KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2019 - 20:07
KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
17.312.882
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
85.358.978
Ödenen Faizler 87.448.970
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
85.358.978
İskontolu
85.218.266
Diğer
140.712
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.089.992
İskontolu
2.050.527
Diğer
39.465
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -48.274.882
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-40.180.629
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
Finansal Kiralama Giderleri
-69.698
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.262.642
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-761.913
BRÜT KAR (ZARAR)
39.174.088
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -21.368.835
Personel Giderleri
-14.092.752
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
0
Diğer
-7.276.083
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
17.805.253
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18 1.634.757
Bankalardan Alınan Faizler
612.742
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
206.277
Kambiyo İşlemleri Karı
194.657
Diğer
621.081
KARŞILIKLAR
20 -2.902.671
Özel Karşılıklar
-2.902.671
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
Genel Karşılıklar
0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -380.120
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-182.004
Kambiyo İşlemleri Zararı
-190.745
Diğer
-7.371
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.157.219
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.157.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -3.565.250
Cari Vergi Karşılığı
-3.178.650
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 -386.600
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.591.969
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.591.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.591.969
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.591.969
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-366.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-366.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -457.988
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 91.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.225.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
983.199 73.005 1.056.204
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 983.199 983.199
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Türev Finansal Varlıklar
4 73.005 73.005
Takipteki Finansal Varlıklar
0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
0
KREDİLER (Net)
161.920.041 161.920.041
Faktoring Alacakları
5 156.531.238 156.531.238
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
156.531.238 156.531.238
Takipteki Alacaklar (Net)
6 5.388.803 5.388.803
Takipteki Faktoring Alacakları
9.896.172 9.896.172
Özel Karşılıklar (-)
-4.507.369 -4.507.369
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 7.773.587 7.773.587
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 270.258 270.258
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 3.182.376 3.182.376
DİĞER AKTİFLER
10 3.092.478 3.092.478
ARA TOPLAM
177.221.939 73.005 177.294.944
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
AKTİF TOPLAMI
177.221.939 73.005 177.294.944
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
11 115.932.220 115.932.220
FAKTORİNG BORÇLARI
14.785 14.785
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
58.635 58.635
Finansal Kiralama Borçları
59.870 59.870
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.235 -1.235
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 13.166.197 13.166.197
Tahviller
13.166.197 13.166.197
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
14 2.125.344 2.125.344
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.038.554 2.038.554
Diğer Karşılıklar
86.790 86.790
CARİ VERGİ BORCU
9 721.737 721.737
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 1.738.670 1.738.670
ARA TOPLAM
133.757.588 133.757.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 43.537.356 43.537.356
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15 -557.692 -557.692
Kar Yedekleri
15 7.503.079 7.503.079
Yasal Yedekler
1.079.798 1.079.798
Olağanüstü Yedekler
6.423.281 6.423.281
Kar veya Zarar
12.591.969 12.591.969
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.591.969 12.591.969
PASİF TOPLAMI
177.294.944 177.294.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 24.000.000 -191.302 3.487.962 6.367.567 33.664.227
Yeni Bakiye
15 24.000.000 -191.302 3.487.962 6.367.567 33.664.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-336.390 -366.390
Dönem Net Karı (Zararı)
12.591.969 12.591.969
Kar Dağıtımı
4.015.117 -6.367.567 -2.352.450
Dağıtılan Temettü
-2.352.450 -2.352.450
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.015.117 -4.015.117
Dönem Sonu Bakiyeler
15 24.000.000 -557.692 7.503.079 12.591.969 43.537.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
28.968.822 28.968.822
ALINAN TEMİNATLAR
23 8.774.011.590 8.774.011.590
VERİLEN TEMİNATLAR
23 27.901.864 27.901.864
TAAHHÜTLER
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 1.170.730 1.066.793 2.237.523
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.170.730 1.066.793 2.237.523
Vadeli Alım Satım İşlemleri
1.170.730 1.066.793 2.237.523
EMANET KIYMETLER
23 181.928.076 1.167.230 183.095.306
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.013.981.082 2.234.023 9.016.215.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744327


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: 0,00% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 23.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,9459 Değişim: 0,74%
Düşük 7,8547 24.11.2020 Yüksek 7,9523
Açılış: 7,8873
9,4235 Değişim: 0,92%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,4300
Açılış: 9,338
466,86 Değişim: 0,26%
Düşük 461,34 24.11.2020 Yüksek 467,36
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.