KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

07.03.2019 - 12:33

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SERMAYE ARTIRIM RAPORU
A- SERMAYE YAPISI
- Kayıtlı Sermaye Tavanı                               : 30.000.000.- TL.
- Ödenmiş Sermaye                                       : 20.000.000.- TL.
Tamamı ödenmiş 20.000.000.- TL'nın şirket sermayesinin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıda sunulmuştur.
    ORTAKLAR
    ORTAKLIK  ORANI %
    ORTAKLIK  TUTARI (TL.)

    Özelleştirme İdaresi
    56,09
    11.218.000.-

    Borsa ve Gerçek Kişiler
    43,91
      8.782.000.-

    TOPLAM      :
    100
    20.000.000.-

 
B- SERMAYE TAVANI ARTIRIM İŞLEMLERİ
Şirketimizin 20.000.000.- TL. olan kayıtlı sermaye tavanını 30.000.000.- TL'sına çıkarmak için başlattığımız Esas Sözleşme değişikliği işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın (SPK) izni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB)  onayına müteakip 03.12.2015 tarihinde yapılan Genel Kurulun tasvibine sunularak kabul edilmiş ve 24.12.2015 tarihli Ticaret ve Sicil Gazetesinde yayımlanarak tescil ve ilan edilmiştir.
Bu sürecin tamamlanmış olmasından sonra, şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olması nedeni ile yönetim kurulumuzun alacağı bir kararla sermaye artırımı yapabilmesi mümkün olabilecektir. Ancak şirketimizin % 56,09 oranındaki önemli miktardaki hisselerin ÖİB'na ait olması nedeni ile sermaye artırımı için yönetim kurulu kararı alınmadan önce ÖİB'dan görüş ve onay almamız gerekmektedir. Bu itibarla yapılması planlanan sermaye artırımına ait gerekçelerimiz aşağıda açıklanmıştır.
C- SERMAYE ARTIRIM GEREKÇELERİ
Şirketimizin Üretim ve satış faaliyetlerinin rantabl yürütülebilmesi için önemli bir finansal kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Şirketimizin mevcut mali yapısı ile kiremit, mahya ve tamamlayıcı elemanlarının rantabl bir şekilde yapılabilmesi mümkün değildir. İşletmenin rantabl bir şekilde üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi ancak şirketin finansman ihtiyacının karşılanması ile mümkün olabilecektir.
Bu günkü mevcut durum itibariyle şirketin finansal ihtiyacı satış gelirlerinden, satış gelirlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan faizli borç para ile karşılanmaktadır.
Şirketimizin ihtiyacı olan finansal kaynağın sürekli ÖİB'dan alınan faizli borç para ile yürütülemeyeceği gibi, uygulanan faiz dolayısıyla şirketimize büyük bir finansal yük getirmesi şirketin zararının daha da yükselmesine neden olmaktadır.
Bu nedenle bu borçların en kısa sürede ödenmesi gerekmektedir. Borçlarımızın ödenmesi ancak sermaye artırımı yapmamız ile mümkün olabilecektir.  
Şirketimizin mevcut durumu itibariyle sermayesinin yaklaşık % 49'ini kaybettiği, böyle devam etmesi halinde sermaye kaybının % 50'nin üzerine çıkmasının kaçınılmaz olacağından, Sermaye Piyasası Kurulu kanunları gereğince sermaye artırımı yapmamızı zorunlu hale getirmiştir. Bu durum Mali tablolarımızda ve bilançomuzda açıkça görülmesi nedeniyle, Sayıştay Başkanlığı müfettişlerince 2016 ve 2017 yılı denetim raporunda şirketin en kısa sürede sermaye artırımı yapmasını denetleme raporlarında yerine getirilmesi gereken ana öneri olarak yazılmıştır. Bu önerilere Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonundaki yapılan görüşmelerde, şirketimizce verilen cevapta bu önerinin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanacağı belirtilmiştir. Bu durum sermaye artırımını zorunlu hale getirmektedir.  
Başka bir husus ise şirketimizin teknolojik gelişmelere ayak uydurması, ürün yelpazesinin genişletilmesi ve rakip firmalarla rekabet edebilmek için yapılması gereken yatırımlar, finansal ihtiyacın karşılanması sonucunda gerçekleşebilecektir. 
Diğer bir konu Şirketin gelecekte emekli olması muhtemel personel için kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğinde ödeme güçlüğü çekilmesini önlemek üzere hazır kaynağa ihtiyaç duyulmasıdır.
Özetle Şirketimizin düşük maliyetli finansman ihtiyacının karşılanabilmesi düşük faizli ve uzun vadeli bir kaynak temini ile sağlanabilir. Ancak böylesi bir kaynağın bu günkü şartlarda şirketimizin mali yapısı itibariyle temin edilmesi mümkün olmadığından, en düşük maliyetle öz kaynak yaratmak için çıkarılmış sermaye tavanı içinde olmak üzere sermaye artırımı en rasyonel çözüm olarak görülmektedir.
Gereksinim duyulan finansal kaynağın nedenleri ve esasları aşağıda başlıklar halinde ayrıntılı olarak sunulmuştur.
1-   Borçların Ödenmesi :  
Şirketimizde işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle gereksiz stok maliyetine sebebiyet vermemek için üretimin düşük kapasite ile yapılması, üretim maliyetlerinin yükselmesine ve bunun sonucu olarak ürün satışlarının istenilen seviyeye ulaşamamasına neden olmaktadır.  Satışların, dolayısıyla satış gelirlerinin yetersiz olması şirket giderlerinin tümünü karşılayamamaktadır. Bu nedenle bir kısım finansal ihtiyaçların temini için borçlanma yoluna gidilerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan faizli borç para almak suretiyle bu ihtiyaçların karşılanması yoluna gidilmiştir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 20.11.2018 tarihi itibariyle faizlerle birlikte 8.344.605.- TL, diğer kamu kuruluşlarına ise 312.000.- TL' olmak üzere toplam 8.656.605.- TL. borç bulunmaktadır. Bu borçların mevcut üretim ve satış faaliyetleriyle ödenmesinin yakın bir tarihte yapılmasının nerede ise imkânsız olduğu göz önüne alınarak, ancak yapılacak bir sermaye artırımından elde edilecek finans kaynağı ile ödenmesi mümkün olabileceği görülmektedir.
Yapılacak borç ödemelerinin sonucunda şirketin ciddi bir faiz yükünden ve finansal giderlerinden kurtularak şirketin zararının azaltılması sağlanmış olacaktır. Bununla birlikte şirketin geleceğini tehlikeye  sokan ciddi bir riski de bertaraf etmiş olacaktır.   Şirketin ödenecek borçlar için toplam finans ihtiyacı 8.656.605.- TL'dır.
2-   Net İşletme Sermayesi İhtiyacı
 
Perlit madeninden "Çimentolu Renkli Kiremit" ve tamamlayıcı ürünlerin çimento esaslı ürün olmasından kaynaklı bir mukavemet alma süreci bulunmaktadır. Bu süreç en az bir ay olmalıdır. Bu nedenle bir aylık bir sürede üretilecek ürünlerin stokta bekletilerek mukavemet sürecini tamamlaması gerekmektedir. Bu durum bir aylık sürede üretilecek üretim miktarının ham madde alımlarına ait tedarikinin zamanında yapılmasını gerekli kılmaktadır. Mevcut durum itibariyle işletme sermayesi ve hazır kaynağı bulunmayan şirketimizde ürünlerin stokta bekletilmek üzere üretilmesi mümkün görülmemektedir. Bu kapsamda stokta gerekli bekletilme sürecini tamamlamak üzere yapılacak üretimin gerçekleştirilebilmesi, işletme sermayesi ihtiyacının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.
Üretimin aksamaması, sektördeki rekabet gücümüzü korumak ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için zamanında yedek parça temini yapılarak stokta hazır bulundurulması, işletmemizde üretimi yapılamayan (Çatı su yalıtım örtüsü, çatı penceresi, mahya bandı, çatı deresi vb.) ürünlerin ise piyasadan temini ve tedariki suretiyle optimal bir stok yapılması işletme sermayesi ihtiyacının diğer bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Bulunduğumuz sektörde rekabet edebilmek için ham madde tedariklerinin daha düşük fiyatlarla temin edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için ana girdilerimiz olan Perlit, Çimento, Boya, vb. alımların direkt fabrikalardan yıllık bağlantı şeklinde yapılması gerekmektedir. Bu durum ham madde girdilerinin maliyetini ve dolayısıyla üretim maliyetinin düşmesine neden olacağından fiyat rekabetinde üstünlük sağlamamıza ve satışların artmasına neden olacaktır. Ancak ham madde girdilerinin yıllık bağlantı şeklinde yapılabilmesi için şirketin işletme sermayesi ihtiyacının temin edilmesi gerekmektedir.
Şirketimizde yapılmakta olan üretim faaliyetlerinin karlılık ve verimlilik esasına göre yapılabilmesi için üretim kapasitesinin ve satışların artırılması gerekmektedir. Üretilen ürünlerin satışının yapılması inşaat sezonunun yoğun yaşandığı yaz ve sonbahar aylarında gerçekleşmektedir. Diğer zamanlarda satışlarda büyük oranda düşme yaşandığı gibi Kış aylarında nerdeyse durma noktasına gelmektedir. Bu nedenle satışların yapılmadığı ve satış gelirlerinin olmadığı dönemlerde işletmemizin üretimine ara verilmeden devam edebilmesi ancak finansman ihtiyacının karşılanabilmesiyle mümkün olabilecektir.
İşletme sermayesinin temin edilmesi durumunda ilave kalıp alınarak % 20-25 oranlarında olan üretim kapasitesi % 50-60 seviyesine yükselecek ve bu nedenle üretim maliyetleri düşerek buna bağlı olarak verimlilik, ürün satışları ve karlılık artacaktır.
İşletme sermayesinin temin edilmesi sonucunda üretimin ve satışın artırılması ve buna paralel şirketin karlılık ve verimlilik esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürebilmesi mümkün olabilecektir. Bunun için ihtiyaç duyulan net işletme sermayesi 688.000.- TL. olarak öngörülmüştür.
3-   Şirketin sermayesinin Korunması
Şirketimizin 30.09.2018 tarihli bilançosunda 20.000.000.- TL. olan sermayemiz 9.799.820.-  TL. ye düşmüştür. Diğer bir ifadeyle sermayemizin % 49 Yitirmiş olduğumuz görülmektedir.
Şirketin bilançosunda ki bu durum için 2016 yılı Sayıştay raporunda "Mevcut durumun devamı halinde şirketin sermaye kaybı büyüyeceği gibi, finansal yapının giderek kötüleşmesi karşısında kamu hisselerinin satışı da mümkün olmayacaktır. Şirketin sermaye artırımı ile öz kaynak oluşturarak finansal ihtiyaçlarının giderilmesi ile kapasite kullanım oranının yükseltilmesi yanın da pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilerek karlı bir üretim sürecinin başarılması gerekmektedir." 2017 yılı Sayıştay raporunda ise "Şirketin borçlarını ödeyerek finansal giderlerden kurtulması için sermaye artırımına gidilmesi önerilir." Şeklinde ifade edilerek şirketin sermaye artırımını yapması gerektiği raporlara ana öneri olarak yazılmıştır. 
4-   Yapılacak Yatırımlar
Tamamlayıcı ürünlerimiz olan Sağ ve Sol Yan Kiremit,  Havalandırma, Antenlik, Mahya Sonlama vb. ürünler şirketimizce manüel olarak üretilmektedir. Bu durum bu ürünlerin birim maliyetlerin yükselmesine neden olduğu gibi seri üretim yapılamadığı için yeterli stok miktarına ulaşmamamıza neden olmaktadır. Ayrıca, istenilen stoka ulaşabilmek için yeterli sayıda elamanınız olmadığından ana üretimimiz olan kiremit üretiminden de vazgeçmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu gerekçelerle tamamlayıcı ürünlerin seri üretimini yapacak olan makine ve teçhizatların temin edilmesine ve kiremit kalıp sayısının artırılmasın ihtiyaç duyulmaktadır.
Ürünlerinin taşınmasında fazla ağır olması nedeni ile sürekli şikâyete konu olan Paketleme Ünitesindeki 8'li paketleme makinesinin, 5'li paketleme makinesine dönüştürülmesini sağlayacak revizyonun yapılması rekabet edebilmemiz açısından büyük bir önem arz etmektedir.  
Tamamlayıcı ürünleri seri üreterek yeterli stoka ulaşmak ve işçilik maliyetlerinden kurtulmak, ve paketleme ünitesinin revizyonu için büyük çapta yatarım gerektirmeyen makine ve teçhizatların ve kiremit üretim kalıplarının zamanında satın alınması suretiyle ürün yelpazesinin çoğaltılması gibi benzer faaliyetlerin yapılabilmesi finansman ihtiyacının karşılanması ile olanaklı olabilecektir. Bahsi geçen yatırımlar için ihtiyaç duyulan finans ihtiyacı 475.000.- TL'sidir.
5-   Kıdem Tazminatı Ödemeleri :
Şirketimizde 1-2 yıl içerisinde emekliliğe hak kazanması muhtemel olan personelin emekliliklerini talep etmeleri durumunda kıdem tazminatlarının ödenmesi, şirketi gelecekte ödeme güçlüğü içine sokabilir. Bu nedenle kıdem tazminatı ödemeleri için hazır kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca ilişkin hazır tutulması gereken yaklaşık tutar 180.395.TL. olarak düşünülmüştür.  
Özetle Yukarıda sayılan gerekçelerle, şirketimizin gelecekteki üretim ve satış faaliyetlerini verimli ve rantabl yürütülebilmek amacıyla, en az maliyetli bir finans kaynağının teminine ihtiyaç vardır.
Bu ihtiyaç düşük faizli ve uzun vadeli bir kaynak temini ile sağlanabilir. Ancak böylesi bir kaynağın işletmenin bu günkü şartlarında ve mali yapısıyla temini mümkün olmadığından, çıkarılmış sermaye tavanı içinde olmak üzere 20.000.000.- TL. olan ödenmiş sermayemizin % 50 oranında 10.000.000.- TL. bedelli artırım yapmak suretiyle ödenmiş sermayemizin 30.000.000.-TL.sına çıkarılmasının planlanması  şirketimiz açısından en rasyonel yol olarak gözükmektedir.
Sermayenin % 50 oranında bedelli artırım olarak yapılması ile birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın % 56,09 oranındaki ortaklık payına düşecek miktar 5.609.000.- TL. olacaktır. (11.218.000 x 0,50 = 5.609.000)  Borsa ve Gerçek kişilerin  % 43,91 ortaklık payına düşecek miktar ise 4.391.000.- TL. (8.782.000.- x % 43,91 = 4.391.000.-)  olmak üzere Toplam 10.000.000.- TL. finansal kaynak sağlanmış olacaktır.
Bu finansal Kaynak ile başta Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 8.344.605.- TL borcu ödenecek, geriye kalan 1.655.395.- TL. kaynağın ise işletme sermayesi ve diğer ihtiyaçlar için kullanılacaktır.
Bu Çerçevede Yukarıda başlıklar halinde izah etmeye çalıştığımız ve ekte yer alan tabloda tutarlaştırılan, başta borçların ödenmesi olmak üzere, Sayıştay Başkanlığı'nın raporlarında yer alan önerilerin yerine getirilerek, sermaye kaybının önlenmesi, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanarak bazı makine ve cihazların temin edilmesi, üretim kapasitesinin ve satışların artırılması, emekli olacak personelin kıdem tazminatlarının ödenmesi için sermaye artırımına gidilerek ve bu yolla bir öz kaynak yaratılması ve finansman ihtiyacının karşılanması gerekir.
Bu kaynağın temini ile birlikte işletmemizin üretim ve satış hedeflerini tutturarak faaliyetlerini kârlılık ve verimlilik asasına göre sürdürebileceği ve piyasadaki rakipleriyle rekabet edebileceği gerçeği göz önüne alınarak ilgili kurumların incelemesine ve görüşüne sunmak üzere rapor düzenlenmiştir.
 
SERMAYE ARTIRIM GEREKÇESİNE AİT FİNANS TABLOSU
      Sıra
No
    SERMAYE ARTIRIM GEREKÇESİNE AİT  KALEMLER
    TUTAR (TL.)

    1
    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı borcu
    8.344.605.-

    2
    Kamu Kurumlarına olan borçlar
    312.000.-

    3
    Net işletme sermayesi tutarı
    688.000.-

    4
    Yapılması gereken yatırımların tutarı  
    475.000.-

    5
    Ödenecek  kıdem tazminatı tutarı
    180.395.-

    TOPLAM  SERMAYE ARTIRIM TUTARI :
    10.000.000.-

 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745847


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.