KAP ***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.06.2019 - 18:10
KAP ***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 08.05.2019
Genel Kurul Tarihi 31.05.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - 2018 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL ‘den 500.000.000 TL' ye arttırılması ve süresinin 2023 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının, genel kurulun onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi belirlenen sayıya göre 1/2 oranındaki Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 7'nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların arasından, bağımsız üyeler dahil kalan üyelerin genel kurulca gösterilecek adayların arasından seçilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Açılış ve selamlama konuşması şirket yönetim kurulu başkanı Tahir ATİLA tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Divan Kurulu teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif Hasan ÖZÜLKÜ ve Tahir ATİLA , tarafından verildi. Teklif oylandı. Elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Yusuf AVŞAR,Emine ÇALIŞKAN, oy toplayıcı olarak Nail EKEN,Özgür BÜYÜKTERMİYECİ seçildi.
Divan başkanı Cemil Coşgun tarafından alt gündem maddesi oluşturularak Faaliyet raporunun yalnızca özetinin okunarak tamamının okunmuş sayılması oya sunuldu. Elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi. Faaliyet raporunun özeti Salih YILMAZ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporunun onaylanması elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.
2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Necip Fazıl PEKER tarafından okundu.
Divan başkanı Cemil Coşgun tarafından alt gündem maddesi oluşturularak Finansal Tabloların yalnızca özetinin okunarak tamamının okunmuş sayılması oya sunuldu. Elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Murat ALTUN tarafından okundu.Okunan Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Elektronik ortamdan gelen soruda "Ana ortaklık İttifak yavru ortak Adese'nin hisselerinin elden çıkarılması kötüye gidiş midir" şeklinde soruldu. Yönetim kurulu başkanı Tahir ATİLA tarafından soru cevaplandırıldı. "Yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu,bu işlemlerin herhangi bir kötüye gidişi göstermediğini aksine son dönemde şirket faaliyetlerinde olumlu gelişmeler olduğunu belirtti."
Oylama geçildi. Elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.
Red oyu kullanan Ali Demirtaş tarafından muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhinde "1.finansal gideri 2 ye katlamasına neden hadge ederek önüne geçmediniz. 2.son 1 yıl içinde 17.10 gören hisseyi o zaman satmayıp 1.13 ile 2.00 tl.arasında sanki yangın varmıs gibi satarak etik ollmayan basiretli sirket davranısına uymayan bu hususu siz akıllı yöneticilerimiz bir izah etseler de aklımız yeterse anlasak. tutanaklara muhalefet serhiyle islenmesini rica ederim"dendi.
Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğuyla ile kabul edildi. Ali Demirtaş ve Burak Bayram Yaman tarafından muhalefet şerhi verildi. Elektronik ortamda muhalefet şerhinde Ali Demirtaş "eski yönetimden aday olan olacak varsa hangi basaryla aday oldugunu açıklarsa memmun oluruz. eski yönetimi ibra etmiyor ve tutanaklara muhalefet serhiyle islenmesini rica ederim"şeklinde, Burak Bayram Yaman "Ibra etmiyorum." şeklinde açıklama yapmışlardır.
Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi Salih YILMAZ tarafından okundu. Genel kurulun onayına sunulan teklif elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.
Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL ‘den 500.000.000 TL' ye arttırılması ve süresinin 2023 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı genel kurulun onayına sunuldu.Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda elektronik ortamda 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
A grubu pay sahibi İttifak Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Akdere tarafından yönetim kurulu üyelikleri için teklif verildi. Başka teklif veren olmadı. Verilen teklifte Mehmet AKDERE ,Tayfun Bora KUMRU,Levent ÇAĞATAY,Haluk BAHADIR şirket yönetim kurulu üyeliklerine, Sezer KARA,Abdullah TURGUT ise bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere ve yönetim kurulu üyeleri için 20.000 TL,bağımsız üyeler için ise 15.000 TL maaş ödenmesi hususu genel kurulun oyuna sunuldu. Verilen teklif,yapılan oylama sonucunda elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi. Elektronik ortamda Ali Demirtaş ve Burak Bayram Yaman tarafından muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhinde Ali Demirtaş "eski yönetimde görev alanların tekrar aday gösterilmemesinin oylanmasın öneriye ve oylanarak muhalefet şerhinin tutanaklara işlenmesini rica ederim"şeklinde, Burak Bayram Yaman "Günümüz ekonomik şartlarında ve şirketin mali durumu açısından önergeye konu maaş miktarı çok yüksektir." şeklinde açıklama yapmışlardır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek vermediğini dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılında Adese AVM Tic.A.Ş. olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 500.000 TL. üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması hususu Genel kurulun onayına sunuldu. Elektronik ortamda 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına…" dair yönetim kurulu kararı Toplantı Başkanı tarafından oylandı Elektronik ortamda 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı belirtildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Elektronik ortamda 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Bu kapsamda yapılmış herhangi bir işlem bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.06.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770173


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.