KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.04.2019 - 11:21
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuçu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 18.03.2019
Genel Kurul Tarihi 12.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
8 - 2018 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülmesi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Gündem maddeleri görüşülerek tutanak altına alınmıştır. Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.'NİN
12 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş' nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 10.00 da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bul. No:163 Kocasinan / KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2019 tarih ve E-43293252 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gazi DİNÇASLAN gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Mart 2019 tarih ve 9792 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı, ayrıca şirketin internet adresi ve KAP'da 19.03.2019 tarihinde ilan edildiği tespit edilmiştir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.437.222.-TL. Sermayesine tekabül eden 16.437.222. TL/Nominal paydan 32,113 sermayeye karşılık 32,113 TL/Nominal payın tamamı Asaleten, 4.218.721,61 TL'lik sermayeye karşılık 4.218.721,61 TL/Nominal payın tamamı temsilen olmak üzere toplam 4.218.753,72 TL/Nominal Pay'ın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık temsilcisi tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine toplantı Av. Han Mükremin Türkmen, tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Toplantı Başkanlığına Av. Han Mükremin Türkmen, oy toplayıcılığına Serdar BAŞ, tutanak yazmanlığına Kazım TURAL‘ ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
3. Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylandı oybirliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi, söz alan olmadı genel kurulca oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özeti Güney Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. temsilcisi Berat TINMAZ tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. Daha önce MKK ve KAP sisteminde ortakların incelemesine sunulan, 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması oylandı oy birliğiyle kabul edildi, müzakereye açıldı söz alan olmadı, bilanço ve gelir/gider tablosu ayrı ayrı oylanarak, oy birliğiyle onanmasına karar verildi.
6. 2018 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yönetim Kurulu üyesi Feramin ÇELİKTAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahir Gökhan YÜCE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal KESRELİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mesut BALTA' nın her birinin ibraları ayrı ayrı oya sunuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğiyle ibra edildi.
7. Şirketin 2019 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 3 nolu kararının onaylanması oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.
8. 2018 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifi görüşülerek oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 1 yıl süre ile (Olağan Genel Kurullar arasındaki dönem) görev yapmak üzere Toplantı Başkanlığına Erdal KESRELİOĞLU' nun vermiş olduğu teklif okundu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelik görevini kabul eden Tahir Gökhan YÜCE, Ali Rıza HASOĞLU ve Mehmet SOYARICI ve Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi öneri raporu ve Yönetim Kurulu'nun 01.03.2019 tarih ve 1 nolu Bağımsız Üye Adayı Teklif Kararı ve adayların bağımsızlık beyanları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterlerini tam olarak taşıyan Erdal KESRELİOĞLU ve Mesut BALTA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirket ortaklarımızdan Zeynep Temimhan Muhalefet şerhi düşmüş olup, muhalefet şerhi tutanak ekindedir.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri için Erdal KESRELİOĞLU' nun Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu teklif okundu bu teklife göre yönetim kurulu üyelerine her birine ayrı ayrı 1.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler olmadığına dair ortaklara bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi.
13. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. 2018 Yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. 2019 Yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
16. Kapanış bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Sayın Av. Han Mükremin TÜRKMEN ortaklara teşekkür etti, Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi. Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantıya saat:11:30 de son verdi.
İş bu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yeri ve saatinde tutularak imza altına alınmıştır.
12.04.2019

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755548


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.301 Değişim: 1,39% Hacim : 10.190 Mio.TL Son veri saati : 12:25
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.308
Açılış: 1.302
7,8902 Değişim: 0,83%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4528 Değişim: 1,25%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
454,58 Değişim: 1,69%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 456,28
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.