KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

08.02.2019 - 07:01
KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.969.568.662 1.352.046.487
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.485.633.722 966.463.093
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 483.934.940 385.583.394
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 559.873.665 519.507.242
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 548.434.750 516.992.828
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 9.752.674 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.686.241 2.514.414
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 600.837.632 526.616.819
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 603.065.523 527.911.415
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -11.935.533 -7.785.096
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 116.410.789 101.471.349
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -106.734.101 -95.011.803
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
126.885 124.226
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
126.885 124.226
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
20.668.330 16.815.829
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
518.123 506.405
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 20.150.207 16.309.424
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 261.130.832 208.011.485
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 222.173.395 197.757.608
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
2.11 33.895.401 14.447
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 5.062.036 10.239.430
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2.2 5.635.630 4.157.514
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
5.416.876 4.056.588
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 9.548
Personele Verilen Avanslar
218.732 91.356
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
3.417.841.636 2.627.279.602
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9, 11.4 30.116.653 30.116.653
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11.4 -30.116.653 -30.116.653
MADDİ VARLIKLAR
6 ,7 24.329.768 26.277.477
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 80.126
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 23.390.144 23.605.872
Motorlu Taşıtlar
6 2.720.001 0
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.052.437 21.412.252
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 351.395 351.395
Birikmiş Amortismanlar (-)
6, 7 -24.782.778 -20.770.737
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 55.639.894 46.544.719
Haklar
8 111.808.560 87.041.349
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -58.117.829 -43.097.276
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 1.949.163 2.600.646
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
149.980 2.963.592
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 149.980 2.963.592
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
16.972.963 9.702.374
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 16.972.963 9.702.374
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
97.092.605 85.488.162
TOPLAM VARLIKLAR
3.514.934.241 2.712.767.764
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
58.448.710 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
58.448.710 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
418.719.301 308.244.281
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 418.719.301 308.244.281
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
254.558 184.121
Ortaklara Borçlar
1.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
253.415 182.978
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19.1 132.714.389 76.722.322
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 28.112.544 24.110.925
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 104.601.845 52.611.397
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
1.910.327.687 1.464.403.244
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 1.040.175.238 883.931.028
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 20.653.057 476.121
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1, 20 849.402.337 579.989.028
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 97.055 7.067
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
44.131.441 40.735.458
Ödenecek Vergi ve Fonlar
31.716.632 30.129.723
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 168.325 1.879.776
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
4.977 4.977
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 66.694.754 40.115.659
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -54.453.247 -31.394.677
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
40.333.473 36.798.073
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1, 23.4 40.333.473 36.798.073
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 101.719.094 78.231.263
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
17, 19.1 101.508.921 78.231.263
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19.1 210.173 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.706.648.888 2.005.318.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 3,25% Hacim : 30.025 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.325
Açılış: 1.302
7,8325 Değişim: 0,09%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4411 Değişim: 1,13%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
457,05 Değişim: 2,24%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 458,93
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.