KAP ***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

14.02.2019 - 23:30
KAP ***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.584.137.868 1.208.803.938
Bankalar
14 1.362.796.119 1.015.421.600
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 221.341.749 193.382.338
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 256.492.746 181.356.905
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 4.334 4.334
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 249.883.910 175.459.514
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 6.604.502 5.893.057
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 338.810.641 168.328.019
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 345.689.077 175.508.260
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -8.592.101 -8.908.907
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 59.000.740 39.569.741
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -57.287.075 -37.841.075
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 13.893 13.893
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
13.893 13.893
DİĞER ALACAKLAR
12 2.065.263 -5.931.488
Verilen Depozito Ve Teminatlar
395.822 493.772
Diğer Çeşitli Alacaklar
1.669.441 -6.425.260
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
110.048.293 91.570.790
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 106.644.856 90.290.740
Gelir Tahakkukları
12 74.811 130.164
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
3.328.626 1.149.886
DİĞER CARİ VARLIKLAR
13.026.644 4.859.078
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12 13.049.744 5.184.479
İş Avansları
-63.192 -360.909
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
40.092 35.508
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.304.595.348 1.649.001.135
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 1.261.234 952.553
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 1.261.234 952.553
FİNANSAL VARLIKLAR
9 430.032 346.211
Bağlı Menkul Kıymetler
9 430.032 346.211
MADDİ VARLIKLAR
6 2.002.455 1.617.173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 725.586 701.433
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 235.637 235.637
Makine ve Teçhizatlar
6 225.003 225.003
Demirbaş ve Tesisatlar
6 7.382.202 6.557.287
Motorlu Taşıtlar
6 11.550 11.550
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 929.484 876.234
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -7.507.007 -6.989.971
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 3.702.315 3.082.286
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 17.816.244 15.421.956
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -14.113.929 -12.339.670
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 13.563.390 10.224.718
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 13.563.390 10.224.718
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
20.959.426 16.222.941
TOPLAM VARLIKLAR
2.325.554.774 1.665.224.076
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 146.361.217 105.200.810
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 146.361.076 105.200.669
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 141 141
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 1.711.624 1.646.274
Ortaklara Borçlar
19 1.483.221 1.523.244
Personele Borçlar
19 228.403 123.030
DİĞER BORÇLAR
19 69.265.275 53.079.840
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.775.684 1.235.949
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 22.207.704 20.535.606
Diğer Çeşitli Borçlar
19 45.281.887 31.308.285
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.638.282.291 1.182.412.192
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 603.785.317 488.974.069
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25,17 16.887.884 9.298.072
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 1.017.609.090 684.140.051
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 20.227.011 19.213.524
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19.665.928 18.284.515
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
561.083 929.009
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 22.403.813 10.725.013
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-22.403.813 -10.725.013
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 1.068.967 1.148.493
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 1.068.967 1.148.493
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 48.427.759 39.761.395
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10 44.247.502 36.749.667
Gider Tahahkkukları
23 4.180.257 3.011.728
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.925.344.144 1.402.462.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 16.849.318 13.200.651
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 16.849.318 13.200.651
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
23 3.509.920 3.522.850
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
23 3.509.920 3.522.850
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 4.773.345 3.764.191
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 4.773.345 3.764.191
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
25.132.583 20.487.692
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
280.000.000 187.000.000
(Nominal) Sermaye
15 280.000.000 187.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
98.952 95.152
Hisse Senedi İhraç Primleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.114 Değişim: -1,20% Hacim : 13.069 Mio.TL Son veri saati : 14:47
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3387 Değişim: 0,61%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3531
Açılış: 8,2883
9,7317 Değişim: 0,52%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7559
Açılış: 9,6809
502,87 Değişim: 1,10%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 503,63
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.