KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:34
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 497.353.427 517.657.837
Kasa
14 9.596 1.002
Bankalar
14 248.643.625 320.570.433
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -16 -16
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 248.700.222 197.086.418
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 2.283.672.335 2.334.496.432
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 596.063.746 573.585.026
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 59.846.535 55.437.380
Krediler
11 10.014.795 47.231.715
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 1.622.272.067 1.662.767.119
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -4.524.808 -4.524.808
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 17.658.817.809 17.057.549.365
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 57.196.583 55.964.785
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -2.574 -2.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 36.937.612 34.863.790
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 17.564.686.188 16.966.723.364
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 13.722 12.549
Ortaklardan Alacaklar
5
Personelden Alacaklar
12 13.717 12.549
DİĞER ALACAKLAR
107.076.423 50.363.825
Verilen Depozito Ve Teminatlar
104.042 100.441
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 107.096.192 50.364.178
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811 -100.794
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 35.444.456 36.252.496
Ertelenmiş Üretim Giderleri
25.804.671 23.411.109
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
128.124 94.148
Gelir Tahakkukları
258.521
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
9.253.140 12.747.239
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 25.778 22.128
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.328 8.303
İş Avansları
17.450 13.825
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
20.582.403.950 19.996.354.632
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 231.161
Diğer Çeşitli Alacaklar
354.972
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 18.442.241 21.225.636
İştirakler
9,45.d 18.442.241 21.225.636
MADDİ VARLIKLAR
232.498.402 183.963.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 145.729.755 145.729.755
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.700.000 4.700.000
Makine ve Teçhizatlar
6 46.663.374 45.818.086
Demirbaş ve Tesisatlar
6 5.949.041 5.807.620
Motorlu Taşıtlar
6 502.597 502.597
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 12.736.436 12.371.453
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 52.250.369 533.750
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -36.033.170 -31.499.584
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 23.710.076 27.541.661
Haklar
8 84.020.672 83.364.583
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -60.310.596 -55.822.922
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.783.237 661.369
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
2.783.237 661.369
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
6.415.989 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6.415.989
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
283.849.945 233.623.504
TOPLAM VARLIKLAR
20.866.253.895 20.229.978.136
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 3.688.813 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 10.560.811
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.871.998
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 17.969.373.929 17.277.943.412
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 24.488.177 20.123.620
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 5.179.639 4.054.710
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 17.937.822.767 17.250.229.880
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
1.883.346 3.535.202
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 149.595 185.751
Ortaklara Borçlar
19,45 115.116 131.097
Personele Borçlar
19 34.362 54.560
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 117 94
DİĞER BORÇLAR
19 16.634.696 19.247.308
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 764.665 1.054.058
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 15.870.031 18.193.250
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.876.200.748 1.899.412.052
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 42.555.043 40.711.220
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
18.510
Matematik Karşılıklar - Net
17 1.715.198.185 1.740.281.090
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 88.662.167 90.266.489
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
422.860 410.153
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 29.362.493 27.724.590
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
43.434.230 34.212.244
Ödenecek Vergi ve Fonlar
86.573.391 11.559.320
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.381.830 2.626.675
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
212 117
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 24.227.000 68.607.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -71.748.203 -48.580.868
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 26.656.431 23.886.690
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 26.656.431 23.886.690
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 4.576.594 3.867.847
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 744.414 238.053
Gider Tahahkkukları
19 3.829.104 3.623.133
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 3.076 6.661
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.940.715.036 19.258.755.304
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 46.828.854 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 97.729.077
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -50.900.223
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 19.644.235 18.079.050
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 19.644.235 18.079.050
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 4.062.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.062.693
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
66.473.089 22.141.743
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
4.714.838 4.190.243
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4.714.838 4.190.243
KAR YEDEKLERİ
255.427.281 161.480.354
Yasal Yedekler
15 173.916.965 156.456.501
Statü Yedekleri
15 52.676.523 32.870.889
Olağanüstü Yedekler
15 120.044.612 33.273.713
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 -86.549.608 -56.447.893
Diğer Kar Yedekleri
15 -4.661.211 -4.672.856
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
98.923.443 98.747.310
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
70.000.208 254.663.182
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
859.065.770 949.081.089
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
20.866.253.895 20.229.978.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 157.466 165.848
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
157.466 165.848
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 81.320 121.702
Brüt Yazılan Primler (+)
308.999 313.453
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -227.679 -191.751
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
57.636 44.146
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-65.189 -78.246
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 122.825 122.392
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
18.510 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
28.897
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-10.387
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -254.549 -411.565
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
186 -219.640
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-31.867 -78.877
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-61.693 -105.072
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 29.826 26.195
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
32.053 -140.763
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
53.990 -186.506
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -21.937 45.743
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-798 -698
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-2.493 -3.467
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.695 2.769
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-159 -1.670
Faaliyet Giderleri (-)
32 -253.778 -189.557
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-97.083 -245.717
HAYAT TEKNİK GELİR
5 274.984.015 218.170.908
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
172.612.523 152.474.240
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 174.513.982 145.834.250
Brüt Yazılan Primler (+)
181.361.848 150.973.723
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -6.847.866 -5.139.473
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.901.459 6.639.990
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-3.943.189 5.431.708
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 2.041.730 1.208.282
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 100.142.777 62.795.916
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.228.715 2.900.752
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
2.228.715 2.900.752
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -232.422.751 -177.380.398
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-153.037.910 -103.204.312
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-154.610.179 -102.678.695
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-157.479.400 -103.896.901
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 2.869.221 1.218.206
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.572.269 -525.617
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
2.003.201 -330.586
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -430.932 -195.031
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-11.909 -14.261
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
266.024 -17.109
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
-277.933 2.848
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-24.388.356 -24.174.662
Matematik Karşılıklar (-)
-24.139.999 -24.730.766
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-14.375.107 -16.313.226
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-9.764.892 -8.417.540
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -248.357 556.104
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-248.357 556.104
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.637.744 -1.432.378
Faaliyet Giderleri (-)
32 -53.346.832 -48.554.785
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
42.561.264 40.790.510
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 100.884.438 87.345.345
Fon İşletim Gelirleri
25 68.611.844 61.602.825
Yönetim Gideri Kesintisi
25 14.765.580 11.172.029
Giriş Aidatı Gelirleri
25 14.063.048 11.813.869
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 3.414.425 2.713.929
Diğer Teknik Gelirler
25 29.541 42.693
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -76.632.432 -62.683.302
Toplam Fon Giderleri (-)
-6.984.406 -7.261.163
Faaliyet Giderleri (-)
32 -64.128.235 -51.031.648
Diğer Teknik Giderler (-)
-4.838.972 -4.074.865
Ceza Ödemeleri (-)
-680.819 -315.626
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
24.252.006 24.662.043
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-97.083 -245.717
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
42.561.264 40.790.510
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
24.252.006 24.662.043
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
66.716.187 65.206.836
YATIRIM GELİRLERİ
26 43.788.363 36.966.403
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
27.161.657 27.252.184
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
8.127.933 1.168.163
Finansal Yatırımların Değerlemesi
2.741.733 3.423.013
Kambiyo Karları
36 2.967.784 2.854.621
İştiraklerden Gelirler
26 1.638.801 1.468.369
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 206.519 238.677
Diğer Yatırımlar
943.936 561.376
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-14.089.942 -6.989.902
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-4.113.701 -1.265.346
Kambiyo Zararları (-)
36 -894.548 -561.725
Amortisman Giderleri (-)
5 -9.081.693 -5.162.831
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-2.187.400 -5.234.741
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -4.914.304 -3.011.723
Reeskont Hesabı (+/-)
47 100.794 75.330
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 3.179.285 -1.987.340
Diğer Gelir ve Karlar
29.267 20.961
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-582.442 -331.969
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 70.000.208 71.308.596
Dönem Karı veya Zararı
94.227.208 89.948.596
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -24.227.000 -18.640.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
70.000.208 71.308.596
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
177.913.156 141.762.812
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.124.929 772.026
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
187.208.881 171.676.999
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-128.827.934 -77.941.624
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-73.326.812 -61.782.666
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
164.092.220 174.487.547
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-22.667.335 -11.331.172
Diğer Nakit Girişleri
154.825.686 74.673.658
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-216.876.046 -141.113.462
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
79.374.525 96.716.571
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
4.558.065 1.815.572
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -656.089 -11.588.594
Mali Varlık İktisabı (-)
-56.057.571 -18.000.075
Mali Varlıkların Satışı
31.928.234 74.713.113
Alınan Faiz
53.100.958 49.593.936
Alınan Temettüler
4.825.633 10.544.337
Diğer Nakit Girişleri
8.605.915 84.176.872
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-9.073.314
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
37.231.831 191.255.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -136.125.454 -175.293.934
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-136.125.454 -175.293.934
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-19.519.098 112.677.798
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 338.091.030 214.555.740
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 318.571.932 327.233.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 9.775.232 128.969.833 15.753.835 20.627.044 226.591.810 102.405.178 934.122.932 934.122.932
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 9.775.232 128.969.833 15.753.835 20.627.044 226.591.810 102.405.178 934.122.932 934.122.932
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-7.247 -7.247 -7.247
Varlıklarda Değer Artışı
15 -11.633.796 -11.633.796 -11.633.796
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 -154.800 4.208.023 1.291.978 5.345.201 5.345.201
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
71.308.596 71.308.596 71.308.596
Dağıtılan Temettü
38 -175.293.934 -175.293.934 -175.293.934
Yedeklere Transfer
15 27.486.668 17.117.054 10.902.177 -55.505.899 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -1.858.564 156.456.501 32.870.889 31.367.174 71.308.596 103.697.156 823.841.752 823.841.752
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-27.529 -27.529 -27.529
Varlıklarda Değer Artışı
15 -30.101.715 -30.101.715 -30.101.715
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 39.174 5.499.269 700.728 6.239.171 6.239.171
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
70.000.208 70.000.208 70.000.208
Dağıtılan Temettü
38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454
Yedeklere Transfer
15 17.460.464 19.805.634 87.295.494 -124.036.997 -524.595 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -86.549.608 173.916.965 52.676.523 120.098.239 70.000.208 98.923.443 859.065.770 859.065.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758857


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.