KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2019 - 12:51
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 22.03.2019
Genel Kurul Tarihi 18.04.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir ISPARTA
İlçe ISPARTA MERKEZ
Adres Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi
2 - 2018 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.
3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
5 - 2018 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel kurulun onayına sunulması.
7 - Şirket Ana Sözleşmemizin 11. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi
8 - Belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasından Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
12 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.
14 - 2018 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - İştirakler ile ilgili olan faaliyetler ve yapılan işlemler ile ilgili Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.04.2019 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2019 Perşembe günü saat 11:00 de Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Isparta Ticaret İl Müdürlüğünün 15.04.2019 tarih ve 43523182 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abbas ALTINBAĞ gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Mart 2019 tarih ve 9795 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Şirketin 16.500.000,00 TL olan sermayesi 284.482,76- TL A Grubu, 16.215.517,24-TL B Grubu Olmak üzere Toplam sermayesine tekabül eden 16.500.000 adet paydan oluşmaktadır.
Hazirun cetveli tetkikinde, 284.482,76 TL'si sermayesine tekabül eden 284.482,76 adet A grubu paydan 28.016,46 sermayeye karşılık, 28.016,46 adet payın asaleten fiziken, 128.591,46 TL sermayeye tekabül eden 128.591,46 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere, toplam 156.607,92 TL sermayeye karşılık 156.607,92 adet payın,
16.215.517,27 TL sermayesine tekabül eden 16.215.517,27 adet B grubu paydan, 1.809.483,59 TL sermayeye tekabül eden 1.809.483,59 adet payın asaleten fiziken, 9.958.391,77 TL sermayeye tekabül eden 9.958.391,77 adet payın vekaleten fiziken, toplam 11.767.875,36 TL ye tekabül eden 11.767.875,36 payın,
Toplam 11.924.483,277 TL sermayeye tekabül eden 11.924.483,277 adet payın (% 72,27) toplantıda temsil edildiğinin, elektronik ortamda katılımı olmadığı ve böylece gerek kanun, gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantının Türk Ticaret Kanunu 409'ncu maddesinde belirtilen zamanda yapılmadığına ilişkin yönetim kuruluna bilgi vererek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Taner Mirza tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi
Toplantı Yoklama ve Açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı Taner Mirza tarafından saat 11:02 açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanımız uğruna şehit olan şanlı ordumuzun askerleri, ebediyete intikal etmiş ortaklarımız ile vatan savunmasında hayatını kaybetmiş ortaklarımız saygı duruşu yapıldı.
Divan heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkanı Taner Mirza, oy toplama memurluğuna Gökhan MERT, katipliğe Kerim UYSAL'ı öneren dilekçeyi okudu. El kaldırma yöntemi ile yapılan açık oylama sonucu gündem oy birliği ile kabul edildi, ayrıca divana genel kurulu tutanaklarını imzalaması için yetki verildi.
2- 2018 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.
2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen raporlar ve denetçiler raporu okundu. Faaliyet raporunun tamamının okunmaması ve okundu sayılması için oylama yapıldı. El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Okunan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan Göldağ Göller Bölgesi Çimento Ltd. Şti. (GÖLDAĞ), Göl Yatırım Holding A.Ş. (GÖL YATIRIM), Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. (GÖLTAŞ) temsilcisi Emin Kağan DORA faaliyet raporu hakkında görüş ve itirazlarını dile getirerek 2 sayfadan ibaret karşı oylarını içerir yazılı beyanları tutanağa ek yapılmıştır (Ek-1).
3- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
Okunan finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan Göldağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA toplantı tutanağı ekinde yer alan yazılı beyanlarındanki görüş ve itirazlarını ifade etmiştir. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada Göldağ, Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş A.Ş. temsilcisi Emin Kağan DORA‘nın karşı oyu ile 9.372.688,757 kabul oya karışılık 2.551.794,52 adet red oy ile oy çokluğu oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.
4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
Ayrı ayrı el kaldırma suretiyle yapılan açık oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Şirketi üyeleri haricindeki pay sahiplerinin, el kaldırma suretiyle yapılan oylamada 9.372.688,757 kabul oya karışılık Göldağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA'nın 2.551.794,52 adet karşı oyu ile oy çokluğu ile kabul edilerek ayrı ayrı ibra edildiler. Söz alan Göldağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA toplantı tutanağı ekinde yer alan yazılı beyanlarındanki görüş ve itirazlarını ifade etmiştir.
5- 2018 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması.
2018 mali yılı için kar dağıtımı yapılmaması hususu el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulu tarafından 2019 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel Kurulun onayına sunulması.
2019 hesap dönemi için finansal tabloların ve tam bağımsız denetim raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile onaylandı.
7- Şirket Ana sözleşmemizin 11. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi
Hasan Hüseyin UYSAL 442,528 adet A grubu pay sahibi,
Dursun İŞLER 2.326,44 adet A grubu pay sahibi,
Hüseyin ESENDİR 886,40 adet A grubu pay sahibi olarak aday olmak istediklerini beyan ettiler (Toplantının 7'nci gündem maddesinin görüşmeleri esnasında Hüseyin ESENDİR toplantıya iştirak ederek kayıt yaptırmıştır).
Ayrıca, A grubu Pay sahipleri Mustafa TUTAR, Taner MİRZA, Ahmet PAŞAOĞLU, Vedat AKYOL, Sedat AKYOL'un divan başkanlığına sunduğu yazılı önergede yönetim kurulu adayları Ahmet PAŞAOĞLU ve Vedat AKYOL aday gösterilmşitir. Aday gösteren toplam A grubu pay miktarı 101.072,941 adettir.
Şirket ana sözleşmemizin 11'nci maddesi uyarınca yönetim kurulu adaylarının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi gerektiği için 101.072,941 adet oy ile aday gösterilen Ahmet PAŞAOĞLU ve Vedat AKYOL yönetim kurulu adayı olarak belirlenmiştir.
Divan başkanlığına Mustafa TUTAR, Taner MİRZA, Ahmet PAŞAOĞLU, Vedat AKYOL ve Sedat AKYOL tarafından verilen yazılı önerge ile B grubu hisse sahipleri olarak Taner MİRZA, Mustafa TUTAR ve Nihal İSPİR yönetim kurulu adayı gösterilmiştir.
Ayrıca, Hüseyin ESENDİR ve Hasan Hüseyin UYSAL aday olmak istediklerini bildirmişlerdir.
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak isteyen Şinasi OLGUN ve Kayhan GİRİTLİOĞLU verdikleri yazılı teklifi üzerine bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak tespit edilmiştir.
8- Belirlenen Yönetim Kurulu adayları arasından Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
Gündemin 7'nci maddesi gereğince belirlenen yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçimler sonucunda, Ahmet PAŞAOĞLU, Vedat AKYOL, Taner MİRZA, Mustafa TUTAR, Nihal İSPİR, Şinasi OLGUN, Kayhan GİRİTLİOĞLU, toplam 14.116.994,16 oy hakkının 10.978.627,78 adet kabul oyunu alarak 3 yıl süreliğine yönetim kuruluna seçilmişlerdir. Ayrıca seçime katılan Hüseyin Esendir 821.245,602, Hasan Hüseyin UYSAL, 503.696,63 oy almışlardır. Göldağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA 3.138.366,38 adet red oy kullanmıştır.
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretlerinin Belirlenmesi
Divan Başkanı Taner MİRZA, bu güne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesini teklif etti. El kaldırma sureti ile yapılan oylamada Göldağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA'nın toplam 2.551.794,52 adet karşı oya karşılık oyçokluğuyla ile yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesi kabul edilmiştir.
10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada Göldağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA'nın toplam 2.551.794,52 adet karşı oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilerek bilgilendirme yapıldı.El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada Göldağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA'nın toplam 2.551.794,52 adet karşı oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
12- 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
2018 Yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Buna göre şirket bilanço dipnotlarında görülen ilişkili taraflardan alım tutarı 35.997,06 TL Petrol Ticaret A.Ş. den şirket araçlarına ve şirket merkez ofisinin ısıtması için alınan yakıt, Yine Petrol Ticaret A.Ş.'den 2018 Yılı içerisinde Ödünç Para alımı olarak 250.000.00 TL Ödünç para alındığı, 2017 Yılı İçerisinde de alınan tüm Ödünç paraların iade edildiği, Bu ödünç para için 2018 Yılı İçerisinde Denizbank'a 130.917,70 TL Devre faizi ödendiği, ve Dönem Sonuda Sadece Akaryakıt Gideri olarak 31.12.2018 Tarihli Fatura bedeli 1.987,59 TL Borcumuz olduğu, Yine İlişkili taraflarda olan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Vedat Akyoldan 2018 Yılı içerisinde 345.000 TL Ödenün para alındığı ve tamamının geri ödendiği, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Müdürümüz Mustafa Tutar'dan 2018 Yılı içerisinde 598.156,90 TL Ödünç Para alındığı, 594.374,92 TL'sinin geri ödendiği, bu alınan ödünç paralar için 3.781,98 TL olumlu kur farkı oluştuğu, Dönem Sonunda borcumuzun olmadığı bilgisi verildi.
13- Şirket'in 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.
2018 Yılı içerisinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına 25.000 TL tutarında nakit bağış yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesine 2018 Yılı içerisinde güneş ölçüm ve rüzgar ölçüm direği hibe olarak verildiği, yapılan bu bağışın maddi değerinin 117.293,14 TL olduğu, 2019 yılı İçin bağış ve yardım amaçlı olarak 50.000 TL üst sınır belirlendi. Bu rakam el kaldırma suretiyle yapılan oylamadan oy birliği ile kabul edildi.
14- 2018 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Konunun Bağımsız Denetim Raporunun taahhütler başlığında detaylı olarak verildiğini belirtilerek, İlgili bölüm Katip Kerim UYSAL tarafından okunarak pay sahipleri 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı konusunda bilgilendirildi.
15- İştirakler ile ilgili ve olan faaliyetler ve yapılan işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Yönetim kurulu üyemiz Ahmet PAŞAOĞLU söz alarak, birkaç genel kurul toplantısında Göltaş Enerji konusu gündemimize geliyor, Göltaş temsilcileri de tanık olup muhalefet şerhlerin koyuyorlar, 104 megawatlık kurulu güce sahip iki adet HES sahibi olan iştirakimiz Göltaş Enerjiden bugüne kadar kar elde edilememiştir, kurulum aşamasında bizlere sunulan ve profesyonel yatırım şirketleri tarafından yapılan fizibilite raporlarına göre çok karlı bir şirket olarak gösterilmekte idi. Ancak, uygulamada yanlış yönetim anlayışı nedeniyle kar elde etmesi mümkün olmamıştır. Bu konuları görüşmek için Göltaş enerji ile sözlü ve yazılı görüşmelerimiz oldu, müzakereler neticesinde Göltaş Enerji'nin değerinin profesyonel ve bağımsız değerleme şirketine bedeli 25.000 Amerikan dolarının Aksu tarafından ödenmesi suretiyle değerleme yapıldı. Bu raporun tanzimi aşamasında da değerleme şirketine de sağlıklı şekilde şirket bilgileri verilmedi, rapor sonucuna göre şirket değeri.. olarak tespit edildi. Ancak bu değerleme çalışmasının sonucunda Göltaş'ın önceki dönem yönetim kurulu başkana "ne alırım, ne de satarım" diyerek görüşmeler sona erdirilmiştir. Bunun akabinde Göltaş Enerji'nin tüm genel kurul toplantılarında gerekli beyan ve itirazlarımız yapılarak, yasal haklarımız, yatırımcılarımızın haklarını da korumu yükümlülüğünden hareketle iştirakimiz şirket hakkında özel denetçi atanması talepli dava açılmıştır. Bu davanını açılmasından birkaç gün sonra iştirakimiz Göltaş yönetim kurulu olağanüstü genel kurul toplantısı yaparak sermaye artırımı yapılması yoluna gitmiştir. Yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında muhalif kalınmasına rağmen sermaye artırımı yapılması yönünde karar alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli davalar açılmıştır ve devam etmektedir. Sermaye artırımına katılabilmek için şirketimiz konuyu genel kurulun gündemine taşıyarak olağanüstü genel kurul yapılmıştır. Olağanüstü genel kurulda şirket mali yapısına uygun olması halinde sermaye artırımına katılınması kararı alınmıştır. Bu karar üzerine nakit arayışına girişilmiş ve bankalara kredi başvurularında bulunmuştur. Bu esnada sermaye artırımına katılmak amacıyla 15 gün süre tarafımıza tanındı. Bu süre içerisinde kredi bulmamız mümkün olmadığı için sermaye artırımına katılmamız mümkün olmamıştır. Bu konular ile ilgili açılan davalarımız devam etmektedir. Hal böyleyken, Aksu Enerji yönetim kurulu üyesi olarak bizler hakkında, sermaye artırımına katılmamak suretiyle Aksu Enerji'yi zarara uğratmaktan dolayı iştirakimiz Göltaş Enerji tarafından tazminat davası açıldı. Bizlerin aldığı asgari ücret seviyesindeki ücretlerin toplamı ile iştirakimiz Göltaş Enerji'nin yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam ücret arasında çok büyük fark vardır. Böyle bir güntem ile genel kurulun gündemine gelmek istemiyoruz ancak, aleyhimize bir tazminakt yükümlülüğü doğması halinde bu yükün altından nasıl kalkacağımızı hepbirlikte tartışmak üzere genel kurul gündemine getireceğiz. Bu durumu takdirlerinize ve bilgilerinize sunuyorum.
Söz alan Mehmet ALTUNBAŞ, sermaye artırımına katılmak için gereken tutar olan yaklaşık 12.000.000-TL neden bulunamadı, neden ödenmedi? Diye sorması üzerine yönetim kurulu başkana Taner MİRZA söz alarak, şirketin yaklaşık 12.000.000-TL bulmasının mümkün olmadığını, sermaye artırımı aşamasında şirketin büyük bir nakit sıkıntısı içinde olduğunu, kredi bulmasının mümkün olmadığını, Aksu'nun Göltaş Enerji'deki hisse senetlerinin de Akbank'a rehinli olduğu gibi nedenlerle sermaye artırımına katılmanın mümkün olmadığı, şirketin HES'ten olan gelirleri, GES yatırımlarının durumu hakkında bilgi verdi.
Söz alan önceki dönem yönetim kurulu başkanı Atilla SÜLDÜR, 2018 Mart ayına kadar şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürdüm, sağlık nedenleriyle bıraktım. Şirketin kuruluşundan bugüne kadar yaşanan önemli olaylar ve özellikle İştirakimiz ile olan ilişkilerde son yıllardaki konular hakkında genel kurulu bilgilendirdi.
16- Dilek Temenniler ve Kapanış Görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantı divan başkanlığınca saat 13:07 de son verildi.
İş Bu Tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu, ve birlikte imza altına alındı. (Isparta – 18.04.2019)
TANER MİRZA GÖKHAN MERT KERİM UYSAL
Divan Başkanı Oy Toplama Memuru Katip
ABBAS ALTINBAĞ
Bakanlık Temsilcisi


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Topantı Tuanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
18 Nisan 2019 Perşembe, Günü
Yapılacak Olağan Genel
Kurul Gündemi
AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
18.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2018 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2019 Perşembe günü Saat 11:00'de "Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA" adresinde yapmasına,
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758219


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8446 Değişim: -0,22%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,8632
Açılış: 7,8616
9,5199 Değişim: 0,03%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,5305
Açılış: 9,517
462,99 Değişim: 0,19%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 463,50
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.