KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.08.2019 - 12:27
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı Olağan Genel Kurul Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 25.06.2019
Genel Kurul Tarihi 23.07.2019
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.07.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Crowne Plaza Ankara Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
4 - 2018 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
7 - 2018 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Osman DEMİRCİ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi,
10 - Yönetim kurulu tarafından 2019 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 maddesi gereğince güncellenen Şirket Ücret Politikasının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi.
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2019 yılı gelir ve giderlerind gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi
16 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
17 - Dilek, temenni ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 13.00'de eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, Divan Başkanlığına Orkun ŞAHİN'in seçilmesi hususu oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Divan başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA oy toplama memurluğuna Duran ŞAHİN ve Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK görevlendirilmiş ve başkanlık divanı oluşturulmuştur.
-Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
-2018 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantı tarihinden üç hafta önce, şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sistemin de yayınlandığından dolayı okunmuş sayılması hususunda ortak temsilcisinin önerge verildiği görüldü. Önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 2018 yılı bağımsız denetçi raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş sayfalarının okunması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 2018 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Mithat HIZLI tarafından okundu.
- 2018 yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ilke kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2018 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ıncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışladır.
- Yönetim Kurulu'nun 20.05.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı gereğince, 31.12.2018 tarihli finansal tablolarda oluşan 935.962-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından 200.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan müzakere sonucunda temettü dağıtımına 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- Sekizinci gündem maddesi ile ilgili ortak temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000-TL huzur hakkı ödenmesine devam edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- Sevinç BOZKURT'un istifasıyla boşalan Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sn.Osman DEMİRCİ'nin TKK'nın 363'ncü maddesi gereği gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi hususu yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir.
-Yönetim Kurulu tarafından 2019 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2019 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 24.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
-2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 maddesi gereğince güncellenen ve 21.05.2019 tarih ve 2019/ 14 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen ücret politikası ortakların bilgisine ve onayına sunularak, oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 2018 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numararlı ilke kararında belirtilen hususlarda 2018 yılı içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi genel kurula verildi.
-Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2019 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- Şirket paylarının geri alınmasıyla ilgili yönetim kurulu başkanı tarafından genel kurula aşağıdaki hususlar ile ilgili bilgi verilmiştir.
Bilindiği üzere ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve şirket paylarına ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak azami 4.000.000 adet ve bu adet için 4.000.000-TL azami fon ayrılmasına Yönetim Kurulu 15.02.2017 tarihinde karar vermiştir.
Alınan karar kapsamında 05.12.2018-02.07.2019 tarihleri arasında 0,70-0,79 fiyat aralığından 2.000.000 nominal tutarlı hisse geri alımı yapılmıştır. Geri alım toplamı şirketimiz sermayesinin % 10'luk kısmına tekabül etmektedir. 2019 yılı içerisinde şirket paylarının piyasa değerleri yakından takip edilerek gerektiğinde ilave hisse geri alımları yapmaya devam edilecektir.
-
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:13:30' da kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü. İş bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.23 Temmuz 2019 Ankara.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.07.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kapital Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kapital Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 Kapital Ucret Polt..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
n 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.07.2019 salı günü saat:13,00'de Şirket merkezinin bulunduğu ANKARA ilinde, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA adresinde bulunan Crowne Plaza'da yapılmış olup yukarıda belirtilen kararlar alınmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783806


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.114 Değişim: -1,16% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 11:35
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3310 Değişim: 0,52%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3406
Açılış: 8,2883
9,7239 Değişim: 0,44%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,27 Değişim: 0,78%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.