KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2019 - 19:37
KAP ***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.12 53.084.518 39.044.601
Satışların Maliyeti
Not.12 -39.160.519 -30.481.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.923.999 8.563.447
BRÜT KAR (ZARAR)
13.923.999 8.563.447
Genel Yönetim Giderleri
Not.13 -4.274.730 -3.011.718
Pazarlama Giderleri
Not.13 -4.931.697 -3.205.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.14 6.549.161 4.287.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.14 -2.448.416 -2.234.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.818.317 4.400.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.15 9.813 1.507.695
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.828.130 5.907.833
Finansman Giderleri
Not.16 -9.548.905 -4.107.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-720.775 1.799.989
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
260.401 -667.300
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 -108.828 -977.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 369.229 309.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-460.374 1.132.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
-460.374 1.132.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48 1
Ana Ortaklık Payları
-460.422 1.132.688
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) Not.18 -0,00030000 0,00070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.302.800 5.933.520
Dönem Karı (Zararı)
-460.374 1.132.689
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-460.374 1.132.689
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.795.706 4.498.154
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-9 2.216.133 1.372.586
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
751.357 371.446
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 751.357 371.446
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.330.321 1.012.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.315.131 1.000.986
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15.190 11.195
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
887.773 695.914
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.16 -134.370 -66.958
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.022.143 762.872
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.333.974 3.664.806
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17 4.285.961 667.300
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -1.778.384
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.15 -9.813 -1.507.695
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 -9.813 -1.507.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.461.782 2.073.663
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.939.651 5.169.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -10.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.939.651 5.179.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.829.781 -71.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.829.781 -71.224
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.163.093 -3.837.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-495.760 -1.728.680
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-784.146 239.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
288.386 -1.967.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
420.597 626.679
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.666.604 1.915.214
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.666.604 1.915.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.873.550 7.704.506
Ödenen Faiz
-772.649 -630.753
Alınan Faiz
134.370 66.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.145.161 -973.922
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.17 -2.787.310 -227.981
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -5.288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.073.132 -1.359.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.854 1.651.720
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8-9 43.854 1.651.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.116.986 -3.011.102
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-863.576 -2.552.135
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-253.410 -458.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.258.543 -5.027.329
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.028.867 8.233.751
Kredilerden Nakit Girişleri
6.028.867 8.233.751
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.120.801 -13.261.045
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.568.798 -12.308.042
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.552.003 -953.003
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-166.609 -35
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.028.875 -453.191
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-300.166 120.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.329.041 -332.536
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.885.694 9.059.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.22 5.556.653 8.726.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.22 5.556.653 9.885.694
Ticari Alacaklar
48.580.524 54.531.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.5 48.580.524 54.531.265
Diğer Alacaklar
1.290.298 862.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.187.441 781.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.6 102.857 81.080
Stoklar
Not.7 41.295.263 36.883.527
Peşin Ödenmiş Giderler
7.457.397 4.645.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.457.397 4.645.021
Diğer Dönen Varlıklar
2.671.674 4.316.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.671.674 4.316.917
ARA TOPLAM
106.851.809 111.124.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.851.809 111.124.669
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
333.168 320.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
333.168 320.092
Maddi Duran Varlıklar
Not.8 117.280.624 118.558.451
Arazi ve Arsalar
47.817.888 47.817.888
Binalar
20.113.790 20.197.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
43.802.153 45.414.596
Taşıtlar
59.039 63.064
Mobilya ve Demirbaşlar
3.513.462 3.175.886
Özel Maliyetler
1.093.857 1.133.719
Yapılmakta Olan Yatırımlar
880.435 756.298
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.221.519
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.9 1.901.321 1.756.680
Diğer Haklar
1.812.902 1.750.863
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
88.419 5.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.17 1.709.717 1.437.976
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.446.349 122.073.199
TOPLAM VARLIKLAR
235.298.158 233.197.868
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.397.102 52.743.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.397.102 52.743.638
Banka Kredileri
40.592.377 44.413.817
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.854.742 7.213.229
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
949.983 1.116.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.512.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.512.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.512.771
Ticari Borçlar
33.247.024 33.742.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 294.314 1.078.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.6 32.952.710 32.664.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.895.358 1.474.761
Diğer Borçlar
199.319 357.581
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
91.973 184.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107.346 172.722
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.120.803 2.542.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.17 3.120.803 2.542.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
88.828 2.787.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.403.287 3.642.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.194.381 2.437.900
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.208.906 1.204.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.314.426 818.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.314.426 818.298
ARA TOPLAM
96.178.918 98.109.984
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.178.918 98.109.984
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.148.206 51.214.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.148.206 51.214.947
Banka Kredileri
Not.19 50.304.840 51.214.947
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.843.366 0
Diğer Borçlar
12.637.600 12.056.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.5 12.637.600 12.056.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
137.193 187.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
137.193 187.255
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.813.637 5.114.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.17 5.813.637 5.114.424
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.17 3.854.780 3.998.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.591.416 72.570.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.770.334 170.680.896
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.491.735 62.480.902
Ödenmiş Sermaye
Not.11 16.575.788 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.695.174 42.959.926
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.695.174 42.959.926
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.519.517 44.555.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.824.343 -1.595.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.606.956 -1.306.790
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.606.956 -1.306.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
325.455 325.455
Yasal Yedekler
Not.11 325.455 325.455
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.479.025 -16.936.903
Net Dönem Karı veya Zararı
-460.422 14.421.705
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.089 36.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.527.824 62.516.972
TOPLAM KAYNAKLAR
235.298.158 233.197.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430
Transferler
11.133.495 -11.133.495
Dönem Karı (Zararı)
1.132.688 1.132.688 1 1.132.689
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
293.350 -6.407 -195.789 6.407 97.561 -46 97.515
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.000.250 35.079.273 -737.198 325.455 -14.877.212 1.132.688 42.940.265 28.369 42.968.634
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972
Transferler
14.421.705 -14.421.705
Dönem Karı (Zararı)
-460.422 -460.422 -460.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.579 -36.173 -300.166 36.173 -528.745 19 -528.726
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.824.343 44.519.517 -1.606.956 325.455 -2.479.025 -460.422 61.491.735 36.089 61.527.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-460.374 1.132.689
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-228.579 293.350
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-285.724 366.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
57.145 -73.338
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
57.145 -73.338
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-300.166 -195.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
-300.166 -195.789
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-300.166 -195.789
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-528.745 97.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-989.119 1.230.250
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63 -45
Ana Ortaklık Payları
-989.182 1.230.295http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762333


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.