KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

08.02.2019 - 21:08

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 631.233.563 589.738.443
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 388.908.441 340.823.953
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 0 -99.499
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 242.325.122 249.013.989
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 843.339.644 547.825.900
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4,11.1, 11.4 58.068.689 37.064.147
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4,11.1, 11.4 89.878.939 85.044.018
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4,11.1, 11.4 695.392.016 425.717.735
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 48.090.782 37.241.266
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 33.872.232 23.531.390
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 0 20.782
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 14.218.550 13.689.094
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.1, 12.2, 45 1.585.758 1.319.529
Ortaklardan Alacaklar
12.2, 12.2 20.221 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
12.1 9.533 2.094
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
12.1, 45 1.556.004 1.317.435
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 721.711 1.292.667
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
64.099 69.598
Diğer Çeşitli Alacaklar
412.109 977.566
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
45.212.452 42.436.847
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 37.123.339 39.347.185
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
4.434.797 290.016
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
3.654.316 2.799.646
DİĞER CARİ VARLIKLAR
45, 47.1 843.279 9.136.090
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
45, 47.1 307.928 9.136.080
Personele Verilen Avanslar
535.351 10
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.571.027.189 1.228.990.742
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1, 17 17.605.298.437 15.457.681.920
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 163.943.945 136.334.131
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1, 17 17.441.354.492 15.321.347.789
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 24.231 21.009
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 24.231 21.009
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.868.012 868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
2.2, 45 2.000.000 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 29.677.879 19.421.582
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 12.217.595 9.952.653
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 18.952.495 15.622.217
Motorlu Taşıtlar
0 0
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 28.709.148 16.689.454
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6.3.4 646.011 646.011
Birikmiş Amortismanlar (-)
6.3.4 -30.847.370 -24.731.002
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
6.3.4 0 1.242.249
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 49.560.983 32.602.134
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 73.999.388 47.993.417
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -43.277.201 -35.087.170
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 18.838.796 19.695.887
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
47.1 1.237.812 1.335.057
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
1.237.812 1.335.057
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 26.384.809 16.080.411
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 26.384.809 16.080.411
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
17.715.052.163 15.528.010.125
TOPLAM VARLIKLAR
19.286.079.352 16.757.000.867
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4, 19 281.513.628 286.792.203
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4, 19 21.131.197 18.067.007
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4, 19 260.236.678 268.563.826
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4, 19 145.753 161.370
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2,15,19 4.472.570 4.373.105
Ortaklara Borçlar
12.2, 19, 15 166.000 126.074
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 1.111.024 556.419
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 3.195.546 3.690.612
DİĞER BORÇLAR
4, 19, 47.1 9.510.472 18.587.654
Alınan Depozito ve Teminatlar
19, 47.1 3.472 2.489
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
19, 47.1 9.507.000 18.585.165
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
185.647.470 190.047.055
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 114.613.206 117.303.570
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 5.228.606 5.798.137
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 65.805.658 66.945.348
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 25.351.301 16.272.639
Ödenecek Vergi ve Fonlar
12.416.355 9.509.915
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.060.614 2.794.822
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 56.584.492 28.512.057
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -46.710.160 -24.544.244
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 89
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 25.923.723 22.076.656
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 25.923.723 22.076.656
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 3.376.366 3.856.926
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.011.993 3.490.039
Gider Tahahkkukları
19 1.362.318 239.825
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 127.062
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 4.803.637 4.076.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 4.803.637 4.076.214
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
540.599.167 546.082.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 17.440.885.677 15.319.314.977
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 17.440.885.677 15.319.314.977
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 911.877.052 605.708.797
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 886.410.338 586.589.199
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 25.466.714 19.119.598
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
47.1 10.470.942 9.407.700
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
2.20, 47.1 10.470.942 9.407.700
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 11.934.859 12.440.746
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 11.934.859 12.440.746
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.375.168.530 15.946.872.220
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 118.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 118.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
-1.755.284 43.519.347
Yasal Yedekler
15 36.132.751 26.807.343
Statü Yedekleri
15 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15 8.353.990 26.298.845
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 -39.141.204 -3.130.948
Diğer Kar Yedekleri
15 -7.112.315 -6.467.387
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
191.229.844 101.689.753
Dönem Net Karı
191.229.844 101.689.753
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
370.311.655 264.046.195
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
19.286.079.352 16.757.000.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
70.493.443 58.529.587
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
70.493.443 58.529.587
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 72.451.148 67.863.249
Brüt Yazılan Primler (+)
24 75.398.393 68.760.305
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -2.947.245 -897.056
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -1.957.705 -9.333.662
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -3.138.680 -8.712.748
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 1.180.975 -620.914
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-69.587.138 -59.008.821
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-7.532.772 -6.747.322
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-7.258.165 -8.749.951
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-7.781.531 -9.075.574
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
523.366 325.623
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -274.607 2.002.629
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-500.057 1.898.171
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
225.450 104.458
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-570.354 -566.969
Faaliyet Giderleri (-)
31 -61.474.963 -51.666.542
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -9.049 -27.988
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-9.049 -27.988
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
906.305 -479.234
HAYAT TEKNİK GELİR
881.959.926 461.866.281
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
479.499.521 353.304.463
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 474.851.453 387.015.625
Brüt Yazılan Primler (+)
24 489.972.130 402.691.622
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -15.120.677 -15.675.997
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 4.648.068 -33.711.162
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 6.123.172 -34.306.419
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 -1.475.104 595.257
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
361.844.680 96.127.579
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
40.606.305 12.458.695
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
40.606.305 12.458.695
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
9.420 -24.456
HAYAT TEKNİK GİDER
-789.752.945 -404.516.361
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-102.279.780 -91.491.638
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-103.694.076 -86.507.275
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-106.209.424 -89.828.946
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
2.515.348 3.321.671
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 1.414.296 -4.984.363
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.490.762 -6.094.099
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
-76.466 1.109.736
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -318.620.215 -90.767.351
Matematik Karşılıklar (-)
-316.812.866 -92.021.673
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-317.608.256 -92.351.187
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
795.390 329.514
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
-1.807.349 1.254.322
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-1.807.349 1.254.322
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-5.776.762 -4.129.563
Faaliyet Giderleri (-)
31 -184.831.211 -153.403.507
Yatırım Giderleri (-)
36 -178.282.230 -64.152.596
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
37.253 -571.706
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
92.206.981 57.349.920
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 345.869.368 292.515.524
Fon İşletim Gelirleri
25 238.035.120 207.082.544
Yönetim Gideri Kesintisi
25 63.722.390 48.299.081
Giriş Aidatı Gelirleri
25 41.100.284 33.065.254
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 2.906.971 4.035.833
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 104.603 32.812
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-286.649.610 -280.643.543
Toplam Fon Giderleri (-)
-29.403.165 -30.026.696
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-6.238 0
Faaliyet Giderleri (-)
31 -243.505.121 -238.115.746
Diğer Teknik Giderler (-)
-12.328.374 -11.915.563
Ceza Ödemeleri (-)
-1.406.712 -585.538
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
59.219.758 11.871.981
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
906.305 -479.234
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
92.206.981 57.349.920
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
59.219.758 11.871.981
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
152.333.044 68.742.667
YATIRIM GELİRLERİ
13,26 104.427.950 59.603.175
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 75.372.467 50.386.576
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 12.789.839 10.504
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 3.715.679 6.556.490
Kambiyo Karları
36 2.290.139 760.572
İştiraklerden Gelirler
74.686 74.686
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
26,13 10.222.393 1.242.641
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 -37.253 571.706
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-15.101.873 -7.215.982
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-567.984 -118.158
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-225.300 0
Kambiyo Zararları (-)
36 0 -37.402
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -14.308.589 -7.060.422
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
7.094.935 9.158.197
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-457.947 -5.271.586
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21,35 3.071.976 3.662.107
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.1 113.585.676 34.751.595
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.1 -108.535.421 -22.910.741
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 112.715 412.743
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.