklenilen toplam kredi riski olan 438 milyon doları ödeyeceğini,

* Bu rakamın yüksek olduğunu bilmesine rağmen güven ve moral zeminine dayalı basın ve yayın işlerini sağlıklı yürütebilmesi içn aynen kabul ettiğini ve kredilerin tasfiye protokolü için masaya oturmak istediğini,

* Bahsekonu rakamın yüksek olması halinde aradaki farkı da üstleneceğini,

* Rakamın az çıkacağı görüşünde olduğunu bildirerek bu durumda ise o farkın borçlarından düşülmesi gerektiği

Beyanında bulunmuştur.

Konu ile ilgili olarak görüşmeler hızlı ve olumlu bir şekilde devam etmekte olup, en kısa zamanda bir ödeme planı üzerinde anlaşmaya varılabileceği beklenmektedir.

7) Bankamız tarafından Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. aleyhine haciz/ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icra, rehnin, teminatın veya ipoteğin nakde çevrilmesi gibi hukuki bir gelişme bulunmamaktadır.

NOT: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Talebi üzerine Ankara Üçüncü Ticaret Mahkemesinin 30.10.2000 tarih ve 2000/830 değişik karar ve esas sayılı kararı (EK) ile Medya Holding A.Ş.’nin malvarlığı üzerine tedbir konulmuştur. (İMKB BÜLTEN)
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.575 Değişim: 0,58% Hacim : 2.475 Mio.TL Son veri saati : 12:49
Düşük 105.989 23.11.2017 Yüksek 106.947
Açılış: 106.382
3,9179 Değişim: -0,09%
Düşük 3,9048 23.11.2017 Yüksek 3,9478
Açılış: 3,92135
4,6434 Değişim: 0,18%
Düşük 4,6278 23.11.2017 Yüksek 4,6745
Açılış: 4,63505
162,26 Değişim: -0,34%
Düşük 161,77 23.11.2017 Yüksek 163,72
Açılış: 162,82
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.