KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2019 - 18:40
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 18.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 22.03.2019
Genel Kurul Tarihi 18.04.2019
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
8 - 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
9 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
10 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 18.04.2019 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2019 tarih ve 43619609 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SABİRE ELBÜKEN ‘in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.03.2019 tarih ve 9795 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün Gazetesinin 26.03.2019 tarih ve 12415 sayılı nüshasında, www.kap.gov.tr, şirketin www.alarko.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 435.000.000,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 30.774.575,63 TL olan 3.077.457.563 payın temsilen, toplam itibari değeri 297.315.985,632 TL olan 29.731.598.563 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi AYHAN YAVRUCU tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı İZZET GARİH, Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri, LEYLA ALATON, NİV GARİH, NESLİHAN TONBUL, MAHMUT TAYFUN ANIK ve Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)' yi temsilen IŞIL TİRELİ'nin toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS' ı, Tutanak Yazmanlığı'na BURCU EROĞLU' nu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 18.526.846,- TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Denetçi Raporu ise Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)' yi temsilen IŞIL TİRELİ tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Hissedarlarımızdan Ayhan Özcan görüşlerini ve sorularını sözlü ve yazılı olarak iletti (Ek-1). Hissedarlardan Kemal Akkaya Yatrırımcı İlişkileri tarafının iyi yönetilmesi bakımından öneride bulundu, hisse değerinin yükseltilmesi için temennilerini iletti ve hisse alımı konusunda görüşlerini belirtti. Hissedarlardan Tunç Kertmen, kömürde fon uygulaması var mı, halka açılımla ilgili bir plan var mı şeklinde soru sordu. Hissedarlardan Harun Kahraman, yurt dışında yatırımcılarla görüşülüp görüşülmeyeceği hakkında soru sordu. Hissedarlarımızın sorularına istinaden Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından Alarko Şirketler Topluluğunun faaliyetleri, yatırımları, Şirketin bilançosu hakkında genel olarak bilgi verildi, Cenal Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahibi olduğu kömür santrali hakkında açıklamalar yapıldı, hisse geri alımı hakkında bilgi verilerek hisse değerinin yükseltilmesi konusunda sistematik çalışmaların yapılacağı hakkında bilgi verildi ve bu surette hissedarların soruları cevaplandı.
5. 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 83.991,- TL red oyuna karşılık 328.006.570,262 TL kabul oyu ile oçokluğu ile tasdik edildi.
6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 83.991,-TL red oyuna karşılık 328.006.570,262 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. 2018 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 9.200,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
8. 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının 900.000,-TL olmasına 4.728.670,228,-TL red oyuna karşılık 323.361.891,034 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Hissedarlardan Ayhan Özcan söz alarak bağış sınırının yüksek olduğunu belirtti.
9. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
10. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, 16.04.2019 tarihli ve 789 no.lu Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda
- Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)' ye göre hazırlanan 2018 yılına ait konsolide finansal tablolarında, kontrol gücü olmayan paylar da dikkate alındığında 193.977.025 TL dönem zararının oluştuğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
- TFRS'ye göre hazırlanan 2018 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararı 67.547.032 TL ve dönem zararı 193.977.025 TL' nin toplamı olan 261.524.057 TL' nin geçmiş yıllar kârlarından mahsup edilmesine, ayrıca geçmiş yıllar kârlarından 74.211.000 TL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planına ve vergi mevzuatına göre tutulan 2018 hesap dönemine ait yasal kayıtlarımıza göre ise 52.456.228,88 TL dönem kârı oluştuğu, bu tutardan 4.784.530,32 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 47.671.698,56 TL dönem net kârından 2.383.584,93 TL tutarında birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 45.288.113,63 TL ile olağanüstü yedek akçelerden 26.059.401,10 TL ve önceki yıllarda özel fonlara aktarılmış olan tutardan 2.863.485,27 TL olmak üzere toplam 74.211.000 TL' nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılacak kâr payının vergi tevkifatına tabi olan kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kâr dağıtımına 24 Nisan 2019 tarihinde başlanmasına,
152.809,106 TL red oyuna karşılık 327.937.752,156 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler Neslihan Tonbul, Mehmet Dönmez ve Mahmut Tayfun Anık'a aylık brüt 6.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 4.462.098,-TL red oyuna karşılık 323.628.463,262 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 12.399,-TL red oyuna karşılık 328.078.162,262 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)'nin seçiminin onaylanmasına 4.503.670,- TL red oyuna karşılık 323.586.891,262 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Yavrucu'ya tutanakla teslim edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun 18 04 2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 ALARK-2018 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 ALARK 18 04 2019 Tarihli Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756919


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.284 Değişim: 0,00% Hacim : 30.254 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 30.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8290 Değişim: 0,04%
Düşük 7,8119 01.12.2020 Yüksek 7,8331
Açılış: 7,8256
9,3632 Değişim: 0,29%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,3713
Açılış: 9,3358
449,13 Değişim: 0,47%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 449,99
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.