KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

08.03.2019 - 19:41

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
177
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696456
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/270323
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel kurula katılan menfaat sahipleri bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 51,11
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Azlık hakları genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.halkbank.com.tr/images/misc/yatirimciliskileri/kurumsal_yonetim/2013/politikalar/kar_dagitim_politikasi_14042014.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar payı dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kar payı dağıtılmıştır.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
13/08/2018 0 % 70,21480984 % 0,00005712 % 70,21475272 https://www.halkbank.com.tr/yatirimci-iliskileri/images/channels/Genel_Kurul_Raporlari/2018/Genel%20Kurul%20Toplant%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1-13_08_2018.pdf Genel kurul toplantısında herhangi bir soru bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. 62 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696456


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2018 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2018 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2018 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2018 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2018 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2018 Faaliyet Raporu/2018 Yılı Faaliyetleri
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
-
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2018 Faaliyet Raporu/Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 12 -
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 28,6 % 14,3 5 -
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 1 -
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 80 % 60 49 -
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 11,8 % 11,8 5 -


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi/Denetim Komitesi'nin İç Kontrol ve Uyum, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve 2018 Yılındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Yönetim kurulu başkanının adı
Recep Süleyman ÖZDİL
İcra başkanı / genel müdürün adı
Osman ARSLAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Recep Süleyman ÖZDİL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/08/2015 - - - Evet (Yes)
Himmet KARADAĞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/08/2018 - - - Evet (Yes)
Osman ARSLAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/06/2017 - - - Evet (Yes)
Meltem TAYLAN AYDIN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/06/2017 - - - Evet (Yes)
Mehmet Nihat ÖMEROĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 08/06/2017 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Maksut SERİM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/06/2017 - - - Evet (Yes)
Sadık TILTAK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 01/04/2014 - - Hayır (No) Evet (Yes)
Sezai UÇARMAK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/02/2019 - - - Evet (Yes)
Ahmet YARIZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 08/04/2008 - - Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.halkbank.com.tr/images/misc/yatirimciliskileri/kurumsal_yonetim/2013/politikalar/tazminat_politikasi.pdf
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik İlkelerin uygulanması İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı (Etik Uygulamalar Ekibi) sorumluluğundadır. Etik İlkeler üst yöneticiler de dahil olmak üzere, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlar tarafından uygulanır. Etik İlkelerin uygulanmasında istisnai bir hal oluşması durumunda, ilgili husus Etik Uygulamalar Ekibi'ne bildirilir. Söz konusu durum bu Ekip tarafından değerlendirilir. Etik ilkelere aykırı durumlardan haberdar olunduğu takdirde çalışan Konuyu bir üst yöneticisine bildirir. Bu yöntemin uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Etik Uygulamalar Ekibine (etik@halkbank.com.tr) konu ile ilgili bildirimde bulunur. Bu yöntemin de uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bildirim yapar. İlkelere aykırı durumları bildiren çalışanların ve bildirimlerinin (whistleblowing) gizliliği esastır. İçeriden bildirim yapanlar bildirimlerinden dolayı herhangi bir takip veya ayrımcılığa uğramaz, adil olmayan bir uygulamaya maruz kalmaz.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
"etik@halkbank.com.tr mail adresi" ve "0216 503 50 50" Etik Hattı bulunmaktadır. Bunlar dışında İhbar ve şikayetler doğrudan denetim birimlerimize (Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Kontrol DB) iletilebilmektedir. Ayrıca diğer Genel Müdürlük birimlerimiz nezdinde de çeşitli şikayet kanalları mevcuttur.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.halkbank.com.tr/yatirimci-iliskileri/images/channels/politikalar/hum_rig_hum_res.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.halkbank.com.tr/yatirimci-iliskileri/images/channels/politikalar/hum_rig_hum_res.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bankamızda iş kazalarıyla ilgili olarak yargısal bir durum bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.halkbank.com.tr/images/misc/yatirimciliskileri/kurumsal_yonetim/etik_ilkeler_2016.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Halkbank'ın mevzuatı, irtikap ve rüşvetin de dahil olduğu herhangi bir yolsuzlukla mücadele etmek için Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Etik İlkeleri de kapsamaktadır. Bu düzenlemeler çerçevesinde Bankamız çalışanları, yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik Etik İlkelere uymakla yükümlüdürler. Etik Uygulamalar Ekibi'ni de içeren İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Etik İlkelerin uygulamasından sorumludur. Etik İlkeler, Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na uyma zorunluluğunu da kapsamaktadır. Yani, tüm Bankamız çalışanları Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na da uymakla yükümlüdür. Bu düzenlemelere göre bu politikalara aykırı durumlardan haberdar olunduğu takdirde çalışan konuyu bir üst yöneticisine bildirir. Bu yöntemin uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Etik Uygulamalar Ekibine (etik@halkbank.com.tr) konu ile ilgili bildirimde bulunur. Bu yöntemin de uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bildirim yapar. Bankanın faaliyetlerinin Etik İlkelere ve bu ilkelerin ayrılmaz bir parçası olan Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na uygun olarak gerçekleştirilmesi ve çalışanların iş ahlakına uygun olarak görevlerini yerine getirmeleri Komite'nin gözetimi altındadır. Politikaya aykırı davrandığı tespit edilen çalışanların durumu İç Denetim Sistemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Eğer herhangi bir çalışan bu politikalardan birini ihlal ederse, ciddi disiplin cezaları ya da cezai kovuşturma gündeme gelebilir. Pratikte, yolsuzlukla ilgili tüm ihlalleri yönetmek için İnsan Kaynakları'nın bir parçası olan Etik Uygulamalar Ekibi mevcuttur. Eğer Etik Uygulamalar Ekibi'ne soruşturma raporu gibi herhangi bir geri-bildirim gelirse, takım konuyu tüm bilgi ve belgelerle disiplin kuralları uyarınca değerlendirilmesi için Bankanın Disiplin Komitesi'ne sevk eder. Etik İlkeler Bankanın teşkilatına her yıl e-duyuru ile duyurulur. Tüm çalışanların katılımına açık olan Etik İlkeler ve bu konuyla ilgili diğer e-eğimlere katılım, işe yeni alınan veya unvanda yükselen çalışanlar için zorunludur. Ek olarak, Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bankamız internet sitesi aracılığıyla iç ve dış paydaşlara duyurulur. Bu politika ve Bankamız tarafından kabul edilmiş diğer politikalarla uyumlu olarak çalışanlara düzenli olarak eğitim/e-eğitim verilir. Verilen eğitimlerle ilgili olarak -gerekli görüldüğü takdirde- çalışanların bilgi seviyeleri ölçümlenir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Halkbank'ın mevzuatı, irtikap ve rüşvetin de dahil olduğu herhangi bir yolsuzlukla mücadele etmek için Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Etik İlkeleri de kapsamaktadır. Bu düzenlemeler çerçevesinde Bankamız çalışanları, yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik Etik İlkelere uymakla yükümlüdürler. Etik Uygulamalar Ekibi'ni de içeren İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Etik İlkelerin uygulamasından sorumludur. Etik İlkeler, Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na uyma zorunluluğunu da kapsamaktadır. Yani, tüm Bankamız çalışanları Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na da uymakla yükümlüdür. Bu düzenlemelere göre bu politikalara aykırı durumlardan haberdar olunduğu takdirde çalışan konuyu bir üst yöneticisine bildirir. Bu yöntemin uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Etik Uygulamalar Ekibine (etik@halkbank.com.tr) konu ile ilgili bildirimde bulunur. Bu yöntemin de uygun olduğundan emin olunmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bildirim yapar. Bankanın faaliyetlerinin Etik İlkelere ve bu ilkelerin ayrılmaz bir parçası olan Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na uygun olarak gerçekleştirilmesi ve çalışanların iş ahlakına uygun olarak görevlerini yerine getirmeleri Komite'nin gözetimi altındadır. Politikaya aykırı davrandığı tespit edilen çalışanların durumu İç Denetim Sistemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Eğer herhangi bir çalışan bu politikalardan birini ihlal ederse, ciddi disiplin cezaları ya da cezai kovuşturma gündeme gelebilir. Pratikte, yolsuzlukla ilgili tüm ihlalleri yönetmek için İnsan Kaynakları'nın bir parçası olan Etik Uygulamalar Ekibi mevcuttur. Eğer Etik Uygulamalar Ekibi'ne soruşturma raporu gibi herhangi bir geri-bildirim gelirse, takım konuyu tüm bilgi ve belgelerle disiplin kuralları uyarınca değerlendirilmesi için Bankanın Disiplin Komitesi'ne sevk eder. Etik İlkeler Bankanın teşkilatına her yıl e-duyuru ile duyurulur. Tüm çalışanların katılımına açık olan Etik İlkeler ve bu konuyla ilgili diğer e-eğimlere katılım, işe yeni alınan veya unvanda yükselen çalışanlar için zorunludur. Ek olarak, Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bankamız internet sitesi aracılığıyla iç ve dış paydaşlara duyurulur. Bu politika ve Bankamız tarafından kabul edilmiş diğer politikalarla uyumlu olarak çalışanlara düzenli olarak eğitim/e-eğitim verilir. Verilen eğitimlerle ilgili olarak -gerekli görüldüğü takdirde- çalışanların bilgi seviyeleri ölçümlenir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.halkbank.com.tr/yatirimci-iliskileri/
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu-Üst Yönetim-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Komiteler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2018 Yılı Faaliyetleri
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
50
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 99
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Madde 22 https://www.halkbank.com.tr/images/misc/yatirimciliskileri/kurumsal_yonetim/Ana_sozlesme/esas_soz_08_04_15.pdf
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim/Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703553
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Sadık TILTAK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet YARIZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Nihat ÖMEROĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sezai UÇARMAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Erkan KİLİMCİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yusuf Duran OCAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Selahattin SÜLEYMANOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman BEKTAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Olcay DOĞAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Ahmet YARIZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Meltem TAYLAN AYDIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Osman ARSLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Sadık TILTAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Ahmet YARIZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Yedek Üye) Mehmet Nihat ÖMEROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Yedek Üye) Sezai UÇARMAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Sadık TILTAK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mehmet Nihat ÖMEROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mehmet Sebahattin BULUT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ergin KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Metin KÖSTEK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Yusuf Duran OCAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Selahattin SÜLEYMANOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Onur BİLGİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Özgür BOZKURT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi İbrahim Okan ÇAĞLAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Olcay DOĞAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Yavuz Selim GÖMLEKSİZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Yalçın KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Süleyman Baran KOYUNCU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Burak MÜEZZİNOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Erdem ÖZDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mehmet TANRIVERDİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746520


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7200 Değişim: -0,10%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3424 Değişim: -0,35%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,37 Değişim: -0,44%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.