KAP ***EKIM*** EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.11.2018 - 16:41

***EKIM*** EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
31/10/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Değil
Tarih
31/10/2018
Saati
10:00
Adresi
Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, İstanbul Park, No.1/2,10,11, 34959, Tuzla / İstanbul
Gündem
Ekte bildirilmiştir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte bildirilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi
15/11/2018
Açıklamalar

EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31/10/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT TUTANAK
EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31.10.2018 tarihinde,  Saat 10:00'da Akfırat Mah. Göçbeyli Bulvarı No.1/2,10,11 İstanbul Park Tuzla  - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.10.2018 tarih ve 38391950 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.
TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 74.556.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 2.982.240 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Vural Ak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1)     Toplantı Başkanı olarak Ali Vural Ak'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Muzaffer Demir Oy Toplama Memuru, Mete Önol ise Tutanak Yazmanı olarak Toplantı Başkanı tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2)   Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Şirketimiz genel kurul tarafından müzakere edildi ve bu müzakereler sonucunda:
a-        Şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 17.08.2018 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan  Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince  19.09.2018 tarihinden itibaren Şirket merkezi olan Akfırat Mah. Göçbeyli Bulvarı No.1/2,10,11 İstanbul Park Tuzla  - İstanbul adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağına ilişkin "Birleşme işlemi inceleme ilan duyurusu"  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.09.2018 tarih ve 9659 sayılı nüshasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan edilmiştir.
b-        Şirketimizin, şirket merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 509188 sicil sayısında kayıtlı Eylül Tarım Oto Kiralama ve Pazarlama Anonim Şirketi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19, 20. maddeleri gereğince tüm varlık, borç, hak ve yükümlülükleriyle, Eylül Tarım Oto Kiralama ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin tüzel kişiliği sona ermek suretiyle tasfiyesiz ve bir bütün halinde devir yoluyla şirketimiz çatısı altında birleşmesine, bu bağlamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme Raporunun" (aynen) onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3)     Birleşmeye bağlı olarak Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
YENİ ŞEKİL
MADDE 3  AMAÇ VE KONU
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
1.      Otomobil, otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, trayler ve her türlü motorlu ve motorsuz kara taşıtlarının, mürettebatlı veya mürettebatsız hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, forklift v.b. yükleme ve boşaltma iş makinelerinin, yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende ticaretini yapmak, ithalatını-ihracatını yapmak, bunları almak-satmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, bu araçları tek tek veya filo halinde şoförlü veya şoförsüz kiraya vermek, işletmek,
2.      Oto galerileri ve teşhir salonları açmak, işletmek veya işlettirmek,
3.      Her türlü nakil vasıtasına ait her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamının ve diğer tüm işlevli aksesuarlarının ve her türlü yedek parçalarının alım-satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,
4.      Motorlu, motorsuz veya elektrikli otomobil, otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet ve benzeri araçlar başta olmak üzere her türlü kara taşıtlarının, her türlü tamir ve bakımını, yedek parça teminini, modernizasyonunu, montajını, demontajını, rutin teknik kontrollerini yapmak, bu işlerle ilgili her türlü servis ağları kurmak ve işletmek TS 12047 kapsamında yetkili araç bakım, onarım ve servisini yapmak,
5.      Söz konusu hizmetler için gerekli her türlü tesisatı, araç ve gereci, malzemeleri kiralamak, satın almak, bunları tekrar satmak, satın almak ve satmak için ihale açmak,
6.      Her türlü zirai faaliyetlerde bulunmak, tarım işleriyle uğraşmak, her türlü hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak, her türlü hayvansal ürünlerin üretimi, gıda ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak ve bu işlerle ilgili tesisler inşa etmek ve kiralamak,
7.      Yurt içi ve yurt dışı, kara, deniz ve hava taşıtları ile münferit veya grup gezi eğlence spor kongre konferans ve benzeri organizasyonları yapmak veya başka acenteler tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,
8.      Kara, deniz, hava taşıtları ile taşımacılık yapan yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşların biletlerini satmak veya sattırmak, bu amaçla isim ve yer rezervasyonu yapmak,
9.      Konusu ile ilgili turistik amaçlı konaklama tesislerinin kurulması işletilmesi turizm ve seyahat    işletmeciliği ile ilgili her türlü hizmet ve yatırımları yapmak, turizm ve seyahat acenteliği temsilciliği ve mümessilliklerini yapmak, devralmak, devretmek ve turizm işletmeciliğini ilgilendiren her konuda faaliyette bulunmak,
10.  İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak,
11.  Kat karşılı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, bu işlerle ilgili sözleşmeler yapmak,
12.  Ulusal ve uluslararası sanatsal, sportif, ticari, kültürel ve bilimsel alanlarda kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar yapmak, bunlara ilişkin tanıtım hizmetlerinde bulunmak, eğlence ve şov programları düzenlemek, sunmak,
13.  Her türlü özel öğretim ve eğitim kurumu ve dershane açmak ve işletmek,
14.  Her türlü yiyecek ve içecek üretimi ve satışı yapmak, bunlara ilişkin üretim tesisi, restoran ve lokanta işletmeciliği yapmak,
15.  Her türlü petrol ve petrol ürünlerinin ve türevlerinin ticaretini, depolamasını yapmak, akaryakıt dolum tesisleri kurmak, akaryakıt istasyonları kurmak, petrol ve petrol ürünlerinin taşımacılığını yapmak,
16.  Yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğerlerinden elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, ve müşterilere satışı ile iştigal etmek,
Şirket bu amaçlarla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir
a.       Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde, yurt dışında, serbest bölgelerde, mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilikler, açabilir, alabilir, verebilir, şubeler, irtibat büroları, satış dağıtım teşkilatı, depolar, özel antrepolar açabilir, bu hususları organize edebilir.
b.      Şirket gerekli gördüğü takdirde menkul ve gayrimenkul her türlü malı satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, teminat olarak gösterebilir, kendi lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin, ipotek verebilir, rehinleri ve ipotekleri fek ve tadil edebilir, tesisler kurabilir, bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirebilir, üçüncü kişilere verilecek inşa işleri ile ilgili ihale açabilir, gayrimenkuller üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı, intifa hakkı, irtifak ve sükna hakları ile Türk Ticaret Kanunu'nda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer tüm hakları kullanabilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
c.       Üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir, gerekli gördüğü takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir, lehine kurulan ipotekleri fek ve tadil edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir. 
d.      Yurt içi ve yurt dışı piyasalardan, yerli ve yabancı şahıs, şirket, banka ve her türlü finans kuruluşundan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir. Bu nedenle ilgili müesseselerle her türlü anlaşmaları yapabilir. Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazları iç ve dış sermaye piyasalarında temin edebilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir. Şirketin borçları için gayrimenkul ipoteği ve her türlü menkul rehni verebilir, her türlü takyidat koydurabilir, fek ve tadil edebilir. Yönetim Kurulu kararıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalar için tahvil, bono ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir.
e.       Faaliyetleri için gerekli gördüğü her türlü motorlu veya motorsuz taşıtların mülkiyetini devralabilir, devredebilir, mülkiyeti muhafazalı, mülkiyeti muhafazasız satış yapabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir.
f.        Şirket faaliyet konusuyla ilgili bilumum ihalelere katılabilir, yerli ve yabancı firmalara münferiden veya bir başka firma ile müştereken teklif ve taahhütlerde bulunabilir, iş ve hizmet ifası ile mubayaa konusu organizasyonlara iştirak edebilir, bilumum teşvik ve tedbirlerden yararlanabilir, bu konularda işbirliği yapabilir, bu konular ile ilgili olarak protokol, sözleşme, taahhütname gibi her türlü vesaike şerh ve imza koyabilir.
g.       Teknik yardım, marka, ihtira beratı, ustalı (know-how), imtiyaz ve telif haklarını ve tüm diğer sınai mülkiyet haklarını, model, resim ve ticaret unvanlarını, hususi imal ve istihsal usullerini iktisap edebilir, şirket namına tescil ettirebilir, satabilir, ithal, devir ve ferağ edebilir, kiralar ve kiraya verebilir, lisans anlaşmaları akdedebilir.
h.      Ticari şirketler başta olmak üzere her türlü tüzel kişiliği kurabilir. Kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılabilir, paylarını devralabilir, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla birlikte grup, konsorsiyum ve her türlü ortaklık kurabilir, başka ticari işletmeler ile işbirliği yapabilir ve bu maksatlarla her nevi sözleşmeler akdedebilir.
i.         İştigal konusu ile ilgili olarak milli ve milletlerarası fuar, sergi, konferans ile haftalara iştirak edebilir ve bu tür toplantı ve yarışmalar düzenleyebilir.
j.         İştigal konusu ile ilgili her türlü özel eğitim, araştırma, geliştirme, fizibilite ve proje faaliyetlerinde bulunabilir.
k.       Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayrimenkul mallar, hava, kara nakil vasıtaları ile tekne, gemi ve yat başta olmak üzere her türlü  deniz nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir.
l.         Bu maddede yazılı işlemler ve faaliyetler sınırlı sayıda değildir. Şirket, mevzuatta yasaklanmayan her türlü işlemi gerçekleştirmeye yetkilidir.
YENİ ŞEKİL
Madde 6 Sermaye
 
Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL değerde, 209.556.000 adet nama yazılı paya bölünmüş, 209.556.000,00 Türk Lirasıdır.
Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.
    PAY  SAHİPLERİ
    PAY ADEDİ
    SERMAYE TUTARI (TL)

    International Automotive Holding  B.V.
    74.555.825
    74.555.825,00 

    Ali Vural Ak          
    73.600.175
    73.600.175,00   

    Şubat  Otomobilcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş        
    61.400.000
    61.400.000,00   

      TOPLAM
       
209.556.000
    209.556.000,00 TL   

 
Önceki sermaye teşkil eden 74.556.000,00 TL'si sermayenin tamamı ödenmiştir. 
 
Bu defa artırılan 135.000.000,00 TL sermayenin tamamı Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 509188 sicil numarası ile kayıtlı EYLÜL TARIM OTO KİRALAMA VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ile Şirketimizin birleşmesi sonucunda söz konusu şirketin sermayesinin şirketimiz sermayesine ilave edilmesi ile sağlanmıştır.
 
Her iki şirketin öz varlıkları, birleşme sonucu ortaya çıkan sermaye tutarları ve devir olan şirketin ortaklarına verilecek sermaye payları Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 31/08/2018 tarih ve YMM2463/501-115/1520 Dİ18/333 DR sayılı raporu ile tespit edilmiştir.
 
Birleşme nedeniyle çıkarılacak yeni paylar devrolan şirketin pay sahiplerine şirketteki payları oranında bedelsiz olarak verilecektir.
 
 
4)    
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720196


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: -0,13% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7590 Değişim: 0,79%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7138
6,3936 Değişim: 0,87%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3387
277,87 Değişim: 0,69%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 279,00
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.