KAP ***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2019 - 23:43
KAP ***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DSVAR*** DEREN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 -40 2.112 2.763 24.385 24.385
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-22 -22 -22
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-22 -22 -22
Yeni Bakiye
20.000 -40 2.090 2.763 24.813 24.813
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 2.672 2.672 2.689
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
4.875 -2.112 -2.763 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
48.756 -2.112 -2.763 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 -23 4.875 -22 2.672 27.502 27.502
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 -56 4.875 -22 549 20.471 25.346
Yeni Bakiye
20.000 -56 4.875 -22 549 20.471 25.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35 -5.998 -6.033
Kar Dağıtımı
527 22 -549
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
527 22 -549 -527
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 -91 5.402 0 -5.998 13.911 19.313


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.698 0 2.698 2.698 0 2.698
GARANTİ VE KEFALETLER
2.698 0 2.698 2.698 0 2.698
Teminat Mektupları
4 2.698 2.698 2.698 2.698
Diğer Teminat Mektupları
2.698 2.698 2.698 2.698
Diğer Garantilerimizden
0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.698 0 2.698 2.698 0 2.698


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.718 6.736
Alınan Faizler
19.869 24.820
Ödenen Faizler
-11.368 -8.570
Elde Edilen Diğer Kazançlar
283 106
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.579 -3.292
Ödenen Vergiler
0 -534
Diğer
5 -5.487 -5.794
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.085 -7.030
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.820 -6.760
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5 608 -561
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.169 77
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
128 214
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.803 -294
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -162
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-107
Diğer
-55
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.170 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-6.170
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
633 -456
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
282 716
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 915 260


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.998 2.672
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-35 17 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35 17 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-44 21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 -4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.033 2.689 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
915 915 282 282
Nakit ve Nakit Benzerleri
915 915 282 282
Bankalar
2 915 915 282 282
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
11 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 117.685 117.685 120.243 120.243
Krediler
130.484 130.484 127.654 127.654
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.799 -12.799 -7.411 -7.411
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 518 518 725 725
Satış Amaçlı
518 518 725 725
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
7 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 431 431 530 530
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 347 347 446 446
Diğer
347 347 446 446
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
17 30 30 427 427
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 21 21 75 75
DİĞER AKTİFLER (Net)
18 430 430 380 380
VARLIKLAR TOPLAMI
120.377 120.377 123.108 123.108
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
3 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
64.930 64.930 55.735 55.735
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 34.481 34.481 40.651 40.651
Bonolar
19.186 19.186 13.416 13.416
Tahviller
15.295 15.295 27.235 27.235
FONLAR
0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
8 440 440 550 550
Çalışan Hakları Karşılığı
214 214 198 198
Diğer Karşılıklar
226 226 352 352
CARİ VERGİ BORCU
9 398 398 246 246
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
10 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
11 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 815 815 580 580
ÖZKAYNAKLAR
12 19.313 19.313 25.346 25.346
Ödenmiş Sermaye
20.000 20.000 20.000 20.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-91 -91 -56 -56
Kar Yedekleri
5.402 5.402 4.875 4.875
Yasal Yedekler
270 270 244 244
Olağanüstü Yedekler
5.132 5.132 4.631 4.631
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-5.998 -5.998 527 527
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-22 -22
Dönem Net Kâr veya Zararı
-5.998 -5.998 549 549
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
120.377 120.377 123.108 123.108


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 19.869 23.835 0 0
Kredilerden Alınan Faizler
19.722 23.785
Bankalardan Alınan Faizler
147 50
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -13.394 -8.220 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.514 -7.115
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.880 -1.105
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.475 15.615 0 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12 -106 -80 0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-106 -80 0 0
Gayri Nakdi Kredilere
-70 -68
Diğer
-36 -12
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -2 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 283 106
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.650 15.641 0 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -5.387 -3.651
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -3.293 -3.267
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -3.905 -5.280
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.935 3.443 0 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 -5.935 3.443 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -63 -771 0 0
Cari Vergi Karşılığı
-975
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-63
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 -5.998 2.672 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-5.998 2.672 0 0
Grubun Karı (Zararı)
-5.998 2.672
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782278


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.107 Değişim: -1,80% Hacim : 20.862 Mio.TL Son veri saati : 17:27
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3666 Değişim: 0,94%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3833
Açılış: 8,2883
9,7759 Değişim: 0,98%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
506,76 Değişim: 1,88%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.