KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

25.10.2018 - 18:39

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 553.272.250 581.758.087
Kasa
14 20.026 5.654
Bankalar
14 342.724.095 385.859.525
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -24
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 210.528.129 195.892.932
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 2.269.635.184 2.223.752.989
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 516.812.919 591.320.170
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 58.838.523 62.317.618
Krediler
11 33.863.011 37.836.112
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 1.660.121.976 1.551.190.636
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -1.245 -18.911.547
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 16.675.662.133 14.809.280.499
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 49.288.223 37.898.538
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -2.574 -2.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 34.503.720 30.170.168
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 16.591.872.764 14.741.214.367
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 11.991 1.567
Personelden Alacaklar
12 11.991 1.567
DİĞER ALACAKLAR
103.253.751 19.352.221
Verilen Depozito Ve Teminatlar
110.086 85.685
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 103.244.459 19.341.866
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-100.794 -75.330
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 34.224.972 39.071.002
Ertelenmiş Üretim Giderleri
23.894.480 26.432.495
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
136.109 233.714
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
10.194.383 12.404.793
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 34.588 21.210
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.303 8.133
İş Avansları
26.285 13.077
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
19.636.094.869 17.673.237.575
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0
DİĞER ALACAKLAR
231.161 485.339
Diğer Çeşitli Alacaklar
354.972 709.944
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811 -224.605
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 19.718.412 20.324.696
İştirakler
9,45.d 19.718.412 20.324.696
MADDİ VARLIKLAR
172.090.779 160.222.265
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 141.169.726 141.944.134
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.610.000 4.610.000
Makine ve Teçhizatlar
6 38.353.565 29.556.763
Demirbaş ve Tesisatlar
6 5.559.973 3.741.718
Motorlu Taşıtlar
6 502.597 431.268
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 10.393.932 3.850.717
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 533.750 533.750
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -29.032.764 -24.446.085
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 18.869.255 28.011.790
Haklar
8 70.518.427 69.128.445
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -51.649.172 -41.116.655
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.358.293 2.476.061
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
1.358.293 2.476.061
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
966.333 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
966.333
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
213.234.233 211.520.151
TOPLAM VARLIKLAR
19.849.329.102 17.884.757.726
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 16.951.269.401 14.982.910.289
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 19.017.850 13.836.127
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 4.166.413 1.648.069
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 16.925.184.509 14.964.479.508
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
2.900.629 2.946.585
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 194.835 99.315
Ortaklara Borçlar
19,45 159.097 57.577
Personele Borçlar
9 35.644 41.670
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 94 68
DİĞER BORÇLAR
19 18.627.592 22.985.648
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.142.214 995.786
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 17.485.378 21.989.862
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.949.804.982 1.880.844.424
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 41.397.330 45.766.580
Matematik Karşılıklar - Net
17 1.787.792.878 1.725.732.929
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 93.761.738 87.007.263
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
375.060 294.374
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 26.477.976 22.043.278
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
24.042.170 19.540.559
Ödenecek Vergi ve Fonlar
9.926.098 6.154.582
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
2.835.877 2.054.778
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
27 27
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 44.560.000 55.107.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -33.279.832 -43.775.828
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 25.934.340 18.517.006
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 25.934.340 18.517.006
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 4.404.240 2.955.075
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 395.227 155.766
Gider Tahahkkukları
19 3.987.341 2.793.463
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 21.672 5.846
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.974.277.560 16.927.852.316
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0
DİĞER BORÇLAR
0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 17.217.448 13.724.571
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 17.217.448 13.724.571
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 9.057.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 9.057.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.217.448 22.782.478
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
4.190.243 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4.190.243
KAR YEDEKLERİ
125.897.200 175.125.944
Yasal Yedekler
15 156.456.501 128.969.833
Statü Yedekleri
15 32.870.889 15.753.835
Olağanüstü Yedekler
15 33.273.713 22.371.536
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 -94.791.172 9.775.232
Diğer Kar Yedekleri
15 -1.912.731 -1.744.492
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
98.747.310 102.405.178
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
198.999.341 226.591.810
Dönem Net Karı
198.999.341 226.591.810
AZINLIK PAYLARI
0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
857.834.094 934.122.932
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
19.849.329.102 17.884.757.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 524.031 522.345 216.937 198.336
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
524.031 522.345 216.937 198.336
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 521.093 561.719 95.110 368.158
Brüt Yazılan Primler (+)
885.997 812.736 209.242 406.913
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -364.904 -251.017 -114.132 -38.755
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.938 -48.853 88.913 -169.822
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-154.596 -101.252 49.680 -128.293
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 157.534 52.399 39.233 -41.529
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 9.479 32.914 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
11.455 49.899
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-1.976 -16.985
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -1.239.166 -910.840 -401.969 -567.776
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-522.792 -450.044 -133.015 -381.472
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-324.899 -286.020 -135.001 -132.805
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-354.150 -409.250 -135.001 -140.062
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 29.251 123.230 7.257
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-197.893 -164.024 1.986 -248.667
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-249.339 -136.625 -957 -310.592
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 51.446 -27.399 2.943 61.925
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-697 0 -697 1.159
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-1.018 -5.604 -3.157 -1.261
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
321 5.604 2.460 2.420
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-11.540 -11.466 -3.760 -8.506
Faaliyet Giderleri (-)
32 -704.137 -449.330 -264.497 -178.957
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-715.135 -388.495 -185.032 -369.440
HAYAT TEKNİK GELİR
5 911.864.026 521.659.922 411.574.185 175.756.275
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
470.908.283 393.423.151 154.145.539 131.925.753
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 466.541.971 409.734.591 154.896.641 134.336.372
Brüt Yazılan Primler (+)
481.054.466 420.394.064 158.851.632 137.820.810
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -14.512.495 -10.659.473 -3.954.991 -3.484.438
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4.366.312 -16.311.440 -751.102 -2.410.619
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
3.022.169 -17.069.036 -262.419 -2.175.809
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 1.344.143 757.596 -488.683 -234.810
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 432.039.957 123.052.398 253.615.445 42.506.259
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
8.915.786 5.184.373 3.813.201 1.324.263
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
8.915.786 5.184.373 3.813.201 1.324.263
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -795.668.336 -426.230.642 -375.420.197 -144.197.368
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-365.183.066 -301.728.817 -136.380.848 -88.393.092
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-348.260.242 -294.248.601 -129.213.467 -81.959.952
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-352.001.495 -298.510.366 -130.294.669 -82.849.147
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 3.741.253 4.261.765 1.081.202 889.195
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-16.922.824 -7.480.216 -7.167.381 -6.433.140
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-17.775.901 -7.098.404 -8.005.203 -7.862.717
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 853.077 -381.812 837.822 1.429.577
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-79.989 181.538 150.735 262.780
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-130.965 64.810 58.456 -60.495
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
50.976 116.728 92.279 323.275
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-276.699.493 -1.659.903 -189.239.562 -12.086.227
Matematik Karşılıklar (-)
-277.486.124 -1.596.258 -189.166.802 -12.027.815
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-193.577.367 10.603.316 -129.820.698 -4.885.883
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-83.908.757 -12.199.574 -59.346.104 -7.141.932
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 786.631 -63.645 -72.760 -58.412
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
786.631 -63.645 -72.760 -58.412
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-4.423.158 -4.311.604 -1.408.488 -1.433.544
Faaliyet Giderleri (-)
32 -149.282.630 -118.711.856 -48.542.034 -42.547.285
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
116.195.690 95.429.280 36.153.988 31.558.907
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 268.651.213 219.244.904 89.842.483 78.292.173
Fon İşletim Gelirleri
25 188.908.779 157.985.126 64.506.381 56.231.492
Yönetim Gideri Kesintisi
25 34.606.643 23.951.679 11.890.203 8.736.279
Giriş Aidatı Gelirleri
25 35.782.448 31.647.016 10.046.205 10.788.765
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 9.000.829 5.373.945 3.274.094 2.513.171
Diğer Teknik Gelirler
25 352.514 287.138 125.600 22.466
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -203.169.619 -171.012.027 -70.372.990 -61.206.583
Toplam Fon Giderleri (-)
-18.086.543 -23.205.600 -5.330.264 -8.960.954
Faaliyet Giderleri (-)
32 -170.033.385 -137.156.317 -59.128.216 -47.618.435
Diğer Teknik Giderler (-)
-13.295.086 -9.714.838 -4.958.653 -4.333.950
Ceza Ödemeleri (-)
-1.754.605 -935.272 -955.857 -293.244
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
65.481.594 48.232.877 19.469.493 17.085.590
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-715.135 -388.495 -185.032 -369.440
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
116.195.690 95.429.280 36.153.988 31.558.907
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
65.481.594 48.232.877 19.469.493 17.085.590
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
180.962.149 143.273.662 55.438.449 48.275.057
YATIRIM GELİRLERİ
26 103.082.036 89.338.161 37.966.810 24.463.143
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
79.629.972 56.962.980 37.271.725 27.727.062
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.652.278 4.554.139 1.829.863 1.018.193
Finansal Yatırımların Değerlemesi
-9.056.200 17.948.595 -18.125.665 -7.675.592
Kambiyo Karları
36 20.634.808 4.057.045 14.927.414 1.212.085
İştiraklerden Gelirler
26 3.891.417 3.424.038 1.163.857 1.398.939
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 619.907 904.920 193.683 310.898
Diğer Yatırımlar
26 2.709.854 1.486.444 705.933 471.558
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-22.340.967 -19.803.229 -9.415.810 -6.632.163
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-2.718.928 -1.727.153 -696.349 -653.289
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
34 0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-50.440 -947.199 -10.379 -462.797
Kambiyo Zararları (-)
36 -3.967.608 -1.690.187 -3.263.329 -153.712
Amortisman Giderleri (-)
6,8 -15.603.991 -15.438.690 -5.445.753 -5.362.365
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-18.143.877 -1.547.317 -5.499.667 4.857.509
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -3.372.856 -511.337 -1.423.071 4.307.155
Reeskont Hesabı (+/-)
47 75.330 47.520
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 -14.460.434 -258.263 -3.879.889 703.535
Diğer Gelir ve Karlar
233.254 3.794 13.727 673
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-619.171 -829.031 -210.434 -153.854
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 198.999.341 169.171.277 63.609.782 55.218.546
Dönem Karı veya Zararı
243.559.341 211.261.277 78.489.782 70.963.546
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -44.560.000 -42.090.000 -14.880.000 -15.745.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
198.999.341 169.171.277 63.609.782 55.218.546
Azınlık Payları
0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
416.436.351 419.131.440
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.518.344 802.981
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
362.974.580 224.882.622
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-230.628.197 -287.934.452
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-187.446.382 -163.250.871
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
363.854.696 193.631.720
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-44.611.004 -33.194.644
Diğer Nakit Girişleri
52.491.224 21.335.937
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-145.957.509 -43.641.310
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
225.777.407 138.131.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
2.094.205 1.004.679
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -19.240.684 -25.955.990
Mali Varlık İktisabı (-)
-36.443.267 -184.947.714
Mali Varlıkların Satışı
188.302.269 179.244.730
Alınan Faiz
171.638.647 122.728.633
Alınan Temettüler
10.744.802 8.843.774
Diğer Nakit Girişleri
34.497.086 30.205.614
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-265.723.834 -201.879.445
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
85.869.224 -70.755.719
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -175.293.934 -144.463.510
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-175.293.934 -144.463.510
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
136.352.697 -77.087.526
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 214.555.740 269.159.270
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 350.908.437 192.071.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 27.264.010 106.543.950 1.321.820 8.476.822 191.256.870 101.780.905 866.644.377 866.644.377
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 27.264.010 106.543.950 1.321.820 8.476.822 191.256.870 101.780.905 866.644.377 866.644.377
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-101.411 -101.411 -101.411
Varlıklarda Değer Artışı
15 -7.548.306 -7.548.306 -7.548.306
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 3.946.396 624.274 4.570.670 4.570.670
Enflasyon Düzeltme Farkları
169.171.277 169.171.277 169.171.277
Dağıtılan Temettü
38 -144.463.510 -144.463.510 -144.463.510
Yedeklere Transfer
15 22.425.883 14.432.015 13.881.858 -50.739.756 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 19.715.704 128.969.833 15.753.835 22.257.269 169.171.277 102.405.179 888.273.097 888.273.097
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 9.775.232 128.969.833 15.753.835 20.627.044 226.591.810 102.405.178 934.122.932 934.122.932
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 9.775.232 128.969.833 15.753.835 20.627.044 226.591.810 102.405.178 934.122.932 934.122.932
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-13.439 -13.439 -13.439
Varlıklarda Değer Artışı
15 -104.566.404 -104.566.404 -104.566.404
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 -154.800 4.208.023 532.375 4.585.598 4.585.598
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
198.999.341 198.999.341 198.999.341
Dağıtılan Temettü
38 -175.293.934 -175.293.934 -175.293.934
Yedeklere Transfer
15 27.486.668 17.117.054 15.092.420 -55.505.899 -4.190.243 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -94.791.172 156.456.501 32.870.889 35.551.225 198.999.341 98.747.310 857.834.094 857.834.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715593


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7972 Değişim: 0,09%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8000
Açılış: 5,7922
6,4679 Değişim: -0,06%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,99 Değişim: 0,14%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.