***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:48

***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.971 0 0 0 -108.651 0 0 467.468 -13.790 88.917 1.681.000 15 1.681.015
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 45.399 0 0 0 -463.628 18.698 -406.309 0 -406.309
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 -6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.920 18.698 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.399 0 0 0 -451.708 -406.309 0 -406.309
Yeni Bakiye
980.000 54 0 264.195 0 -3.971 0 0 0 -63.252 0 0 467.468 -477.418 107.615 1.274.691 15 1.274.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 27.782 875 0 0 0 10.469 0 -3.884 0 0 204.897 240.139 1 240.140
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
II-ı 0 0 0 25.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.459 0 -4.116 0 -4.116
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.962 25.653 -107.615 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 0 0 -52.783 0 -3.884 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.470.354 20.575.897 29.046.251 8.594.466 16.651.902 25.246.368
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2 2.295.913 3.433.978 5.729.891 1.645.288 2.296.797 3.942.085
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.273.069 2.698.339 4.971.408 1.643.603 1.476.023 3.119.626
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
26.106 155.238 181.344 24.358 26.058 50.416
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.246.963 2.543.101 4.790.064 1.619.245 1.449.965 3.069.210
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 20.522 20.522 0 9.564 9.564
İthalat Kabul Kredileri
0 7.723 7.723 0 3.563 3.563
Diğer Banka Kabulleri
0 12.799 12.799 0 6.001 6.001
Akreditifler
III-a-2,i 22.844 715.117 737.961 1.685 808.381 810.066
Belgeli Akreditifler
22.844 715.117 737.961 1.685 808.381 810.066
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 2.829 2.829
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
408.909 158.707 567.616 560.783 131.678 692.461
Cayılamaz Taahhütler
383.126 119.912 503.038 529.519 24.843 554.362
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
77.793 119.912 197.705 23.922 24.843 48.765
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 115.800 0 115.800 152.265 0 152.265
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
83.832 0 83.832 222.642 0 222.642
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
57.277 0 57.277 85.760 0 85.760
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
44.686 0 44.686 41.192 0 41.192
Cayılabilir Taahhütler
25.783 38.795 64.578 31.264 106.835 138.099
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
25.783 38.795 64.578 31.264 106.835 138.099
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 5.765.532 16.983.212 22.748.744 6.388.395 14.223.427 20.611.822
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
710.000 0 710.000 110.000 0 110.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
600.000 0 600.000 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.055.532 16.983.212 22.038.744 6.278.395 14.223.427 20.501.822
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
440.768 633.310 1.074.078 228.524 282.211 510.735
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
198.878 316.478 515.356 138.363 103.618 241.981
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
241.890 316.832 558.722 90.161 178.593 268.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.512.902 15.150.905 18.663.807 5.158.778 10.915.844 16.074.622
Swap Para Alım İşlemleri
1.753.601 7.228.488 8.982.089 1.957.767 5.845.180 7.802.947
Swap Para Satım İşlemleri
1.759.301 7.176.779 8.936.080 3.201.011 4.684.426 7.885.437
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 372.819 372.819 0 193.119 193.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 372.819 372.819 0 193.119 193.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.101.862 1.114.501 2.216.363 891.093 2.965.021 3.856.114
Para Alım Opsiyonları
626.015 491.104 1.117.119 458.429 1.002.718 1.461.147
Para Satım Opsiyonları
475.847 623.397 1.099.244 432.664 1.026.929 1.459.593
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 467.687 467.687
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 467.687 467.687
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 84.496 84.496 0 60.351 60.351
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
50.278.371 34.714.912 84.993.283 47.113.500 27.253.909 74.367.409
EMANET KIYMETLER
4.152.099 7.644.908 11.797.007 3.412.685 6.063.132 9.475.817
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
42.254 0 42.254 99.875 0 99.875
Emanete Alınan Menkul Değerler
943.783 56.868 1.000.651 510.327 38.680 549.007
Tahsile Alınan Çekler
355.394 43.075 398.469 385.282 22.311 407.593
Tahsile Alınan Ticari Senetler
60.076 11.382 71.458 41.571 22.592 64.163
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.750.592 7.533.583 10.284.175 2.375.630 5.979.549 8.355.179
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
45.457.590 26.828.518 72.286.108 43.038.783 20.992.866 64.031.649
Menkul Kıymetler
104.697 0 104.697 116.138 0 116.138
Teminat Senetleri
31.562.622 18.145.591 49.708.213 30.045.295 13.824.135 43.869.430
Emtia
1.028.504 296.475 1.324.979 878.474 61.671 940.145
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
9.977.659 6.965.809 16.943.468 9.728.792 5.639.488 15.368.280
Diğer Rehinli Kıymetler
2.784.108 1.420.643 4.204.751 2.270.084 1.467.572 3.737.656
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
668.682 241.486 910.168 662.032 197.911 859.943
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
58.748.725 55.290.809 114.039.534 55.707.966 43.905.811 99.613.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
204.898
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
35.242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.657
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.782
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.094
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.585
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
23.672
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-3.884
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
240.140


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.443.403
Kredilerden Alınan Faizler
1.873.649
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
48.410
Bankalardan Alınan Faizler
65.588
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
79.824
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
200.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
718
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
195.488
Finansal Kiralama Gelirleri
171.677
Diğer Faiz Gelirleri
3.297
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.863.658
Mevduata Verilen Faizler
-1.350.183
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-347.940
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-33.254
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-130.018
Diğer Faiz Giderleri
-2.263
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
579.745
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
57.457
Alınan Ücret ve Komisyonlar
94.255
Gayri Nakdi Kredilerden
51.465
Diğer
IV-i 42.790
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-36.798
Gayri Nakdi Kredilere
-842
Diğer
IV-i -35.956
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-192.958
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 90
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 156.431
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-5.252
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
424.438
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-262.755
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 296.606
FAALİYET BRÜT KÂRI
897.371
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-e -489.860
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -168.823
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
238.688
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 238.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -33.790
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.282.449
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.248.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
204.898
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 204.898
Grubun Karı (Zararı)
204.897
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.685.526 5.633.433 7.318.959
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-a 1.217.561 2.430.263 3.647.824
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
343.586 1.868.465 2.212.051
Bankalar
I-c 243.536 561.798 805.334
Para Piyasalarından Alacaklar
630.439 0 630.439
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.835 40.213 42.048
Devlet Borçlanma Senetleri
1.835 1.437 3.272
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 38.776 38.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-ç 8.144 0 8.144
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.658 0 5.658
Diğer Finansal Varlıklar
2.486 0 2.486
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-e 318.144 3.108.916 3.427.060
Devlet Borçlanma Senetleri
318.144 2.669.155 2.987.299
Diğer Finansal Varlıklar
0 439.761 439.761
Türev Finansal Varlıklar
140.571 54.041 194.612
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
140.571 54.041 194.612
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-729 0 -729
KREDİLER (Net)
I-d 7.805.160 9.419.585 17.224.745
Krediler
7.646.310 7.956.609 15.602.919
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
7.639.601 7.956.609 15.596.210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.709 0 6.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-h 429.534 1.404.759 1.834.293
Finansal Kiralama Alacakları
550.005 1.558.572 2.108.577
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-120.471 -153.813 -274.284
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
724.800 94.396 819.196
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-995.484 -36.179 -1.031.663
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-100.735 0 -100.735
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-415.221 0 -415.221
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-479.528 -36.179 -515.707
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 186.675 0 186.675
Satış Amaçlı
186.675 0 186.675
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-g 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-j 283.361 0 283.361
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-j 101.510 0 101.510
Şerefiye
49.647 0 49.647
Diğer
51.863 0 51.863
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-k 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
11.767 0 11.767
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-l 167.287 0 167.287
DİĞER AKTİFLER
I-n 247.942 312.198 560.140
VARLIKLAR TOPLAMI
10.489.228 15.365.216 25.854.444
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 6.924.899 6.691.852 13.616.751
ALINAN KREDİLER
II-c 64.421 4.806.106 4.870.527
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.302 684.226 687.528
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
558.349 1.338.284 1.896.633
Bonolar
558.349 1.338.284 1.896.633
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b-e 105.151 72.992 178.143
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
101.128 72.992 174.120
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
4.023 0 4.023
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-f 103.974 30 104.004
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.872 0 11.872
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
92.102 30 92.132
CARİ VERGİ BORCU
II-g 38.869 0 38.869
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-g 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 1.863.654 1.863.654
Krediler
0 265.173 265.173
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.598.481 1.598.481
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
401.427 499.178 900.605
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 1.697.730 0 1.697.730
Ödenmiş Sermaye
1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
289.592 0 289.592
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
289.538 0 289.538
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24.686 0 24.686
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-56.667 0 -56.667
Kar Yedekleri
549.430 0 549.430
Yasal Yedekler
34.143 0 34.143
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
515.287 0 515.287
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-276.327 0 -276.327
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-481.224 0 -481.224
Dönem Net Kâr veya Zararı
204.897 0 204.897
Azınlık Payları
16 0 16
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.898.122 15.956.322 25.854.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.813.462
Alınan Faizler
2.158.208
Ödenen Faizler
-1.795.669
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
94.255
Elde Edilen Diğer Kazançlar
678.275
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
175.229
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-145.059
Ödenen Vergiler
-27.494
Diğer
-2.951.207
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.695.207
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-18.885
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
751.607
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.348.010
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-310.694
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-364.178
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.657.289
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.648.509
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
679.569
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.881.745
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-243.293
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-253.634
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10.341
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
494.511
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
543.226
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-235.715
İhraç Edilen Sermaye Araçları
II-ı 187.000
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-c -670.738
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.462.225
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 1.402.505
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 2.864.730http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737370


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.961 Değişim: 0,08% Hacim : 998 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 96.756 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,7943 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5234 Değişim: -0,13%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5664
Açılış: 6,53175
237,71 Değişim: -0,09%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.