KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

11.03.2019 - 23:43
KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
5 117.264 98.012
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
81.688 8.406
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.206 72.888
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 47.206 72.888
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.033.794 2.083.237
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-643.456 -207.969
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5,12 -643.456 -207.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 134.094 -4.226
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -56.109 -165.814
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-454.017 -150.512
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-146.790 -36.264
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9.663 20.325
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -156.453 -56.589
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 18.495 219.276
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -256.653 2.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.742.239 -1.402.034
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.015.447 -727.357
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
96.100 170.103
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
292.005 48.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.338.687 -892.918
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
824.523 -1.008.397
Alınan Temettüler
9 94.104 69.156
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
9 -3.277 -80.022
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -73.728 -102.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -21.697 -18.577
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-125.281 -93.476
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -107.651 -102.722
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
42.364 -449.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.487.944 2.709.517
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
843.706
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 -67.028
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
121.952 3.590.174
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.716.914 452.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.194.628 -1.265.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.529.354 -413.512
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-248.764 -60.312
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 5.553.293 8.318.659
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.716.581 -7.126.465
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -5.716.581 -7.126.465
Ödenen Temettüler
-87.641 -201.770
Ödenen Faiz
-2.029.661 -1.343.624
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-412.053 510.588
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
454.017 150.512
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.964 661.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.069.440 1.408.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.111.404 2.069.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.929.278 -2.288.770
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
497.941 414.607
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 510.934 491.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -14.734 -19.370
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9 49.888 31.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.147 -88.622
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -48.147 -88.622
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.337 -109.131
Yabancı Para Çevrim Farkları
-75.281 -21.856
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-9.109 154
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -670.203 -385.354
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
9 650.544 221.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
134.386 76.836
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 134.041 77.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 345 -235
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
528.278 305.476
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.401.000 -1.983.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
111.007 173.372
Ana Ortaklık Payları
-2.512.007 -2.156.666


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.111.404 2.069.440
Finansal Yatırımlar
8 246.644 264.093
Ticari Alacaklar
10 2.581.184 3.665.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 531.538 1.213.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.049.646 2.452.163
Stoklar
11 1.744.356 1.840.456
Peşin Ödenmiş Giderler
21 167.105 208.495
Diğer Dönen Varlıklar
21 1.589.517 1.109.414
ARA TOPLAM
8.440.210 9.157.256
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 39.168 110.036
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.479.378 9.267.292
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 344.653 276.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
344.653 276.909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 4.130.928 3.613.764
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 9.208.914 7.675.066
Maddi Duran Varlıklar
13 12.062.820 10.730.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 3.100.830 3.076.244
Şerefiye
1.233.194 1.316.943
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.867.636 1.759.301
Peşin Ödenmiş Giderler
22 144.890 185.814
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.426.392 981.207
Diğer Duran Varlıklar
22 722.594 735.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.142.021 27.275.221
TOPLAM VARLIKLAR
39.621.399 36.542.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 3.865.592 4.576.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 9.142.438 3.102.237
Ticari Borçlar
10 2.304.050 2.012.045
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 127.853 43.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.176.197 1.968.782
Türev Araçlar
19 135.008
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 43.408 41.004
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 153.899 138.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
49.783 46.904
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
104.116 91.931
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 973.395 630.238
ARA TOPLAM
16.617.790 10.500.571
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.617.790 10.500.571
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 15.624.969 16.674.134
Türev Araçlar
19 520.362 278.979
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 186.812 170.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
141.302 132.227
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
45.510 38.154
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 980.072 895.420
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 927.832 1.134.644
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.240.047 19.153.558
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.857.837 29.654.129
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 3.678.745 6.064.210
Ödenmiş Sermaye
856.027 856.027
Sermaye Düzeltme Farkları
1.512.094 1.512.094
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-94.531 -94.531
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.384 167.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.836.203 2.433.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.836.203 2.433.742
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.462 229.683
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.958.196 4.263.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.562.923 -898.340
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.944.243 -2.404.860
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 1.084.817 824.174
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.763.562 6.888.384
TOPLAM KAYNAKLAR
39.621.399 36.542.513


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 19.294.609 20.383.133
Satışların Maliyeti
26 -16.168.025 -17.946.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.126.584 2.436.678
BRÜT KAR (ZARAR)
3.126.584 2.436.678
Genel Yönetim Giderleri
27 -1.609.787 -1.681.899
Pazarlama Giderleri
27 -761.185 -789.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 968.383 534.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -471.843 -241.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -134.094 4.226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.118.058 261.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 538.596 121.877
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -527.777 -378.073
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.128.877 5.376
Finansman Gelirleri
29 1.851.110 1.311.193
Finansman Giderleri
29 -5.965.374 -3.771.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.985.387 -2.454.584
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
56.109 165.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -244.096 -208.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 300.205 374.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.929.278 -2.288.770
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.929.278 -2.288.770
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 14.965 116.090
Ana Ortaklık Payları
-2.944.243 -2.404.860
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/kayıp (Tam TL) -3,44000000 -2,81000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
856.027 1.512.094 -94.531 167.384 2.309.665 -21.177 799.001 -426.645 -64.215 4.373.951 1.173.617 -2.126.083 8.459.088 740.041 9.199.129
Transferler
-25.968 -110.940 -1.989.175 2.126.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 25.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,9620 Değişim: 0,12%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9656
Açılış: 7,9522
9,5011 Değişim: 0,21%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5067
Açılış: 9,4816
463,75 Değişim: 0,38%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.